ЗАМАНА - Урехи камбиахъесара?

Арбякьунси дусла ахирличиб лебилра дунъяличиб гьалаб агарси, цархIилван буралли, сагаси журала, чейхъуси изала дакIубиуб.

Илис COVID-19 ибси ура бедибсири. Гьаланачи ил Китайла пачалихълизиб тIинтIбиуб ва кIинайс дунъяличиб. Халкьани-ургабси арадешличи хIеруди бируси организацияли (ВОЗ) гьаланачи иличи халаси-декIар пикри бяхIчихIеиб. Ил тIинтIхIебиахъес хIяжатти лерилра хIянчи дурахIедеркIиб. Ил багьандан ишбархIилис дунъяличиб миллионти адамти зягIипли саби, даршани азирти — алхи. Нушала улкализибра гьар бархIи бахъал адамти зягIипбиркули саби.
ХIебла бехIбихьудличиб ил изала нушала республикализибра дакIубиуб. Гьар мурталра кьяйдали, иличи нушала арадеш мяхIкамбируси кабиз ва цархIилти хасти организацияби къаршили кадизес хIядурли ахIенри. Буралли, хIядурдеш барес замана лебсири. Бахъал адамти зягIипбикиб. Азирти адамти алхун, илдала ургаб— бахъал тухтуртира. Илди, адамтас кумекбирули, хасти палтар агарли бузули, хъялис марли калун. Илгъуна агиличи бетикнилис цалра жавабла къулукъличивси хIянчизар танбихIлаварили ахIен. Нушала хIякимтани саби адамти гIяйиблабирули саби, бахъал зягIипбикнилис — илди мукърачи ва цархIилти, бахъал адамти цахIнабиркути мер-мусаличи учибиркулри или. Биэсра асубирар. Амма селис хIяжатсив пачалихъ ва илала кабизуни. ЦацахIели наб гьанбиркули саби хIякимти чула хасси «дунъяличиб», адамти биалли – чулайзиб, хIербирули саби или.
ИшбархIи хабурти иргъулра ил изайчи къаршити дармунти пикридарили, ва ахтарди дураберкIили, хIядурли диъниличила. Амма лебтасалра цагьакIли илди гIердаахъес хIейрар. ИшбархIи хIякимтани адамтачи дяхIликалаби дихахъес хъарбирули саби. Тамашала анцIбукь ахIенну, ВОЗ-ла специалистунани, нушала Россияла гIилмула академияла (РАН) хIянчизартани бурули саби дяхIликалали араси адамлис изайзи хIейкахъес сегъуналра кумекбируси ахIен или. ДяхIликала бихес хIяжатси саби зягIипси адамлис, гIемч бушибхIели, сунела микробуни тIинтIхIедиахъес. ДяхIликалабира хасти диэс хIяжатти сари. Гьарил дяхIликала пайдалабируси ахIен. ИшбархIи биалли, илди сегъунти-дигара журала лер. Амма нушала пачалихъла хужаимтани дяхIликала хIебаршили адамти цахIнабиркуси мерлав чеибси адамличи гIякIа чебихьес пикрибарили саби. Наб тамашабилзуси цагьатIи секIал леб: Роспотребнадзорли ихтияр бедибти организацияби дузес дирули сари. Ил (ихтияр) агарси организация бузахъули ахIен. Ресторантазиб, тукентазиб адамти цаличибад ца метр байхъала тяйдили буэс хIяжатлигу. ХIякьикьатлизиб ил барес хIейрар. Школабазиб дурхIнас илкьяйдали дурсрачиб цаличибад ца гьарахъли кабалтахъес чебаахъили саби. Амма переменаличиб илди барх ахIену? Дахъал арц сасили, ихтияр бедибси банкетный заллизиб мекъ биралли, адамти зягIипхIебиркутив?
Тамашала улка леб нушала. Законти адамтас кумеклис дузес хIяжатлихIели, хIякьикьатлизиб илдани, гьатIира заралбирули саби. Секьяйдали хIянчи агарси адамли гIякIа (сабира 5 азир къурушличи абаэс бируси) бедес вируси? Сен-сен гьачамцун пайдаладарес асубирути дяхIликалаби исути цала багьа ишбархIи, ургабил хIясибли, 15 къуруш биалли? Илди, гьар кIел сягIятли дарсдирес хIяжатти сари. Секьяйда асес вируси дарман илдала багьа вецIани азирти къурушмачи абиркули биалли? Сагаси, коронавирусла чейхъуси изайчи къаршиси дарма багьа 12 азир къурушличи абиркули саби. Кумекбирусил илини бекIлил балусира агара.
ИшбархIи нушала арадеш нушазибад дигахъуси саби. БегIлара гIяхIси — хIяжатдеш агарли, бахъал адамти цалабикибси мерличи хIедашни, цархIилтачирад дируцад тяйдили дуъни, някъби са­пуй­чил зума-зумали ицни. АхIерабарая хIушала ва гъамтала арадеш.

 

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top