ЗАМАНА - Къаркъаван чIумати гъубзнала хIурматлис

Дагъистайзи духI­на­дер­хурти къа­ча­гъу­нала кьукь­ни тIутIу-кьякьядариб­хIей­чи­рад 21 дус дикили сари.

Ну­шала халкьла гъабзадеш чилилра хъумхIерту ва хъумар­тес асухIебирар. Ил та­рихлис хасдарибти чумра шад­лихъ, саби гIяхIъулали бур­гъу­­тачил гьунибаъниби детер­хур.
Иш гьакIлизиб «Урусла шашкаби» бикIуси абз МяхIяч­къа­лала Родопский бульварлизиб дура­бер­кIиб. Шагьарлизиб хIер­би­рути ва дурабад бакIибти саби гIя­­хIъулали бургъантала ха­ласи кьу­кья лебри. Илди-ур­габ хIяз бем­­жур ва байрамли­чи шурбу­хъун. Илдазибад гIяхI­тигъунти спортс­менти де­кIар­барес хIя-жат­лири.
Илди гIеббуцес ДР-ла халкьла Собраниела депутат ГIя­­­мар­хIяжи ГIялиев, ДР-ла ве­­терантала Советла руководи­тель МяхIярам Алиджанов, ДР-ла миллатла политикала ва динанала шайчибси отделла начальник Александр ХIяжиев, музыкантунала Союзла председатель Хан Баширов, саби гIяхIъулали бургъутала командир МутIалим МутIалимов ва бахъал цархIилтира бакIиб.
«1999 ибил дусла августличиб ва сентябрьличиб кабикиб­сири ил анцIбукь. Да­гъистан па­лакатбарес, Рос­сия­лизибад де­­кIарбарес, ну­шачир чула хIук­мурти дузахъес дурабухъунтири ярагъла­биуб­ти къачагъуни. Амма ну­шала халкьли гъабзадеш ва узидеш дакIударили, илди бя­чIун. Нушала Дагъиста БекI­ли вируси МяхIяммадгIяли Мя­­хIям­­мадовичла ва саби гIя­хIъу­­латала гIяскар бучибси Ся­гIид Амировла къайгъначибли, нушани чедибдеш сархира. Нушала чеалкIуси наслулизи иличила багьахъес чебси саби. Дагъистан душмайзи батахънилис, Интербригадала Советла хIукму хIясибли, бургъантас «Халкьла саби гIяхIъулали бургъутала игит»-ла уми дедибти сари», — викIи М.МутIалимов абз ибхьули.
«Абзлизир бутIакьяндеш дарес Дагъиста мер-мусали­чи­бад саби гIяхIъулали бургъанти ба­кIибхIели, уркIи разибирули саби», — викIи М.Алиджанов. Им­цIатигъунтани гIяхIцад шабагъатуни касибти сари. Хъумартес асухIебирар 19 дус виубси ХIяжимурад Курахмаев­ла гьунарличилара. Илини къа­чагъуначил вархваси, чумал бархIи илдас кумекбирули, ил­ди бускаунхIели, касили илдала автомат, авал къачагъ кабушибтири. ГIелаб калунтани сайра кавшиб. ВебкIили гIергъи, илис Россияла Игитла у бедибсири.
ГI.ГIялиевли «Дельфин» би­кIуси бамсри ихъуси базализиб иртнила шайчибси абз абхьес чесиб. Илкьяйдали, илар мушулбашнила абзличилара гъай детаур.
ХIязанани адамти уржахъули, 21 дусла гIергъира цаличил ца къаршибиркахъули, чула гьанбикуначила хабурти дурахъули сари. Абзаназиб чедибикибтас савгъатуни, грамотаби, арцла шабагъатуни ва медальти дедиб.
Хадижат ГIямаровани, ну­ни, МяхIяммад ХIямзатовли, Ар­сен Азиевли, МяхIяммад Ся­гIи­­­довли, Мухтар МутIа­ли­мов­ли… гьаларти мерани дуцира.
1999 ибил дуслизив «Ин­тер­бригада»-ла генерал-майор­­ли вируси М.МутIа­ли­мов­­ли гьарил бутIакьянчис бар­кал­ла багьахъур.
Берхъаб Дагъиста багьадурти! ВатIан батахъес къарауйчиб­ти, къаркъаван чIумати гъубзни. Са­би гIяхIъулали бургъутас хасбарибси дила назмура газета бучIантас гьалабирхьулра:
Тимурла гIяскуртаван
Дагъистан хараббарес,
Чевхъун гIуррара душман
Дила халкь лугъри барес.

ХIейалра буйрухъикIул
Дурабухъун гIяхIгъубзни,
Саби-сабил муштарли
Къирбарес къачагъуни.

Ярагъли бегIбиубти
ГIяндбикIули някъбани,
ДяхIяиб дубурланта
Душмайчи балагьуни.

ХункIлизирти тIулбиван
Миллатуни уржибси,
СабхIели дила ВатIан
Ахъиэс хIейуб душман.

Кахси, гъаргъси душмайзи
Чедаахъиб гъабзадеш,
Бемжурси гъазализир
Дагьур чула усалдеш.

Дагъиста дурабтара
Аргъили кахси хабар,
Чарбухъун хIеб чатIниван
Батахъес дурхъал ВатIан.

УвяхIси къачагълизи
Чедаахъиб асилдеш,
Жан кадурхухIелира
ХIедагьахъур кIантIидеш.

ДакIудариб гIяхIгъубзна
Гъабзадеш гъалбецIливан,
Къирвариб ва дугIаиб
Дагъистайзивад душман.

Дагъиста асил гъубзна
Сархиб гIурра гьунарти,
Темирланна гIяскарван
Беркьахъиб вайнукьаби.

Россияла вегIбекIра
Тамашавиубсири,
Дубурлантачи диги
Илар цIакьдиубтири.

Нушала халкьлис кьимат
Кабатур гIярасайли,
Гьунартас орденти гиб
Улкала Президентли.

 

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top