ЗАМАНА - Къиянси манзил акIубти
Къиянси манзил акIубти

Сагали дакIубиубси коронави­русла чей­хъуси изай гIя­датла гIямрула башри барс­бариб, амма биштIати алкIни хIярхI­хIебиуб. Дагъис­тай­зиб ил изайзи бикибти дурхIялис баибти хьунул адамтас госпиталь абхьиб ва даршалцад дурхIя дунъяличи бакIахъес кумек­ба­риб.
Савлиличибад бархIи ахъайчи Каспийсклизибси дурхI­ни биркьуси Юртлизи ухI­наулхъуси мерличиб вецIал адамли хIеруди бузахъулри. Дагъистайзиб илгъуна госпиталь чIянкIли цацун саби лебси. Ила хургьри демднила изайзи бикибти, коронавирусличи ташмишдеш алкIути ва изала марбиубти хьунул адамти кьабулбирулри.

Абзурли Дагъистан лебри
Каспийскла дурхIни биркьуси Юрт шагьарла дублаб биънили, «ковидлизи» бикибти, биштIати баркьес замана баибти хьунул адамтас декIарбарибсири. ГIяхIцад хьунул адамти, хаслира дубуртазирти шимазибти, вертолётуначиб госпитальлизи биахъутири. Буралли, республикала мер-мусаличибад хьунул адамти бикулри.
Госпиталь хIябал дерхIла юрт саби. Цаи­­бил дерхIличиб хьунул адамтала хъулри, дурхIя виркьути хъулри ва реанимация, кIиибил дерхIличиб – дурхIнала реанимация, хIябъибил дерхI­­­личиб тухтурти хIербирулри, со­ве­ща­ниеби дурадуркIулри ва смена барс­барили, бамсриихъулри.
Больницализиб мурталра хIябцIа­лицад тухтур бузулри: хьунул адамла, кьаркьала ми­цIирбирахънила шайчибти, дурхIя варкьахъес кумекбируси медсестра, изи­хIе­рахънила шайчибти. Илдала мурад сабри — лебтасалра къиянси манзил дурхIялара неш­лара жан дер­цахъни.

БахъхIила дурхIни
— Даширая, нушала бахъ­хIи­ла дурхIни чебиихъисну, — рикIи неонатолог Нина Зинченко (неон – я ранг я гягI агар­си газ). ДухIнадулхъухIели хасти палтар чегьурра, абхьибси космослизи ду­радулхъутиван бизур. ДяхIликалала чеб­кад баршибси респираторлизивад гьи­гьикIес дебали къияннири. Очки майъа­лидалтулри, дунъя цIудар-цIяб­биуб­син кабилзулри. Би­кIу­ливан, адам гьар секIайчи бурсикайруси сай, ам­ма гьар ганз кацIибхIели, комбинезон вя­шар­бикIниличи дебали гIясиикIулри.
ДурхIнала хъули адицIулра. Пластикала сирилихIиб кIел биштIати. КIелра заманаличиб акIублири, арадешлис сегъуналра урехи аги.
«ДекIти» дурхIни реанимациялизи кабаркьилри.
— Иш даг, итилил чумал бархIи гьалав, кIелра план хIя­сибли, операциябачил акIубти саби. Бархьаначи буралли, хургьрала изайзирси хьунул адамли, сунела цIа­кьа­начил дурхIя варкьес хIериубли, реб­кIесра асубирар.
Хъа ца гIямзилаб кIел биштIати лебри, чусра хургьри умудирахъуси аппарат баршибти. Илдала къянкъубази кIел трубочкара даршилри, илдала кумекличил биштIати гьигьбикIес бирулри. Тухтурти коронавирусла шайчибси тест сегъуна лябкьянал хIерлири. ХIя­балра тестла гIяхIти хIя­силти дакIалли, дурхIни дахъал шалубарси больницализи бурхьутири.

«Операцияби дирухIели тух­турти хапли аргъайзибад булхъулри»
— Госпиталь ибхьухIели, дур­хIялис баибти хьунул адамти хIебирар или бурибсири. Лебилра Китайлизиб ве­цIал адам са­б­ри зягIипти, — рикIи Н.Зин­чен­ко. — Китай, Китай саби, нуша биалли, Да­гъис­тайзирра. Ишаб лебилра цаличи ца башули, бахъал адамти лебси мерли­чи цалабиркули, анцI­букь гьатIира вай­тIа­би­кахъиб.
КIел бархIи дикибхIели, хургьрачи асар хIебиубли, коронавирусла изайзи ри­кибси цаибси хьунул адам сарукиб. Илини кIел дурхIя баркьиб (двойня). ГIур тIашбизагарли зя­гIипти башескабииб. Ца­ца­­хIе­ли тухтурти бамсриагарли ав­цIали ся­гIят бузуси манзилра биуб.
Лебилра нушала зягIипти реанимацияла отделениелизи кабаркьира. Гьар сягIят ил­дала гьигь, хIила гъяж, уркIила тимхъ ах­тардидирутири. Зя­гIип­ти 25 адамри, мед­сестра биалли —ца. КIел ся­гIятли ил цIа­кьа­гар­карирусири, — гьан­биркахъули сай госпитальла руководитель Ибрагьим ГIяб­ду­л­му­тIа­ли­бовли. — Цаца­бехIти тухтуртал­а хIила гъяж кабир­кулри, хапли аргъала дулъулри. 6-7 сягIят костюмтачив узес дебали къияннири. Операцияби дирухIели бархли, тухтурти аргъала деткахъили кабиркутири. Нушани илди нашатырла кумек­личил аргъайчи биркахъутири ва сагадан бузескайутири. ГIур се бирусири, операцияла столличирси хьунул адамлис къалабаси кумек хIяжатли биалли?
Бахъалгъунти тухтурти гос­пи­таль­ли­зибад кIел баз дура­хIе­­бухъи бузиб. Илди нуша «дя­вила ветеранти» сарра би­кIул­ри.

Неш ва дурхIя
Нинас ва хьунул адамтала тухтур Розас декIти зягIипти бусягIятра гьанбиркули саби. Чули буриливан, лерилра гIямрулис илди хъумхIерту.
Тухтуртала гъай хIясибли, гьанна замана хIебаили баркьибти дурхIнала лугIи им­цIа­ли саби. Илис сабаб – неш декI­си хIяйчир риъни. Тухтуртас къалабали операция барес чевкъулри. ЦацадехIти анцIбукьуназиб замана минутуначил буйгIулри ва тухтуртани гьаланачиб чи верцахъес хIяжатлил пикрибирусири: неш яра дурхIя.
— Хасавюртлизирад нушачи дебали декIси агиличир хьунул адам сарукиб. Ил ребкIес ретикилри. Чи верцахъиша или хьарбаибхIели, дурхIя ибсири, - викIули сай И.ГIябдулмутIалибов. - Нешла гIямрулис халаси урехи лебригу, нушани кIелра берцахъира. Неш сагърарили, цархIил больницализи рархьира. Сепайда, сецад хIейгесли биалра, илар ил хьунул адам ребкIиб.
ХIила берта бетаурли, бара дурхIя варкьибси цархIил хьунул адамра нушала госпитальлизир ребкIиб.
Коронавирусла изайзи бикибти хьунул адамтани баркьибти лебилра дурхIни берцахъес имканбакIиб.

Суратличилси бархбас
ДурхIни акIубмад коронавирусла изайзи бикилил ахтарди дурабуркIусири. Илдазибад кIел дурхIяла лебни кабизахъур. Хьунул адамти чула баркьибтачил хъули бархьибхIели, биштIатачи хIеруди бирахъес къатIличивси дурхIнала тухтурличи хъарбирусири. Цалра дурхIялизир ко­ронавирусличи хасти лишанти хIе­диуб.
ДурхIни акIубхIели, зягIип­хIе­б­и­ка­хъес нешаначи бикули ахIенри. Хъули бур­хьухIели сабри илди цали ца чебиути. ДурхIни кабизахъурси заманаличиб гъудурмайли балхулри (смесь). Нешанала уркIила гьав биалли, тухтуртани касибти дурхIнала суратуначибли ва видеобачибли ахъбирахъулри.
Тухтурти чула хъалибаргуначи букьес хьулбикIулри ва чинаб багьлабирусил пикрибикIулри. Лебтасалра къиянси манзил чебарбякьи, дурхIни биркьуси Юртлизиб акIахъубси госпиталь гъамси заманализиб гIеркIниличи бирхес дигули саби илдас.

 

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top