ЗАМАНА - Чедибдеш сархибтазивад ца
Чедибдеш сархибтазивад ца

ГIергъити дусмазиб Европала цацадехI улкназиб ЧебяхIси Че­диб­дешла хIурмат гIяш­ба­рес бузути, нушала улкали сар­хибси гьу­нар кьи­ма­та­гар­барес кьасличил усал­ти баркьуд­­лумази ахъибти, И.Ста­лин­­ничи бугь­танти чедир­хьути, чедиб­деш сархес ба­гьандан чула жан ахIе­ра­­хIе­дарибти бур­гъанти гьан­бир­ка­хъес дарибти памят­ни­куни делхъути вай­гъубзни бахъ­баили саби.

Илгъуна агилизиб нушачиб чебси — ВатIан багьандан, дунъяличибад Гитлерла фашизмала балагь чебарбукес бургъули калунти хъумхIертни, илдала гъабзадешла ва гьунартала хIурматбарни. Нушани кинобазиб чебиулра, сегъунти къиянти тяхIяр-кьяйда дуилил дявила: беркеси агарли, гьанкI хIехъили, буцIарли биаб, бугIярли биаб, селичилра хIерхIеили, чула гIямруличила ахIи, ВатIайчила, халкьличила, чула хъулиб калунтачила пикрибикIули, дявилизи дурабулхъутала уркIбазир сецад диэс гIягIнили чIумадеш, гъабзадеш, мардеш!
Иш суратлизив хIушани чейуси Че­бяхIси ВатIа дявила бутIакьянчи МяхIям­мад ГIямаров Ахъушала шилизивадси сай. Ил гьатIира гIяхIил вала Дагъистайзив машгьурси тухтур ХIянипа ГIямаровла дудеш сай или буралли.
— ЧебяхIси ВатIа дергъ бехIбихьибси манзил МяхIям­мад ГIямаров 29 дус виубси уили сай, хъулиб хIябал биштIатира лебтири, — бурули сари илала рузила рурси, Ахъушала цаибил номерла урга даражала школала мугIяллимтазирад ца Загьидат Будайчиевани. — МяхIяммадла узи ГIябдулла Ахъушала райкомла секретарьли узусири, ва митинг бучили, халкьла гьалав гъайухъи, илини бурили сай: «ВатIан урехилиуб саби, военкоматли жидарайчи хIерли кахIедиили, хIуша гIяхIъулали дергълизи дукьес дигутани уми делкIахъеная!» МяхIяммадли бегI гьалаб у белкIахъунсири.
Загьидат Булатовнани сунела нешла узичила дахъал баянти дучили сари. Илдазибад гIячихъли саби, сецад къиянси ва бухъянси дявила гьуни ахъилил Ахъушавадси ургъанни ВатIан берцахъес, фашистуназирад мер-муса азаддатахъес багьандан: сержант, старшина, артиллеристунала взводла командир МяхIяммад ГIямаровли Моздоклизибад Берлиннизи бикайчи дявила гьуни ахъили сай. Касили сай медальти: «Отличный артиллерист», «Кавказ батахъни багьандан», «Прага азадбатахъни багьандан», «Дявила сархибдешуни багьандан», «Берлин буцни багьандан», орденти: «ХIунтIена зубарила», «Дявила асилдешла» цаибил даражала. Дергълизив кIина вяхъибсири, сагъиубхIели сагали арвашусири.
— Хъули чарухъунси сай 1945 ибил дусла октябрьла 25-личив. МяхIяммад дергълис гьаларти дусмазив сай узули калунси Ахъушала Ленинна уличилси колхозлизив председатель варибсири. Ил къуллукъличив узули, Ленинна орден сархибсири, — даимбирули сари Загьидат Будайчиевани нешла узичила хабар. — Сецад жагали бирил гьарил байрамличи дурабулхъути, чула михъирличир орденти ва медальти лямцIдикIути дявила бутIакьянчиби! ХIера, Ахъушала шилизив ишбархIи дявила цалра бутIакьянчи агара. МяхIяммад ГIя­ма­­ровлагъунти у ва фамилияличилти бургъанти хIябал лебтири, хIябалра гIям­рулизибад арбякьун. ДурхIнази, бу­чIантази дявила бутIакьянчибала хабурти дурес, газетабази лукIес, илдала гъабзадеш ва гьунарти черяхIдирес мугIял­лимтачиб чебси саби, ва иличила хъум­хIертес къайгъибирулра.
Дявила бутIакьянчила урши ХIянипа ГIямаров, машгьурси хирург ва гIяхIси адам, дахъал дусмазив Ахъушала районна больницалис бекIдешдирули калун, ва ил заманала бухIнаб Ахъушала больница республикализиб бегIлара гьаркьятала лугIилизи кабурхусири. Чумал дус районна медобъединениелис бекI­дешдирули калун ХIянипа МяхIям­ма­довичла урши Камилли. Камилла халал узи Шамил «УЗИ» аппаратличив узули, Ахъушала районна халкьла баркалла сархиб. БусягIят ХIянипа ГIямаров ва илала кIел­ра урши МяхIячкъалализиб хIербирули ва бузули саби.
М.ГIямаровла насаблизибадти кIел узи — ХIя­жи­мурад ва Расул ГIяб­дул­лаев­хъали хIербирули ва бузули леб Ахъушала шилизиб. ХIяжимурад районна администрацияла ГО-ла ЧС-ла отделла начальник, къа­лабахIейкIули, мурхьси мягIнала гъай буруси адам сай. Расул узули сай районна больницализив бекI тухтурла хозяйствола хIянчила шайчивси заместительли, ихтилатчи, масхарачи Расул чинав-дигара валикили вирар.
Аллагьли бунагь-хатIа урдуцаб Ва­тIан багьандан, халкь багьандан бургъули калунтала! ГIяхIгъабза бургъантала гIелаб калунтас даршути гIямру диаб, ва чемадуркъаб нушала улкала халкьличи дявила кахти балагьуни!

 

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top