ЗАМАНА - Юстицияла полковникла хIяракат
Юстицияла полковникла хIяракат

Ибрагьимов МяхIяммад ГIяхI­мадович акIубси сай Да­хадаевла районна КIишала шилизив 1981 ибил дуслизив. 1998 ибил дуслизиб шила урга даражала шко­ла, 2002-ибил дуслизиб РФ-ла Вол­гог­радлизибси МВД-ла Академия ункъли хъараахъур. ДР-ла МВД-ла Следственное управлениела отделла начальник. Юстицияла полковник. ГIергъити 18 дус, духIнарти къул­лу­къунала хIяракат ламусличил таман­би­рули, узули сай. Пергер хъалибаргла дудеш. Шанти-ургаб ва барх бузути МВД-ла хIянчизарти-ургаб хIурмат сархибси адам…

Гьунибаъни
Хабарагарти зянкъ.
— Ибрагьим БяхIяммадович? Дила мугIяллим?
— ХатIахIейкири. ЛехIихъулра.
— ГIяхIмадла МяхIяммад, хIела мутагIялим сайра.
— Баркалла: хIебиалли, учитель гьаниркули валан?
— ХIела жузи мурт набчи диути? «Замана» газетали дурадухъун ибти хабурти иргъахъули сари. Чедаэс я делчIес наб­чир агара. МяхIячкъалала «Арбат» ту­кейзира гьаввикIули вирус. Иларра ду­гаги.
— Муртличивад МВД-ла юстицияла полковник нешла мезли учIес ве­хIихьи­ли?
— Чевверхи, дила учитель, хIянчи илгъуна биубли хьалли, нешла мез хъумуртули ахIенра. Садирхъули вирус газетаби-журналти, гьандиркули сари хIуни кадихьибти дурсрира. ЧIянкIли агара нушачир хIела сагати жузи.
— Къучакъ МяхIяммад, ил гьунчибушеси масъала саби…
Валлагьрагу, уркIи разибиуб бекIлил хIерли ахIенти илди зянкъличи: азирти выпускникуназиб илдигъунти багьадуртира къаршибиркухIели, мугIяллимла санигIят дугIли арбякьи ахIен кьалли ва гIурра даимбарес асубирар ибти хьулани, дуцIрумлизиб бердибси мурала улгуличиб марка-забли кIинайс гьаббакIахъибси арзи кьарван, сагадирули сари.
ДР-ла МВД-ла Следственное управлениела отделла начальник Ибрагьимов МяхIяммад ГIяхIмадовичличи ил бархIи дураберкIибси архIя хъумхIертеси бетаур. Бараван 39 дусла унабурхI ахъибси дила учIан гьачамлис жагьли левалри. МВД-ла хIянчизарти гIямрулизиб циила кьяркьти хIял-тIабигIятла адамти биалра, ил селрацад варсиубли ахIенри. Школализив гьаман чейухIеливан паргъатси, сабурла вегI, духули вяшикIес ба­луси илала вяхIличиб барсбиубси хIул­бала хIерцун сабри. ЧIакалаван саркъибси, чIумаси кабизла, сунечил гъай­икIуси рентгенниван чейуси ва хIи­саб­вируси.
МяхIяммадли нуша ихтилатдикIуси манзиллис телефонна зянкъани тIа­шаиб, жибарили сунела къуллукъла хIян­чизартачил гьарли-марси гьунибаъни дураберкIиб. ХIятта наб тамашара барх­ли бизур: ишхIелла манзил, рухIла масъулти ца шайчир кавлуси замана, МВД-ла хIянчизартасра литература дигули биъни, газетаби-журналти дучIули биъни. Белики, илдас, гьаман чула къуллукъунази бархибхIели, илгъуна ихтилат аргъбаибси бетаурли бииши?
Сен биалра, ил гьунибаъни дирихьми чекадихьунси аргълизиб хапли закибад берхIи хIербизурсиван кабизур.
Хабар-вягIдара дурили, чарухъес валкьаурхIели, МяхIяммад викIули сай:
— Ибрагьим БяхIяммадович, дигахъира хIуни набзи ца гъай гили.
— ХIела учительлизира буйрухъи­кIу­ли хIейиши? – викIулра ну, илала командирлагъуна тIалаб аргъили.
Ил пишяхъиб.
— Дила учитель, асубирар ил гъай буйрухълизи халбаресра: чIянкIли дигахъира хIуни дила юртличира ну узуси мерличира дихути дукьби кьарли хIедакIахъили.
— Баркалла, ил буйрухъ кьалли таманбареси саби…

Галга мякьани бихIуси саби
Дигахъу бегIтас чула дурхIни духутили, уркIи-хIял аргъибтили, хIурмат-хатир ахъдуцестили акIубли. Илди абикьес, кьяшмачи кабатес ва саби-бегIти гIямрулизи бархьес бегIтани кайгъни ахIерахIедиру, дуги-хIери цадарили, бузар, кахIедурхути насихIятуни дуру, гьар ганзлис махбикIар.
Дигахъу имцIатигъунти бегIтас дурхI­­назир чучи, тухум-агьлуличи, гъамти адамтачи диги адикьес. Аммаки илди диги вегIла адамтачицун ахIи, ур­хI­­личира гIягIнити диъниличила пик­ри­хIебулхъутира къаршибиркур. Хъалибаргла духIнарти диги-хIери итира дурхIназир алкIукад минакадиубли лерти сари, алавчартачи биалли, хъулир бегIтанира, школализир учительтанира кадилзахъаллири, гIяхIсири.
ХIебалас, секьяйда бажардибикибал МяхIяммадла ГIяхIмадра илала марси рархкья Зулайхала Аминатра, ам­маки уршби МяхIяммад ва ГIямар ва рурси ПатIимат тяп илдигъунти дигили ламбикIути саби. Ил бегIталара, ца­бутIаван, дурхIналара игъбар саби. ГIям­рула гьарбизра саби, пахрура саби, ил­ди балутала шайзибад баркаллара саби.
«ХIела МяхIяммадли дила уршилис кумекбариб, азир баркалла диаб сунес!», «ХIушала ГIямарла гIяхIдешли хала нешла мурад бетаур», «ХIушала тухтур ПатIиматла някъ дила биштIатас дарманбиуб»… — гьачамцун ахIен илди ванати гъай бегIтани иргъути. ИлхIели чула баркьибтачи илдала пахру ужагълизиб ламиван пархбулхъули бирар.
ГIямрулизир чеалкIуси наслу пик­рибухъести дахъал гIякьлуми къаршидиркули сари. Адамтас гIяхIдеш барес, илдас багалавиэс гьарил инса имкан лебси саби: хIяким виалли, хIякимдешла гьунчиб, даража-яшавла вегI виалли, даражала гьунчиб, гIядатла хъубзара виалли, хIялалси бузериличил. ГIибрат халаси кьадрила ишарат саби, бегIтала гIибрат – гьатIира мурхьси мягIнала.
КIишантани хъумуртули ахIен МяхIяммадла дудеш ГIяхIмадли 90 ибти дусмазиб шила халал мижит (жумягIла) сагабирухIели кабихьибси пайличила, гумурби-гIинзурби тIашдатахъес, хIябри ункъдарахъес, къиянни хIербирути хъалибаргуни кьяшмачи кабизахъес дакIударибти къайгъначила. Ил жура-журала къуллукъла хIянчурбачив калун, гьанна Дахадаевла районна депутатунала Собраниела председатель сай. Юх, шанти-ургав ил чеибсилис ишра хIяким сай или гьанхIебиркур: адамтачил валгунси, уркIи гьаргси, хIяна тямадаличилра виштIаси дурхIяличилра валкаркуси, уркIецIи-ряхIмуличила, дин-тIягIятличила гьеч хъумхIертуси.
Илала урши МяхIяммадлизи, хIед гIям­рулизиб мер баргес чила асар им­цIа­ли бетаура или хьарбаибхIели, илини иб:
— Баркалла дила неш Аминатлис, наб гIямру гибси; баркалла ну гIякьлу-дагьриличи викахъибти учительтас; баркалла вайлисра гIяхIлисра мякьлаб камхIебирути узи-уршилис… Биалра, дила бегIла халаси пахру дудеш сай. Нуни ил мурталра адаб-хIяялизив ахъли, чевяхIли, наб гьуни чебиахъанни чейуси сай…
ХIязлис ахIен кьалли галга мякьани бихIуси саби бикIути. ГIурра бурули бирар, дудешли ганз кацIибихIи, уршили бекI кабирхьу…

ВегIла мер
1998 ибил дуслизив МяхIяммад КIишала урга даражала школала выпускник сайри. Мурхьти багьудлумачи ве­гIиэс бажардиикибси, баркь-бац­ли­­зив цархIилтас гIибратли ветаурси, спортла шайчир гIяхIцад гьунарти сархибси.
— Гьу, инженер-строитель ветаруду? Юртани тIашдалтули хIурмат сархес вируд кьалли? – дугьаизурсири иличи дудеш.
— Наб кьалли ил тухтур ветаурли дигахъира: дурхъаси санигIят саби, - сунела пикри аргъахъиб нешлира.
МяхIяммад жаваб чарбарес къа­ла­бахIейкиб. Пикриухъун. ГIур иб:
— Баркалла хIушаб, дила ада-аба. Чердерхирая, дила пикри цархIил саби.
— ЦархIилра нушани кьабул­би­рехIе… Чи ветаэс дигулри?
— Наб юристла багьуди касес дигулра: дила уркIилизиб ил жи саби.
— Илкьяйда биалли, дила урши, гьарбизаб хIела кьас, — таманси пикри аргъахъиб дудешли.
1998-2002-ибти дусмазиб МяхIям­мад Ибрагьимовли Волгоградлизибси РФ-ла МВД-ла Академия ункъли хъараахъур. Касибси багьуди хIянчилизиб марбирули, ил дуслизивал ДР-ла МВД-ла Следственное управлениелизив следовательли узес вехIихьиб.
Ил хIянчила дарести дахъал лерри, алапа биалли яшавлис бараван баэси сабри. МяхIяммад уркIиагархIейуб: биштIаси дякьличибад бирар халаси гьунчи дурабулхъути. Гьандикиб илис дудешла насихIятунира: «Хъуммартид: вашусини саби гьуни ихъуси. ХIеркIли къада азирти дусмазиб бетаахъурси саби. ЦIедеш гIебшни дирар дилкьути. Зурба галга назикси мархIялизибад саби бетаруси…»
ИлхIейчирад МяхIяммадла бузерила сияхIлизир жура-журала хIянчурби дарсдикIесдииб. Гьарил къуллукъличир илини умути, баркалла сархибти къел далтулри, сенахIенну сунечи хъарбикибси гьарил масъала гIурличи арбихуси гIядат хIебири.
ДР-ла МВД-ла Следственное управлениела халал М. Ю. Прокопенкони, жагьил специалистлис кьимат лугули, буриб: «Ил серхурси следовательличи ну разилира, иличи умутра бихьес вирар. Балулра, чеахъикIар, чеахъикIуси биалли сунела хIянчи дигуси, ишбархIиличиб жагIял ил къулайбарес кьаслизивси вирар…»
М.Прокопенкони бурибси марбирули, МяхIяммад старший следовательла, СКФО-ла Нальчик шагьарлизибси МВД-ла жавабла хIянчизарли, гIур биалли, лебдешла шайчирти такьсирчидеш белгидируси МВД-ла отделла начальникла къуллукъуначив ветаур.
— ХIуни къелгIеббикуси МВД-ла Следственное управлениела челукьути камли хIедургар? – хьарбиулра.
— Челукьутира, хъартира, гьунчидушес гIягIнитира дахъал сари. Нушани имцIаливан жавабличи битIикIути къачагъдеш дирути, пачалихъла лебдеш хъямбирути, законни кадизахъурти кьанунти дулъути адамти саби. Гьайгьай, гьамадли ахIен илдигъунти чула мерличи кабатес: велкъунси, вайнукьа цацахIели, адаб-хIяяла дазурби хъумартурли, адамдеш ва ламус лайдакIили, жаниварличи шурулхъути анцIбукьунира къаршидиркули дирар. ГьатIи илала хIякимдешра, лерли диалли, левгIев пачалихълис заралчи ветарули сай. Ил багьандан илдигъунти хIяясизуни, гIявамти вайнукьаби бурцес ва судла гьала тIашбалтес гIягIнили саби.
— 18 дусла бузери камси ахIен. Сен викIалли, илдала мягIнара деркIнилизиб саби: ца-ца адам, 60 дус узулихьар, чехIеэс асубирар, нагагьладан сай чейахъули хIейалли, ну дила мерличив ватасли, разилира викIули виалли; цархIил ца дусла ухIнавра бузерила гьавкья сайлин, сунела устадеш чедаахъес дигуси хIянчизар сайлин, вагьахъес ва чеахъес кьаслизив сай. МяхIяммад, хIушала хIянчила мисалти гьандушили дигахъира?
Ил набчи тамашали хIеризур.
— Ибрагьим БяхIяммадович, чев­верхи, нушала хIянчила дакIу-гьарг­хIе­ди­рути дахъал баянти лерти сари: илдачила гъайикIес, бархьли бурасли, набзиб ихтиярра лебси ахIен, — МяхIяммадли столличибси папкаби-делобала арагIеб бекIа чебаахъиб. – Ишар арагIер жузи цаладяхъесцад мисалти лер, или биалра, следствиела хIялумцIлаби ахирличи дикайчи дигIянни дихIути сари.
— ХIу волейболист ва мушлукья сайлин зилантани валусири. Спортсменна илди къиликъуни гьанна дархьдатурли хIейиши?
— Илкьяйда асухIебирар. Нушала хIянчила тIалабунала ца саби ил шайчив МВД-ла хIянчизар валкьаурли виъни. Дявила ва спортла шайчибси хIядурдешла занятиеби зумали дурадуркIути сари…
— МяхIяммад, гьаларван РФ-ла Конс­титуциялизир дарсдешуни дирнила хIекь­ли­зирти выборти детерхур. Лерри халкьли кьабулдарибтира, кьа­бул­хIедарибтира. ХIе­ла пикри аргъес дигахъира?
— КъантIли бурасли, наб дебали гIяхIбизур Конституцияла 129 ибил статьялизиб барибси барсдеш: нушала улкала гражданиннис, эгер ил ахъти хIякимдешличи хьуликIули виалли, дура пачалихъунала гражданство, илкьяйда илар сай-вегIти мулкани, банканазир счетани къадагъадарни. Нуни ил бегIлара агъбаибси барсдешлизи халбирулра. Гьу, сегъуна патриот вирара адам, сайра дурала пачалихъла асарлиув ветаалли?
— РФ-ла Конституцияла 68 ибил статьяличила се бурида?
— Иргъулра: илаб урус мез пачалихъла бекIлидиубти мезлизи халдарни (урус мезли буралли, государствообразующий язык), цархIилти мезанала (миллатунала) кьадри гIяшли чебиъни – ил бархьси ахIен. Россия дахъал миллатунар улка саби, лерилра миллатунала халкьла бутIакьяндешличил нушала улкала тарих кабизурси саби. ХIебиалли, илгъуна барсдеш статьялизиб хIяжатсира ахIенри!
— ХIела кIел биштIати урши-рурси леб. Илдани дарган мез далулив?
МяхIяммад гъинчIизур.
— Аргъира, селис хIуни Конституцияла 68 ибил статья гьанбуширил. ХIу вирхаи, дила учитель, дурхIнани нешла мез далути сари. Москвализир акIубли, халакараили, дила дурхIнала неш ретаурси Земфиранира дархли хъулир урус мез пайдаладирути ахIен. ЦархIилван биэс хIебирар. Наб дебали дила неш Аминат ахIерси сари: гьу, неш ригахъули виасли, илала мез хIейгахъес вирусу, гьатIи?..

Хала бегIти хъумхIертули…
Ишдус, бикIуливан, дуцIрумли цIа чекьур. Заб-марка агарли, шимала зяхI­ма­т­чи­бала гIяхIцад дегIнуби заякадиуб. ХIятта адамтира, хъали-хъайгIи пяхъбикили, савли яра бархIехъ ахIи, шила кьакьурбази дурахIебулхъули бахъхIи калун. Ца балагьли верхIел балагь гIергъи дику или бурулира бирар: тIутIули буъ, сунес Коронавирус бикIуси изай шими-шагьурти адамтазирад, галгуби кIаразирадван, пяхIдариб.
ГIур ил изайра дуцIрумла хъипIдешлира гаши гъамдирули хIилхIи калун. ГIяхIси барс­деши мурт нушачи гIяхIлад лябкьусил?
Дай шилизиб савлила манзил кIелра узи МяхIяммад ва ГIямар къаршибикиб.
— ГIяхIдеш баргес шагьарлизирад шилизи даили хIейадалли? — яхши-хушлис гIергъи хьарбиулра.
—Илгъуна гьанбикра лебри, сепайда… Дила хала неш рикIуливан, нушачи Аллагь акибсиван сай, — викIар МяхIяммад.
— АкIубси бархIиличил неш мубаракрарес дурадухъунтири,—чебатур ГIямарли.
— Баркалла биаб, бегIтала хIурмат адаблашалси цаибси тIалаб саби. Гьанна чардулхъули дургудая?
— Юх, Избербаш шагьарлизи даэс пикри саби.
— Къуллукъуни хIерли дургар иларра?
— АхIен, зизи Нуричи аркьулра: иличир хIеркарируси хала неш декIли зягIипли сари.
— Къучакъуни, хIябилра гIяхIси пикрибарилрая: хала бегIтала дяхIцIира дурхъаси саби. Саламти духая! Хала нешлис арадеш биаб!
Гьанбикиб илди багьадуртала хала бегIти Кино-МяхIяммад (гIяпабаркь) ва Па­тIимат-аба. Илдала урчIемал урши-рурсила бегI берхъибси хъалибарг бири. Дудеш МяхIяммадличи «Кино» ибси чеура ца ити дебакабиубси хIебири: шилизи бегI гьалаб ил искусство баахъибси адам сай­ри МяхIяммад. ИтхIели кинола кьадри ­се­г­ъуна сабрил, ишхIелла жагьил наслули хIе­­бала. ХIебала, сенахIенну илдас чус ди­гу­­ти кино хъатлаб камхIебируси телефонни чедиахъули сари.
Мура някъбачи хъарли дурхIни батес адаббилзули, ПатIимат колхозла ургубалар някъ акьухIеили рузусири. ЦацахIели ил, бегIла виштIасира къакъличи вигьи, аршила маргьличи карилзусири. Се биру, итхIели къиянти гIямру сарри, хаслира халати кулпетунала бегIтас.
Илдигъунти гIямрула дебш касибти кьамла дурхIни-декIар къияндешуназибад урухбирару? Илдани бирару хъумартес «хIурмат» ибси девла кьадри? ЦархIил хIебиалра, нушала динна тIалабра лебси саби: «Гьалжана бегIтала кьяшмауб саби…»

«ХIела къуллукъ-мурад…»
ХIера, ил юстицияла жагьил полковник МяхIяммад МяхIячкъалала кьакьакад хьура-хьурали аркьули. Жагали валкьаурли, кительла духIнар дямдизурти гIемсни булан тярхIдикIахъули, чина-саял къалабали ва шалгIеббулхъути адамтачи лямцIгъуна хIер ахъбурцули.
Гьаман МяхIяммад илкьяйда кьакьурбикад къунзикIули вирар. Чили бала, белики, хьурали вашухIели, илини ит яра иш челукьуси анцIбукьла бегI следствиела дело пикрумазиб сабирхъули виэс? ХIейрар илини, столла гIела виаркайили, бархибси дело гьунчибушес. ИлискIун, чIянкIли бархьси такьсир белгибарес, гьар секIал гIячихъдарес гIягIнили саби: кIинайс белкъунти вегIбекIунасра, олигархунасра, хъямчиби-вайнукьабасра танбихI гIеббаахъес багьандан.
МяхIяммадлис гьунчиб бахъал тянишунира шилизибад бакIибти узи-уршира цугбиркули саби. Сахаватси сай ил яхши-хушлис ва гьатIира хIурмат-хатирлис. Хъумкартурли сунела къалабаси хIянчира, валу-вирхуси адамличил лякьирлизи ихъур.
Гьайгьай, илхIели чили-биалра сеннира илизи хьарбиу:
—МяхIяммад ГIяхIмадович, се сагаси хабар леба МВД-лизиб?
Юстицияла полковник гьар мурталраван пикриулхъан, гIур паргъатли жаваб чарбиру:
— ДалтехIе, дила узи, илди МВД-ла хабурти, дахъ разитира илар камли дирарну. Гьу, хIела къуллукъ-мурад?
Ва илини ихтилат цархIил шухIя­рикад батбирхьахъу. Сабурличил, къала­ба­хIейкIули, гьанна бикIуливан, «ментанала чехусандеш» агарли.
Илис ахIенара ил шантани ва валутани «Багьадур МяхIяммад» или гьануршуси? Илгъуна сайхIели ахIенара ГIяхIмадла МяхIяммадли ДР-ла МВД-ла хIянчизарти ургаб хIурмат сархибсира?..
ХIела къиянси ва паргъатдеш хIебалуси хIяракатлизир, разити хабурти дахъдааб, дила мутагIялим!

 

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top