ЗАМАНА - Халкьла паргъатдеш багьандан ургъуси

ЧебяхIси Чедибдеш сархиб­хIей­чирад 75 дус диркниличи хIя­дурикIути бурхIназирцун ахIенну, деркIибти 80 дусла гIямрулизирра халатани «кIухдикIахъули» дурути дургъ­бачила ва мераначибти къача­гъуначила кахти хабурти гьар мурталраван ишди бурхIназирра бекIла мехIекад къунздикIули, хъяшахIелла дусмази арихули увулхъулра. «Шинкьаларад чаррулхъуси унра ПатIиматла декьла тавра къачагъунани кебасили, гьанна биштIатира сарира беркеси агарли руру. Илала баркьибтас къяжни даресли ахIенси» ибти хала неш СалихIятла дугьбира гьандиркули лерал.

«Уркарахъи лявкьуси гьарахъси шила колхозла председатель ГIяпрахъу къадалав къачагъуна кавшили варгили сай», «Дявтацци укьянна хIябиккан ви­гьиши хьаршан букIун къачагъ витаулли, Кумли къаттав милицали уцибли, туснакъа аручиб бикIвар», «Дявтаццив хIушала ГIя­ли­бег къил-хIирцци акквалли витахъиб» — сецад лерри нуша пинцIукь хъяшницун ахIенну, халатира кахбирахъути, итди дусмала илдигъунти хабурти.
Гьанбиркахъули вирус нушачи хьура­биубти ярагъли ва тамашала палтарли бегIбиубти кIел микIхIен. ГIур кьанни багьурливан, илди къачагъуначил бургъути НКГБ-ла хIянчизарти сабри. Кумли къадалав къачагъунани Абумуслимла Ппяппай кавшниличила бисаличил хала нешли унра Хамис адайзи бурибси хабарра бекIла мехIела ца гIямзилаб лебал. ГIур къачагъуначил бургъули калунтачила гумайлизир ва школализир ахъли дурути хабурти имцIадикIесдииб. Унраличив хIерируси нушала гъамси тухум милица Жаруллагь аццила хабуртачира лехIирхъули вираси. Цагьачам иличи вакIили гьаниркур убил шилизивадси сунес ХIяжи бикIуси адамра. Ил чи саял бурахъес дугьаизурхIели, илини ибсири:
— Къачугъуни бурцуси сай. Хьаршан ГIябдуллабегхъала ХIяжи бикIар илис.
Илала кегIебси къаралди халаикIуцад хIулбала гьала тIашбилзулира калун. Набра хабарагарли сунечил, илала уршбачил имцIали къаршииркесра кьадарбиуб. Гьести гIямруличи айкибси ил бурушла викибхIели, телевидениела хIянчизартачил дургъбала дусмазиб ГIябдуллабегла ХIяжи-аццини барибси хIянчила чевкад гъал дусра-сера гьалав уркIи гьаргли ихтилатикIулира калунра. Ва, хIерая, ЧебяхIси ВатIа дергъла бутIакьянчи, сунела гIямрула ва бузерила гьуни гьаргбируси уркухъан гIяхIгъабзачила иш удибси хабар газета бучIантас гьалабирхьулра. Гьала хили бурисра, ХIяжи-ацци Гитлерла гъармукабачил дявила майдайчив ургъули кали ахIен илис дявила ветеран ибси у бедибси. Дергъла майдачибад гьаббухъунтачил, ВатIан багьандан бургъахъес жибирнила хабар аргъибхIели, вацIурбази ва къадурбази дигIянбикили, фашистуначил бургъути берк-бержличил, палтар-кьяшличил гIеббуцес, дургъбази арбякьунтала биштIати гушхIебиахъес гьанкIличила хъумкартурли бузути бухънабира дурхIнира лутIутачил ва кабуршутачил ургъули кални багьандан сабри.
ГIябдуллабегла ХIяжи акIубсири арбякьунси даршдусла бехIбихьудличив, дурусли бурасли, дубурланна хъалибарглизив, 1908-ибил дуслизив. Урши виштIахIелил, дудеш итил дунъяличи арякьун. ИлхIечивад урши нешла мякьлав камхIейри, гьарил бируси-балтусила, дуки-гьунидешла ва арши-мурала маргьаначив чейи.
ИтхIели бахъал дубурланти бялихъуни дурцес батагъабази башутири. Илдала лугIилизира керхурсири виштIали левалси ХIяжи. ГIур МяхIячкъалала чармуни дируси заводла ялчи ветаур. 1917-1920-ибти дусмазив ГIяхIмадкентлизибси мадрасализив учIиб. Бусурман динна кьанунтачил шилизи чарухъунхIели, шила жагьилтиван, ХIяжира зилантала кьукьяличил Мажалислизи вакIили, комсомолла къяянази керхур. ИтхIели Уркарахъиб жагьилтала ил организация агарсири. Ил багьандан уртахъуначил собраниебачи Мажалислизи хьурали вашусири. Багьудиличи бегIбиубтира, шилизибра агартири. Ил багьандан сайри ХIяжи Буйнакъсклизир абхьибти къантIси заманала курсаначи вархьибси. Илди тамандарибси уркухъан уршилизи Хъярбукла шилизиб абхьибси изба-читальняла заведующийли узахъес маслигIябариб. Ишав кIел дус узули кали гIергъи, 1928 ибил дуслизив, ХI.ГIябдуллабеков ХIунтIена ГIярмияла къяянази живариб ва ВатIа гьалабси чебла ихъули, МяхIячкъалала дявила кавалерияла 28 ибил дивизиялизив калун. ГIярмиялизивад чарухъунмад, ца дусла колхозникунала курсаначи Ставропольлизи арякьун. 1929 ибил дуслизив ВКПБ-ла къяянази керхурсири. Илала гIергъи, хIябал дусцадхIи Дахадаевла районна комсомолла организацияла секретарьла къуллукъличив узули калун. 1936 ибил дуслизир илала имцIатигъунти гIямру НКВД-ла ва МВД-ла къяяназир сарли урдухъун. Улкаличи гъармукаби чебухъунти дусмазив ХIяжи Лавашала районнизив УГБ-ла оперуполномоченныйли узулри. ИтхIели, ил районна НКВД-ла начальник сайри уркухъан ХIямадар ГIяхIмадов. Ил хъайчикайруси шадлихъличиб сабри ХIяжини дергъ бехIбихьничила багьурси…
БелкIла бехIбихьудличиб дергъла дусмазиб дубуртала гIяхIцад мераначиб къачагъунира, илди гIеббурцутира лебниличила гьанбушибсири. Гьайгьайрагу, илдачил бургъути НКВД-лара НКГБ-лара хIянчизарти лебтири. Дубуртала музурби-къадурбикад дуги-хIери хIебикIули вайнукьабагIиб умцIули бири истребительный отрядунала вакилтира. Илди дусмала цализив, 1942 ибил дуслизив ХIяжи ГIябдуллабеков Лавашавад Дахадаевла районна начальникли шурватур. Северный Кавказла гIяхIцад мераначирван, ишарра лертири къачагъунала кьукьни. Илдачил баришдеш агарси дяви бузахъутала къяяназиври милицияла начальник. Гьанна хIушаб гьаладирхьисра илала урши, ишди бурхIназив районна бузерила, дявила ва гIядлу-зегъа далтахъути органтала Советла председательли узуси Мухтарли набчи даахъибти кагъуртазирадти мисалти.
1943 ибил дусла январь базлизиб ХI. ГIябдуллабеков республикала духIнарти къуллукъунала Министерстволизи дусла бухIнаб барибси хIянчила чебкадси отчетличил вакIилри. Республикала НКВД-ла начальникличи ацIили, ихтилатбикIули лебли, министрла телефон зянкъбухъун. Чумал девличил тIамаикIусиличил гъайухъи, телефон кабихьибси ил ХI.ГIябдуллабековличи вехIизурсиван виубли, ахъли хьарухъун:
— ХIушала районнизиб лебсив Чапаевла уличилси колхоз?
— Лебси саби. Сен хьарбаири, гьалмагъ министр? —тIашизурли, иб ХI.ГIябдул­лабековли.
— Ил колхозла председатель ГIяли ГIялиев дуги къачагъунани кавшили сай. Къалабали къачагъуни агарбарести тяхIурти далдуцес районнизи чарухъен!...
ХIяжи поездличив Мамедкъалализи, илавад урчиличив районнизи ваиб, ва хIянчизартазибад цалабикибси хасси кьукьяличил колхозла председатель кавшибти мер-мусаличи къалабаикиб.Ил отрядлизиб лебтири райком партияла секретарь Зайпуллагь МуртазагIялиев, районна прокурор ХIямзат МяхIяммадов, КIишабадти пергер гъубзни ГIябдулла МяхIяммадов, Кьурбанатта ГIисаев, Сулайбан ГIусбанхIяжиев, Хъярбачивадси ГIябдурашид ХIясанов ва чумал-гьатIи багьадур.
Мирзиттала шилис гьарахъли ахIенси, ахъти, чучи удивад ва чедивад ацIес хIейрути шурмала леслизибси тIярхъила къачагъуни мерлабиъни кабизахъур ил кьукьяли. «Дахъал тIама-гьама агарли някъличи даширая!» ибти бусравтира урехи чебиахъути тIама-гьамара селизилра хIедирули, къяйклизи ихъулри председатель кавшибти. ИлхIели районнизи багьахъур.
БахъхIиагарли иша районна духIнарти къуллукъунала начальникла заместитель ХIясайни Абакаровли бекIдешдируси истребительный отрядра, гIур тупличил дявила бургъантира бакIиб. Урехи чебиахъути илдала «приказунира» къачагъунани кьабулдирули ахIенри ва урга-ургади тупангуни дузесиулри. Илгъуна аги верхIел бархIи бухъянбитIунсири. Ахирра туп бузесаиб. ГехIел къачагъ агарбарили гIергъи, илдала мицIирли калунси цайли цаси бекI някъбази вакIиб.
ЦархIил анцIбукь. 1943 ибил дусла мартличиб имцIали жигарчеббиуб Ирагъила мер-мусаличибси къачагъунала кьукья. ХI.ГIябдуллабековхъала оперативный кьукьяла гьала тIашбатурси мурадра къачагъунала ил кьукья дахъал тIама-гьама агарли саби гIяхIъулали някъличи бакIахъес сабри. Чедиб гьанбушибси анцIбукьлизибван, ишабти вайнукьабира къяй-къуйклизи ахъиб. Итди дусмазив районнизив НКГБ-ла начальник сайри МяхIяммадтIагьир Шангираев. ХIерая, илини кьасбариб къачагъунала бекIличил къаршиикес ва ярагъ агарли шурмачивяхI, Ирагъила шила Советла председатель Ахъаевличил, гьайвиуб. Итмадан къачагъунала пукьаларад къяйкла тIама чехиб ва М.Шангереев декIли вяхъиб. Ишабра районна духIнарти къуллукъунала кьукьяла къачагъуни агарбарес цIакь хIебиули уббухъун. Ил багьандан республикала министрличи дугьабизес чебуркъуб.
ЦадехI дуги-хIерила бухIнаб ХIясайни Абакаровли бекIдешдируси кьукья бакIиб. ИлхIелира къачагъунани някъличи бакIахъес ибти тилади-бусрав кьабулхIедариб. Ил багьандан илдачира хIярхIуби чекьес чебуркъуб.
Чум лерри районна музурби-къадурбазир итди дусмазир илдигъунти къачагъунала кьукья. Илди агардирутала гьаларти къяяназив вирусири ХI. ГIябдуллабеков. 1943 ибил дусла хIебла бурхIназиб Вархала дубуртазибти къачагъуни агарбарес аркьуси кьукьяличи хабарра агарли чинарад саррил къяйкла цIа чекьур. Ил кьукьялизив левси ХI.ГIябдуллабеков кьяшлизивад вяхъиб. Игъбарлисван, дяхъи илцад декIси ахIенри, чумал бархIили больницализивад дуравхъес виуб ва сагадан районна мер-муса къачагъуназирад умудирнилизи ахъиб.
Дергълис гIергъити дусмазив гьаланачи Ахъушала, гIур сунела районна духIнарти къуллукъунала начальникли 1951 ибил дусличи бикайчи узиб. Иш мерличиб хIябал дус гьалав ХIяжила урши Мухтарличил районна полициялизи биштIаси къуллукъличил дакIира. Гьаланачи полицияла жаняхIуникад къуздухъунра ва районна халкьла паргъатдеш балтахъули бузутала начальникунили калунтала суратуначилси уркьуйчи хIердикIули, Мухтар тамашавиубсиван виуб. «ВяхI, дила дудеш начальникли узули калниличила хъумкартурлигу уркьули балкьарахъутани» ибти дугьби дурадикахъиб. Илала паргъатагардеш начальниклизи аргъахъира. БахъхIиагарли ХI.ГIябдуллабековла суратлира ил уркьуйзиб мер баргиб.
Дусми ардашукад, дяхъила ва гьанкIагарли дуркIути дугурбала асурти чархла биркIантазир дакIулдухъес дехI­дихьиб, кIелра районнизив начальникли узухIели ХIяжила. Ил багьандан пенсияличи арякьун. Амма районна декIар-декIарти хIянчурбачив бахъли чейули вири.
Пергер хъалибарг абикьесра бажардиикиб дергъла ветеран. 2003-ибил дуслизив ил итил дунъяличи арякьун. Ил хIябал рурсила ва кIел уршила дудеш сайри. Халал урши ХIямидли Волгоградла чебяхIси даражала следственная школа таманбарили, гьаланачи Уркарахъив, гIур, пенсияличи укьяйчи, Избербаш шагьарлизив узули калун. Илала халал урши Камил дудешли белчIунси вуз таманбарили, полковникличи айкили, Избербаш шагьарлизив бусягIятра узули лев. КIиибил урши Мухтарра пачалихъла хъархIерагардеш балтахъути органтазив узули калун. Райком партиялизивра районна администрациялизив узулира бахъли вали. Ишди бурхIназив Мухтар, чедибра гьанбушиливан, районна дявила, бузерила ва гIядлу-зегъа далтахъути органтала Советла председательла къуллукъличив лев. Тухтурла санигIятуначи бегIбиуб ХIяжила хIябалра рурси. Илдазибад кIел заманалис гьалаб итил дунъяличи арбякьун, хIябъибил — районна больницализир рузули сари.
ХIяжила мицIирли лебалти уршбани, рурсили ва илдала баркьибтани ЧебяхIси Чедибдеш 75 дус бирниличи бируси хIядурдешла гьарил бархIилизир илала гьунартира, ахъти баркьудлумира, шаласи сипатра гьандиркахъули, нушачирцун ахIенну, дунъяла къакъличирра дургъби мадиаб или булгули саби. Илдала дурхъаси ил балга челябкьлализиб марбирниличи, даширая бирхауди бирхьехIе.

 

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top