Секьяйдали ахтардиби­руси?

Главная страница » Секьяйдали ахтардиби­руси?

Гипотиреоз – эндокринный кабизличил бархбасунси изала саби, сабира кьамсикI-небшли (щитовидная железа) гIягIниси тяхIярли гормонти дурахIейалли ал­кIуси. Гормонтала кумекличибли кьи­кIа канилизибси беркала ашалгьан, лигуби чIу­ма­ди­рар, адамла гъез гIер­къа­дикIар, кьаркьа кам сагабирар.

Мурталра гьунарагардеш, вамсни, нервабала ибкьдешлизи викни — лерил илди гипотиреозла лишанти сари.
Илди лишанти гьарли-марли гипотиреозла сарил ахIенал багьес багьандан ТТГ, Т3, Т4 анализуни дедес ва кьамсикI-небшла узи барес чебиркур. Амма анализуни мурталра дархьтили хIедирар.
Наб хIуша бурсидарес дигулра вегIла гипотиреоз лебал секьяйда ахтардибирусил.
Гьала-гьала кьаркьа температура ахтардибарес гIягIнили саби. Ил тяхIяр 100-ра процент бархьси саби викIес хIейрар, амма лабораториябазир дирути ахтардлумачиб бархьси саби. ХIушани дурадеркIибти лерилра тяхIяр-кьяйдали гормонтала кьадар гIягIниси тяхIярли кабилзахъули биалли, гипотиреоз кьаркьайзиб леб.
Лабораториялизир дирути анализунани ил мурталра чехIебиахънила сабабли тухтуртас ил изала баргес, белгибарес къиянбулхъули бирар. Ил багьандан саби дунъяличиб гипотиреозла изала тIинтI­би­кIуси.
Илкьяйда нушаб ахтардибарес багьандан мургьи шинна (ртутьла) градусник гIягIнибиркур. Лезмила удибси температура умцес хIяжатбиркур. БархIехъла заманаличибад ил хIядурбарили кроватьла мякьла кабирхьуси саби. Савли айзурхIели, гъайхIеили, шикьхIевхъи, багьлали касили ил лезмила уди кабирхьуси саби. Илкьяйда шел бархIи умцуси саби. КIинайс биалли гьар бархIи чебиахъуси кьадар, чебихьили, шуличи буртIуси саби. ЛугIи 36,5-личиб камли биалли, ил изала лебли саби.
Температура умцуси саби адам зягIипхIейкибси замана, тяхIувяхънила, гриппла ва цархIилти излуми агархIели.
Ил ахтардила хIянчи дурабуркIес вирар гипотиреоз лебси, илис лечение барили гIергъира. Ил тяхIярличил чебаэс вирар секьяйдали изала арабарес имканбакIилил. Араси адамла мурталра 36,6-36,7 кьаркьа даража биэс гIягIнили саби.
Ил тяхIяр дурабуркIахъес бегI гьалаб бурибсири Америкализивадси эндокринный кабизличил дархдасунти излумала шайчив узуси тухтур Брода Барнесли.
ИмцIали ТТГ, Т3, Т4 анализуни гIягIниси тяхIярли да­кIи­ли диалра, гипотиреозла лишанти дагьардулхъесра асубирар.
ИшбархIила манзиллизиб дунъяличибти бахъалгъунти адамтала ил изала къаршибиркули саби. Ил багьандан мурталра сахъли диреная.