ХIянчила сагати мерани

Главная страница » ХIянчила сагати мерани

Адамтас сагати хIян­чила мерани акIа­хъубли сари иб­ти хабурти иргъухIели, ну ра­зивирули вирус. СенкIун нушала дебали къиянси ман­зил адамтас хIербиэс гьа­мад­­ли ахIен, хаслира – ши­ма­ла мер-мусаличиб.

Санк­цияби че­ди­хьили сари нушала улкаличи или, хIу­­ку­матли бар­хIи­личи-бархIи сагати нукь­сан­дешуни алкIа­хъули сари гIя­датла халкьлис. Гьанна чумал дус алапала кьадар им­цIа­би­ру­ли ахIен. Инфляция биалли гьа­лабяхI ба­шу­­ли саби. Бурес гIягIнили саби, гIергъиси ду­с Рос­сияла экономика багьлали ахъ­­би­ру­л­и саби. ХIушала суал акIес асубирар: сен адам­тала яшав ункъхIебируси или? Ну­шала эко­номикализиб иш­гъу­­на мягIна лебси саби – ур­габ­си даража. Илдала баян­­ти хIя­сибли, нуша деб­али ункъ­ли хIер­дирулра. Ара­гIеб Рос­сия­­личила гъай­хIе­­ди­­кIа­хIел­ли­ра, ну­шала рес­пуб­ли­ка­ли­зиб ур­габ­си алапала кьадар 25 азир къу­руш­­личиб имцIали саби. Ам­ма­ дал­техIе эко­но­ми­ка­ли­чила гъай.
Октябрьла 3-личиб Лавашала районна МикIхIила шилизиб цIа дилшахъантала часть абхьибсири. Шилис ил халаси анцIбукь саби. Жагьилтас сагати хIянчила мерани дакIудиъни илдала хъалибаргунас халаси кумек саби. Гьанна илаб вецI­ну цара цIа дилшахъан бузули саби. Лябкьуси дуслизиб, республикала имканти диалли, гьатIира вецIал адам хIянчила кабатес пикри лебси саби.
Шадлихъличи цалабикилри шила шанти ва цар­хIил­ти мераначибад ба­кIибти гIяхI­ли. Лавашала район­на халкьла пагьмур­та­ла Юртла хIянчизартани жа­мигIятлис кон­церт чебаахъиб. Мя­хIяч­къала шагьарли­зи­­бад ба­кIиб­ти МЧС-ла ва Правительствола ва­килтас кьацI-диъ­личил гьунибаиб. Шадлихъ ибхьули, Лавашала районна БекI Ша­мил Дарбишевли лебилра районна ва МикI­­­хIила халкь цIа дилшахъантала часть абхь­­ниличил мубаракбариб.
«Илгъуна объект шилизиб леб­­хIели, алавчарти шимал­а халкь паргъатли бусес бирар. МЧС-ла руководитель Ка­зи­мя­хIям­мадов Нариман МяхI­му­довичла къай­гъи­личибли ил часть акIа­хъубси саби. Илис ва цIа дилшахъантала часть барахъес кумекбарибти лебилр­а адамтас баркала балахъулра», – буриб районна бекIли. Илини­ сагаси частьлис те­ле­визор ва холодильник пешкешдариб.
КIинайс гъайухъун Россияла къалабати ма­съулти гьунчидиркахъуси Министерст­во­­ла ДР-лизибси бекIлибиубси Уп­­­рав­ле­ниела начальникла цаибси замес­ти­тель Мартин Маммаев. «2010-ибил дус­ли­чибад бехI­би­­хьили, ДР-лизир 27 цIа дил­ша­хъан­тала часть абхьили сари. Илди республикала бюджетлизирад харжани де­­кIар­дарили акIахъубтири. Илала дурарад, ну­шала республикализир 11 цIа дил­шахъан­тала часть абхьили, «ЦIализибад уре­хи хIебиахъес» ибси Россияла программа­лизи кадерхахъур. Илди Федеральный частани сари. Сагати цIа дилшахъантала частани гьатIира цар­хIилти шимазир абхьес пикри лебси са­би. Илди хIянчи даимдарили дирар. Иш часть абхьнили шилис цIализибад урехи хIе­биахъес имканбикIахъу. Адамтас хIян­чила мерани дакIудиънили, вецIну цара адамла хъалибарглис гьар базли башуси алапали кумек алкIахъа. Баркалла багьахъес дигулра районна ва шила администрациябас дирути хIянчи ункъли детерхахъес кумекбирнилис. ЦIа дилшахъантас кьадармабиаб цIа дишахъес башес, чIянкIли учение­ба­чи дурабулхъес кьадарбиаб», – викIи М.Мам­маев.
ЦIа дилшахъантала часть ибхьнила бай­рамличиб гъайбухъун бахъал адамти. Леб­­танилра шила халкь мубаракбирулри. МикI­­­­хIила администрацияла бекI ГIялибег Су­­­лайбановли лебилра гIяхIлас халаси баркала багьахъур шилизиб бетурхуси анцI­букь­личи бакIнилис.
ХIунтIена чял кьицIбарили гIергъи, цахI­­набикибтас частьлизиб экскурсия ду­ра­­­беркIиб.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля