ЗАМАНА - Материалы в газете

Материалы в газете

Ишди бурхIназиб Сергокъалала районна дявила комиссариатлизиб сакIубдеш саби – жагьилти Россияла гIярмияла къяянази бурхьнила хIяракат даимбиубли саби. 
Украинала хасси бал­­буцлизир бутIа­кьян­деш дирути даха­даев­лантани ВатIа хъар­бар­кьуни тамандирни багьандан, улкали шабагъат­бир­ниличила ба­гьахъниби дашули сари бур­гъан­тала бегIтачи. ХIера, къул­лукъ­бируси манзиллизир гъаб­за­деш дакIударни багьандан гьа­лавван
Нушала цаванзалантани гьа­чам­цун ахIен ВатIайчи диги че­да­ахъибти – дигалли азадси бу­зе­­рилизир, дигалли дявила майдайчир. Къиян­дикибси замана, васвасъала агарли, неш-ВатIа хъархIерагардеш ба­тахъес шанда баруван кабизурти
Хайдакьла районна Бар­шамайла ши­ли­зивадси сер­жант Ильяс Мустапаев Украи­нализиб бе­тур­хуси Россияла дявила хасси бал­буцлизир гъабзадеш да­кIу­дарни багьандан, Суворовла медаль­личил шабагъатлавариб.
Бургъантас медаль­тира ор­ден­тира дед­луг­ни ва илди ша­багъатлабирни гIяхIси саби. Амма лебтасалра илди чула бегIтачи мицIирли чарбухъни бегIлара чебяхIси ва чихъси ша­багъат саби. Илгъуна ша­б­агъат
Гьарил шила багьа ахъбурцуси багьадур камируси ахIен. Ил­гъуна шантани пахрубаресил ур­­ши айкьурси хъалибарглара хIурмат-кьи­мат ахъти дирар. Украинализиб хасси бал­буц бехIбихьибхIейчирадли Да­ха­даев­ла районнизибадти бургъантани игит­ти
СягIид Ниналалов, Росссияла писательтала Союзла член: ­«Сергей ГIялимовичли Да­гъистанна Халкьла Собраниела ва Правительствола гьала Мя­хIяч­къалала-Каспийскла агломерация гьалабяхI башахънила ва ил шайчирти аги-кьяйдаличила мягIничебси масъала
Арсен Юсупов, «Дагъистан» этноме­ди­ахолдингла руководитель, «Замана» газетала бекI редактор: «Рес­­публикала БекIли сунела Дугьа­биз­лизиб гъамси заманалис Дагъистанна Правительстволис лерилра бяхI­чибизуни хIясибли бузерила программа белгибариб —
Хайдакьла районнизиб Россияла Ярагъладарибти ЦIакьаназиб къул­лукъбарахъес жибирнила хIяракат бетурхули саби. Апрельла цаличиб бехIбихьибси ил июльла 15-личи бикайчи бетурхуси саби.
ГIялимтани бурни хIясибли, дубурти азирти дусмазир ванзала дайларадли дурадухъунти вулкантала кумекличил детаурти сари. Иличирли дургар илди къатанадли кагибтира. Юртани делшес или дубурлантани къаркъа адилтIули
Тамашала адамтачил къар­шиикес че­бур­къуб наб ишдус март­ла бехIбихьудличиб. Ну­шала шагьарлизибси халкь­ла этнический центрлизи учи­бикилри «Дагъистан» жур­нал­ла ишдусла цаибил номер­ли­чил тянишбиэс бакIибти 50-60 адам. Журналла
Жяв заманали­чи­бад­ли ду­бур­ланти анкъила вана­дешличил пайдалаби­кIу­тири янила манзиллизиб. Гьаннаван отоплениебира хутIра лерти ахIенри итхIели.
БерхIила нуранани ванзалис, илаб хIербирути адамтас ва духълумас кьуват бедлугуси са­би. Дубуртани биалли, ил кьу­ват­лис дебш дедлугути сари. Ил багьандан бургар дубуртазиб акIубти уршбани
Театрла ва кинола гIяртист НурбяхIянд Идрисовли пах­ру­ли­чил дурули вирар сунени ролани дузахъути ишди спектакльти: «Салам, Москва!», «ВиштIаси Бахачил кадикибти гIя­жаибти анцIбукьуни», «ГIур­ра дубуртази», «Уруслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top