ЗАМАНА - Материалы в газете

Материалы в газете

Адамтала санигIятуни дахъал сари ва чидил бегIлара имцIали багаласил ва адамтас пайдаласил вахъхIи гъайикIес вирар. Ну риштIахIели, нуни чердикIили, бегIлара багалати cари или халдирутири
Дагъистан дявила-урхьула флотла БархIи дурабуркIниличи хIядурбикIули саби. Халаси дявила парад гьанна кIинайс бетурхар Каспийсклизиб июльла 25-личиб. Каспийла флотилияла хIянчизартани гьатIира чула цIакь чебиахъу. Ил
Дагъистанна муфтий, республикала имамтала Советла председатель шайх ГIяхIмад-апандини улкала бусурманти дурхъаси Кьурбан-Байрамличил мубаракбариб.
Сергокъалала районна бекӀ МяхӀяммад ГӀямаровли Чернобыльлизир кадикибти анцIбукьунала бутIакьянчи ХӀябиб Жамбулатовлис хъа сертификат бедиб.
Дунъя акIублара халкьличи жура-журала излуми чедашули, бахъал адамти агарбирули калниличила тарихлизиб бурули леб. Дебали вайти излуми — чахьа (оспа), вабаъ (холера), ружерила (малярия), аринжла
Нушани гьар дус июльла 26-ли­чиб пачалихъла байрам – Да­гъис­танна Республикали Конс­­титуцияла БархIи – дурабуркIуси саби. Се­­пайда ишдус нушаб ил дураберкIес им­кан­бикIули ахIен, коронавирусла чейхъуси
Гьаннала гIергъира гIеббурцуДР-ла БекIла къуллукъуни заманалис дузахъуси Сергей Меликовли июльла 21-личиб Шамилла районнизи архIя дураберкIиб. БегI гьалабси яргализив, республикалис бекIдеш дируси Гоор-Хиндах шилизив МуртазагIяли
Дирихьмазирад азад­ду­хъун­ти сир­хIя­ла дубурти ур­га-ургади дигиличил хIер­ди­рули вирус, ну хIерируси дила юрт­ла улкьайларадра гьаргаларадра. Гьар­хIе­ли, мякьлабван чебиуси мургьи-арцла устнала шила къалипли ясирурцу­лира увулхъас. Ванати
Машгьурти адам­та­чила бел­кIес гьа­мадли ахIен, сен­кIун илдала баркьуд­лу­ма­ни ва гIям­рулизир сархиб­ти чедиб­де­шунани гьатIира жагали бу­ру ил­дачила. Цицерон викIусири: «Къяна­ буруси мурталра урухкIар, бархьдеш буруси
Арбякьунси даршдусла 80-ибти дусмазив Аф­ри­ка­лизивад отпускличи ва­кIибси дила вахъхIила юлдаш Арсен Гъа­ниевли шилизивси ну МяхIяч­къализивси сунечи ца-кIел бархIилис гIяхIладли живарира. Школала директорлизибад ихтиярра касили,
Ишди бурхIназиб Ахъушала районнизиб цагьатIи шадлихъла балбуц дураберкIиб. Илар Ахъушала районна школабазиб ахъти багьудлумачил белчIуди таманаибти дурхIнас шабагъатуни дедиб. Илди сарри «БелчIудилизир хасти сархибдешуни
Дахадаевла районнизибадти 21 дурхIяли белчIуди “шула” кьиматуначил хъараахъур ва аттестатуни касили, гIямрулизиб мягIничебсигъуна ганз кацIес хIядурбиуб.
Шагьарла парклизиб бамсриихъухIели, скамейкаличи дила мякьла кабиили чумал жагьил рурси лебри. Нушала ­гьалавадли гIяйсала кумекличил вашуси гьести гIямрула мурул адам шулумулхъухIели, илдани чехIеибсила гIердариб
ДР-ла Правительстволизиб вице-премьер ГI.ГIяб­дул­муслимовла бекI­дешлиуб чесабиуси Кьурбан-Бай­­рамлис хIядур­деш бирнилис хасбарибси за­се­да­ние бетерхур.

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top