Рубрика: Материалы в газете

Главная страница » Материалы в газете
Запись

Газовая безопасность в доме

ГIямрулис урехиласиСапият Акаева, «Газпром межрегионгаз Махачкала» бикIуси ООО-ла бекI директорла жамигIятличил ва СМИ-бачил бархбас бузахънила шайчирси насихIятчи Адамти хIербируси юртлизиб сагадан тIабигIятла газ баргбердибхIели, газлизибад урехи хIебиахъес багьандан, газ пайдалабирусини далес хIяжатти, къиянти ахIенти тяхIяр-кьяйдаличила сагадан гьанбушни нушала чеблализи халбирулра.Цаибси ва бегIлара мягIничебси: газла гягI дакIубиубли биалли, итмадан хасси кабизла хIянчизартази багьахъес чебиркур. Газла хIянчизартачи...

Запись

Студенты филологического фак-та РДО встретились с даргинским писателем И.Ибрагимовичем

Жузала авторличил гьунибаъни МяхIяммадшапи Матаев Гьалабван, Дагъистанна пачалихъла университетла филологияла факультетлизиб Россияла писательтала ва журналистунала Союзла член, 50-йчирра имцIали жузла автор Ибрагьим БяхIяммадович Ибрагьимовличил гьунибаъни дураберкIиб. Гьунибаъни Дагъистанна мезанала кафедрала заведующий профессор Муса БяхIяммадовли абхьиб. Ибрагьим Ибрагьимов Дахадаевла районна КIишала шилизив кьисла устала хъалибарглизив акIубси сай. Шила школа таманбарили гIергъи, ил ДГУ-ла филологияла факультетлизи учIес...

Запись

Материал к 115-летнему юбилею даргинского поэта и писателя Абдулмажида Алиханова

ГIябдулмажид ГIялиханов акIубхIейчирад – 115 дус Сеналра хъумартес асухIебирар Муъминат Хаттаева ГIябдулмажид ГIялиханов акIубхIейчирад 115 дус дикниличил бархбасахъи, иличила белкIахъес редакцияла хъарбаркьиб. Р.ХIямзатовла уличилси бекIлибиубси библиотека хIябэсил сабри, илини делкIунти даргес багьандан ну рякьунси. Наб илаб ГI.ГIялихановла 2012 ибил дуслизиб дурабухъунси «ЧердикIибти» бикIуси жуз гьалабихьиб. ХIябдаршлим хIябцIали бяхI сунезир лерси жуз дигиличил белчIунра. Гьарли-марли пагьмучевси...

Запись

О работе и жизнедеятельности талантливого исследователя Хадижат Исматуллаевны

Пагьмучерси гIялим МяхIяммадзагьир Кьурбанов, РАН-ла ДФИЦ-ла ИИАЭ-ла гIилмула бекIливиубси хIянчизар, тарихIла гIилмуртала кандидат «Вашусини бирар гьуни ихъуси» бикIуси бурала МяхIяммадов Хадижат Исматуллаевнала гIямруличи ва бузериличи хасси саби. Илала къиянси гIямрула гьуниличила бурули саби Х.Исматуллаевнала «КIиша. Тарихла бяхIяни» бикIуси жузлизиб. Хадижат МяхIяммадова пагьмучерси хIялумцIан ва дебали тамашаласи хабарчи сари. Гьанна биалли илала пагьму бегIлара хъилизи бизурси...

Запись

ГIибратли ветаур

Гъабзала хIял гъазализиб бала, бикIули бирар дубурланти. ГIергъиси замана Украинализир кадиркути дявила анцIбукьуназир бутIакьяндеш дирути нушала улкала бургъантанира гъабзадешла ва игитдешла баркьудлуми дурадуркIниличила нушани мурталра хабурти иргъулра. Иш гьакIлисра дахадаевланти разибиахъуб Дагъистан Республикала БекI Сергей Меликовла уличи бакIибси 15 ибил декIарси (отдельная) гвардияла мотострелковая Александрийская бригадала командир, гвардияла подполковник Андрей Буйловла Баркаллала кагъарли. ХIера, се...

Запись

Ургъанна дудешлис гьамадлив?

Дявила хасси балбуц бехIбихьибхIейчибад, Россияла бургъантачила дахъал къянала хабурти тIинтIдирули, илди уркIецIи-иман агартиван, вайнукьабиван чебиахъули саби. Амма илдала къунбачи чилра вирхарули ахIен. Нуни гIячихъли балусиличила гъайрикIасли, дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирути  Дагъистаннизибадти уршби: бегIлара черикIлати, яхI-ламуслизиб чихъти, къияндешуни дяхIяэс бирути, кьуватчебти, гъабзадешчебти, чула ВатIан дигахъути, уркIецIи-ряхIмула, иманна бегIти, дунъяличиб гIяхIси ибси секIайчи дигили бицIибти саби. ...

Запись

ЧIумали тIашкабизурли саби

ГIярмияла бригадала командирла заместитель подполковник Замир ХIясанович ХIясанов гъамливан авцIали дус вирули сай. Кичи-ХIямрила шилизив акIубси дарган уршила гIямруличила нушала газетализиб гьалабра бурибсири. Илис Гъабзадешла орден бедниличила багьурхIели, сагали ихтилатбарес, акIубси бархIиличил мубаракварес гIяхIсири или редакторли гьанбушиб.     Гьаланачи илала неш Равгьаният МяхIяммадовначил гъайкарухъунра. Ил Кичи-ХIямрила школала директор сари. «Хъулир гьарил секIал ункъли сари, школара...

Запись

Июльла 26 — Дагъистан Республикала Конституцияла БархIи

Июльла 26 — Дагъистан Республикала Конституцияла БархIи  БекIлибиубси байрам Нушала корр. Гьар дус, июльла 26-личиб, нушала Дубуртар Улкализиб республикалис мягIничебси байрам – Дагъистанна Конституцияла БархIи — дурабуркIуси саби. Ил бархIи 1994 ибил дуслизиб, Россияла Федерацияла бухIнабси субъект сабливан, Дагъистанна Конституция кьабулбарибсири. Ил, гьайгьайрагу, Дагъистан гьалабяхI башнилизи кацIибси бекIлибиубси ганзли бетаурсири. Конституция кьабулбарибхIейчирад республикала жамигIятла-политикала гIямрулизир...

Запись

ЦагьатIи игитличила Суворовла уличилси медаль бедиб

Украинализиб бетурхуси хасси балбуцла бутIакьянчи Хайдакьла районна Мажалисла шилизивадси танкабала ротала командир, капитан Руслан Кьурбанов Гъабзадешла орденничил ва Суворовла медальличил шабагъатлавариб. Ишдусла февраль базличив вяхъибси капитан гьанна реабилитацияличив сай. Муниципалитетла пресс-службала вакилтачил бетерхурси ихтилатлизиб илини Россияла гIярмицунани гъабзадешличил ВатIан балтахъниличила буриб. «Россия батахъес, илар дузахъути гIядатуни калахъес саби нушала мурад. Бахъал дусмазиб адамтала хIерани дарскадарес...

Запись

Дунъяра гьалжан саби, дарули балтухIели…

Чис гьанбиркусири 50 миллионцад адамла гIямру кьяраибси (лутIи-хьулчилизирад дурхIибти шимира шагьуртира халхIедаралра) 70-80 дус гьалаб кIиибил дунъяла дергъ таманбиубли гIергъи, гIурра Европализирти улкни-ургар къалмакъар-къавгъа дехIдирхьур или? Чили ва сен Россиялара Украиналара ургар разиагардешуни дехIдихьиба? ГьанхIебирки гьатIира, Дургъби кIухдулхъан или, Нешанала, рузбала, УркIби цIумдулхъан или. Гьайгьайрагу, илди гьими-кьяс адикьур США-лис бекIдеш дирутани. 1990 ибти дусмала бехIбихьудлизиб...