f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

ХIурматбариб

Пачалихъла маш­гьур­­си хIя­ракатчи Мя­хIям­мад-Са­лам Ума­ханов гьаниркахъули ми­­тинг бетерхур МяхIяч­къ­а­­ла­лизиб. Гьавкьяси да­гъис­тан­ланна хIурматбарес Ле­нинна Комсомолла ули­чилси парклизибси илала па­мятникла гьалаб цалабикиб гъамти, республикала жавабла хIян­чизарти, Россияла Фе­деральное Собраниела Фе­дерацияла Со­вет­ла вакилти, декIар-декIарти да­раж­лумала де­путатуни, М.-С.Ума­ханов гьа­нир­кахъули детур­хути боксла абзанала бу­тIа­кьян­чиби. 

Митинг абхьиб Дагъиста Правительствола Председательла Цаибил заместитель Анатолий Карибовли, суненира республикала ва улкала гьаларти МяхIяммад-Салам Ума­хановла къуллукъуначила гьан­­бикахъибси.
«ЧебяхIси ВатIа дергъла дусмазив Мя­хIяммад-Салам Ильясович фашистунала гъар­мукабачи къаршили гъабзадешличил ур­гъу­ли калун. Илала гьунарти дявила шабагъатуначилра кьиматладарибти сари. Даршуси замана бузериличи дигичевси илини ахIерси улкала гIяхIдешуни багьанданси сунела хIя­ра­кат даимбариб. ДР-лис бекIдешдирути къул­лукъуначив узули, илини дагъистанлантала халаси хIурмат сархиб», — буриб Анатолий Карибовли.

Илкьяйдали гъайбухъун РФ-ла Федеральное Собраниела Федерацияла Советла член Е.Серебренников, Мя­хIяч­­къа­лала Администрацияла бекIла заместитель З.Ал­хасов ва цархIилти. Илдани М.-С.Ума­хановли Дагъистан со­циальный бяхI­чибизлизиб-экономикализиб гьа­ла­бяхI башахънилизи кабихьибси пайличила, илалала дявила гьунартачила гьанбикахъиб.
РФ-ла Федеральное Собраниела Федерацияла Советла председательла заместитель Ильяс Умахановли дудешла хIурматбарили бакIибти митингла лебилра бутIакьянчибас баркалла багьахъур: «Гьанна бегI гьалар дила бекIлизи баркаллала дугьби сари дашути.
Философияла мурхьси мягI­­на хIясибли, ишбархIи ду­деш мицIирли сай, сенахIенну илала бархкьяби ва юл­да­шуни­ ми­цIирлихIели, се­на­хIен­ну нушала иличи пахрубарес имкан лебхIели, сенахIенну илала дурхIнала дурхIни ва илдала дурхIни лебхIели, сенахIенну илини нушаб аманатдарибти хIянчи даим­дарес нушала гъира-хьул лебхIели. Илини биалли Дагъистан Россияла Федерацияла вавалибяхъибси, асилси ва жагаси регионни бетаахъес амантбарибсири».
ГIядат хIясибли, М.-С.Умахановла памятникличи вавнала халуби кадихьиб.
ГIур митингла бутIакьянчиби ГI.ГIя­лиев­ла уличилси спортла КIялгIя­лизир детурхути боксла абзначи хIер­бикIес бякьун.
Абзани ибхьнилис хасбарибси балбуцличир бутIакьяндеш дариб ДР-ла БекIла къуллукъуни заманалис дузахъуси Владимир Васильевлира.
БегI гьалаб абзани 1996 ибил дуслизир дура­деркIибтири. Ишдуслизир абзаназир бутIакьян­деш дариб дунъяла 16 улкализибадти 140 спортсменни.
Цалабикибтачи дугьаилзули, регионна руководительли буриб: «Наб дигулра баркалла багьахъес абзаначи хIя­дурдеш барибтас, бутIакьянчибас, судьябас, болельщикунас – бокс дигути лебтасалра. ХIушала къайгъначил ишбархIи Дагъистайзир боксла шай­чирти халкьани-ургарти абзани дур­адер­кIес имканбикIули саби. Гьалабван ишаб спортла мушулбашнила шайчибси Европала чемпионатра бетерхурсири: Дагъистай дунъяла спортсментас гIяхIялдеш дирули сари. Илдас дебали дигахъу абзани, ва чедибдешунира сархес бала. Нуни лебилра бутIакьянчибас сархибдешуни дулгулра!».
Абзанала хIурматла гIяхIли сабри РФ-ла Федеральное Собраниела Федерацияла Советла председательла заместитель И.Умаханов, Арменияла Олимпиадала комитетла цаибил вице-президент Д.Габриэлян, РФ-ла боксла Федерацияла Генеральный секретарьла кумекчи ГI.Адилов ва цархIилти.
«Ишди абзанала кумекличибли азирти машгьурти боксерти бетаурти саби. Шел дусла бухIнабцун халкьани-ургабси даражала спортла мастерла у касиб ишди абзаназиб чедибикибти 11 спортсменни. Абзанани сагати умира гьаргдарили сари. Вирхулра, юбилейлис хасдарибти абзаначир гьатIира дахъал сагати уми дирниличи.
Дигулра баркалла багьахъес респуб­ли­кала руководстволис ва абзаначи хIя­дурдеш барибтас, ишцадра гьарил секIал ункъли детерхахъес лерилра цIа­кьанира гIяхIти пикруми-кьасанира харждарибтас. Ишдусла абзаназир, гьан­налаур диубтачил цугдуцалли, бу­тIа­кьян­деш дирути улкнала халаси кьадарли­чил­ра декIардулхъули сари», — викIи И.Ума­ханов.
ГIур балбуц Дагъиста искусствола хIянчизартани чула пагьмуртачил жагабариб.

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru