f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Гьунибаиб

Избербаш шагьарла бекI ГIяб­­дулмажид Су­­лай­­банов ад­ми­нис­т­рацияла юртлизив ми­тин­г­­ла бутIакьянчибала сип­та­­карси кьукьяличил гьу­ни­ва­иб, балахъули саби муни­ци­палитетла пресс-служ­ба­ли­зиб. Шагьарлантани шин аг­ни­личи разиагардеш бала­хъул­­ри, ва илдани шагьарла хIу­куматлизи масъала арзести хъярхъти тяхIурти далдуцахъес тIа­лаббирулри.


«Июльла 1-личиб бархIехъ буркьбиубси «Каспийск-Из­бербаш» шинна проводличиб халаси гьаббердни бетаур. Ил агарбарес багьандан, насосла лерилра станцияби гIекIибти сари, ил багьандан шагьарлизи дужути ши хIедашулри. БехIемцI кабикибхIейчирад къалабали ремонтла хIянчи дарибтири ва июльла 2-ла 16:00 сягIятлис гьаббердни агарбариб, шагьарлизи шин дашни хIяракат сагали бузесаибсири», — буриб мэрли.
Шагьарлантази ГIябдул­ма­жид Сулайбановли кадизурти аги-кьяйдаличил чебетаахъили багьахъур. Илини буриливан, шинничил гIеббурцниличил бархбасунси масъала гьанналис 20 дусцадхIи гьалаб багьарбиубси саби. ИшбархIи ша­гьар шинничил гIеббурцуси «Кас­­пийск-Избербаш» шинна провод 1984 ибил дуслизиб тIаш­батурси саби. ИтхIели шин­­на 10 процент гьунчибтани кайсу, калунти – шагьарлан­та­ни, или пикрибарибсири. Бу­сягIятла замана биалли гьун­­чибтани дайхъайчирра им­­­­цIа­ли шин кайсули сари, шагьарлизи биалли 40 процентла шин сари диути. Иличил барх, илхIейчибад Избербашлизиб хIербирутала лугIи 25 азирличибад 58 азирличи абикнира, дуцIрумла замана биалли — 80 азирличи, хIисаблизи касес чебиркур.
«Шагьарла руководстволис адамти шинничил гIеббурцнила масъала аргъбаибсили кавлуси саби ва хасси хIерудилиуб би­хIуси саби. Ардякьунти дусмазиб шагьарла админист­ра­ция чуйнара декIар-декIарти министерствобази ва ведомствобази дугьабизур белгиси масъала гьунчибикахъес или. Ил арзес багьандан ца миллиард къурушла кьа­дарлизиб кумек хIяжатли са­би. Нушара ил заманала духIнар селра хIе­бирули кадили ахIен­­ри», — цIакьбарили буриб ГI.Су­лай­ба­новли. Сунела дугь­би марди­рули, илини ша­гьар­­лантази Правительст­во­ли­зи, де­кIар-декIар­ти ми­нис­терст­во­бази-ве­­­домст­во­ба­зи дархьибти ду­гьа­­­бизуни ва кагъурти чедаахъиб.
Гьунибаъниличи бакIибтани Федерацияла ва республикала кумек агарли шагьар шинничил гIеббурцнила масъала гьунчибикахъес хIейрниличила аргъиб.
Р.S.: газета дурабулхъуси бар­хIи, Избербашлизив хIе­ри­руси адамла зянкълизибад багьурра шагьарлизир шел бар­хIи шин агарли биъниличила.

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru