f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Манабацун ахIенри пагьму­черси

Нушала газетализиб кабяхъибси Наида Гъуруевала «Выставка абхьиб» бикIуси макьала бучIухIели («Замана» №24), наб гьанбикиб дунъяличирра хабар­дерхурси гIярбукIан мургьи-арцла уста Манаба МяхIя­ммадовала узи ГIяб­дул­ма­жид МяхIяммадовра ва риш­тIал рузи Фатима Абакаровара. Илкьяйда пик­ри­барира нуни ца гIяр­букIан устала хъа­либарглизибадти пагь­мучебти адамличил газета бучIанти им­цIали тя­ниш­­барес.

06 июль 2018 0 комментарий   ХIяжимурад Ражабов

ГIябдулмажид ГIямарович МяхIям­мадов (1917-2004-ибти гIям­рула дусми) акIубси сай июньна 12-личив ГIяр­букIла шилизив, мургьи-арцла аслу-минала устнала хъалибарглизив. Ириъ июнь баз­личиб ил акIубси бар­хIи­личирад 100 дус дикиб.
Шилизибси школализир хIябал класс делчIи гIергъи, ГIябдулмажидла неш­ли «диур уршили делчIунти, ил ус­та­дешличи бурсивиахъес гIягIнили саби» ибти гъай дехIдихьибтири. Дудешли биалли пикрибарилри илизи бел­чIуди касахъес. Дудеш викIуси бетаур: ГIябдулмажидли шила школализиб бел­чIуди даимбариб.
ГIябдулмажидла дудеш, гIярбукIла цархIилти устниван, дахъал шагьуртази ялчнад вашули уили сай. Ил хIерирули калири Бакулизив, Краснодарлизив, Ростовлизив, Вологодский областьла Тотьма бикIуси шагьарлизив. Тотьмализив администрацияла ссылкаличив вирусири ГIябдулмажидла дудешла узи Расул — искусствола лерилра кьялуби гIяхIил далуси адам. Ил дунъяла дахъал улкназив калунси уили сай, Америкализив вархли. КIинайс ил Эрмитажла директор академик Иосиф Орбелини Эр­митажлизи гьар-урла памятникуни далианна (реставратор) хIянчиличи ару­кибсири.
Тотьмалис гIергъи ГIябдул­мажидхъа хъалибарг цахIнаб Тбилисилизи гечбиубтири. Камси заманали илав илдала дудешра вебкIиб, ва биштIати абикьес нешличи хъарбикиб.
ГIябдулмажидли Тбилисилизиб школа таманаиб. 1940 ибил дуслизиб Грузияла индустриальный институт таманаили гIергъи ил Воронежлизи инженерли узахъес вархьиб. 1941 ибил дуслизиб Че­бяхI­си ВатIа дергъ бехIбихьиб. Камси зама­нали ГI.ГIямарович узуси авиациялис гIягI­ниахълуми дурайуси завод Казаньнизи ар­бухибсири, гIур — Москвализи. Дявти тамандиайчи илав узули калунси гIярбукIан дявила инженер авиационный промышленностьла Министерстволи Тбилисилизи вархьибсири.
ХIера, илхIели сарри ГIябдулмажидла кьисматлизир дарсдешуни акIубти. Академик Арнольд Чикобавачил бегI гьалав къаршивикибхIейчивадал.
«Сенрил гIяхIлад вякьун­хIели, — гьанбуршули саби ГI.ГIямаровичли, — дила хIулби хIердизур тамашавиэси жагадешличил дураибси Къуръа жуз­личи. Нуни Къуръан, сабирхъули, хIер­би­рухIели, гъамриуб хъа регI Елена Мет­ревели (гIур рукописунала Институтла директор) ва масхаралисван «хIед ил китайская грамота бургар» ри­кIар. Аргъесли буралли, ил хьунул адамлис гьанбикилри нуни Къуръайзиб балуси селра хIебургар или. Нуни Къу­ръайзибад чебетаахъили, жагали ца бу­тIа белчIунхIели (Кубачив школализив учIу­хIели мижитлизи вашули дел­чIун­ти­ри гIярабла мез), илини хьарбаиб ну чи сайрал ва чинавадрсирал. Ихтилатлизибад аргъиб дагъистанлан виъни ва нуни нешла (гIярбукIла) мезра гIяхIил далули виъни.
Илис гIергъи ну илини тянишварира дубурла мезаначил бархбасунти адамтачил. ХIера, илкьяйда викира ну Грузияла гIилмуртала Академиялизи, илав тянишиубра дубурла Иберияла-Кавказла мезанала отделла заведующий академик Арнольд Чикобавачил. Илини мезани руркънилис гIямру харждарибти бахъал жагьилти гIялимти бяркъуртири».
Илди пагьмучебти А.С.Чи­ко­бавала ученикуначил вархли, академикла бекI­деш­лиуб Грузияла АН-ла мезани руркънила Инс­титутлизиб ГI.МяхIям­мадовли даргала мез­ла гIяр­букIла лугъатла гIилмула хIян­чи ка­бизахъур (защитил кан­дидатскую диссертацию).
Дагъиста чевяхIси гIялим-Кавказ руркъян И.Х.ГIяб­дуллаевли ил хIянчи «гьар шай­чибад гIибратли биэси са­би» или гIяхIил кьиматлабариб.
1965 ибил дуслизиб ГI.МяхIям­­ма­довли та­басаран­тала мез хIясибли, гIилмула докторла у сархес монография белкIун. Илини хIян­чурби делкIунтири Агъулла ва даргала мезла МемухIела лугъатличилра. Илини бел­кIунси саби очерк хабарла Кавказ рур­къян Петр Карлович Усларличилара. Бет­­кахъибсилизи халбарибси П.К.Усларла «Та­­басаранна мез»-ла белкI баргибси ва пе­­­чатьлизиб дураибсира ГI.МяхIяммадовли саби.
ГIябдулмажид МяхIям­ма­довли сунела гIямрула 60 дус Дагъиста мезани руркънилис харждарибти сари. Дагъиста мезани хIясибли илини 170 статья делкIун. Илини бутIакьяндеш дарибти сари Европала Кавказ руркъутала дахъал конгрессуначир Франциялизир, Германиялизир, Англиялизир ва дахъал цархIилти дурала улкназир. Кавказла мезаначила докладуни делчIунти сари Бонна ва цархIилти Европала университетуназирра, узули калунси сай Тбилисила университетлизивра.
ГIилмуртала доктор, профессор ГIяб­дул­мажид ГIя­ма­рович МяхIяммадовла у Да­гъистайзиб ва Грузиялизибцун ахIен­ну, дахъал дурала улкназибра машгьур­си саби. Ил Грузияла ва Дагъиста хIур­мат­ла гIил­мула хIяракатчира сай, Дагъиста Миллатла академияла ака­демикра сай.
Манаба ГIямаровна Мя­хIям­­ма­довачила (1928-2013- ибти гIямрула дусми) хIе­­ба­кьибси Дагъистайзив ва Грузия­ли­зив ма­жях­Iят ургар. Биалра…, хIейрусра ну ил дунъяли­чирра маш­гьурси мур­гьи-арцла уста хьунул адамла гIямру­лизирад камти баянти дила макьалализир гьанхIе­душили уэс. Ну­ни чедив гьанушибси ГIябдулмажид Мя­хIям­мадов Манабала халаси узи сайри.
ГIярбукIла мургьи-арцла устнала искусство гIебасибси ва бузахъуси цаибил ва сарицунси хьунул адам сарри Манаба МяхIямадова. Мургьи-арцла устала хъалибарглизир акIубси, илини гьатIира гьаладяхI ардукиб, сунела дудешлацун ахIи, лебилра гIярбу­кIантала дусмадли дугадиубти устадеш. ГIярбукIанта­лацун ахIи, гIямрула кьисматли сари хIерриэс чебуркъубси, нушала унра улка Грузияла мургьи-арцла устнала искусство бархли гьалабяхI арбукиб Манаба МяхIяммадовани.
СССР-ла ва Россияла художникунала Союзла член, Дагъиста халкьла художник, РФ-ла рурибси художник, Тбилисила хIур­мат­ла гражданин, Тбилисила художест­во­ба­ла академияла преподаватель, Грузияла халкьла художник, Грузияла ХIурматла ор­денна кавалер, Грузияла энциклопедиялизи сунела у бел­кIунси уста — ишди ва ишар гьан­хIе­ду­шиб­ти цархIилти умачи лайи­кь­рикиб­си сари Манаба ГIямаровна Мя­хIям­­ма­дова.
Мургьи-арцла устадешличи ил бурсирирули калунти саби Дагъиста устни ГIябдулжалил Ибрагьимов ва ХIяжи Кишев, Строгановла училищела профессор Федор Машуков, СССР-ла халкьла ху­дожник Ладо Гудиашвили, Тбилисила художествобала академияла профессор Давид Цицишвили.
Илала хIянчурби гьаладихьибти сари 100-личирра имцIа выставкабачи Москвализир, МяхIячкъалализир, Тби­лисилизир, Чехиялизир, Ал­жирлизир, Будапештлизир, Стамбуллизир ва дахъал цар­хIил­тира дунъяла улкназир, шагьуртазир.
Илала мургьи-арцла ваяхI­ли сархибти сари дахъал улкнала шабагъатуни, ил­да­ла лугIилизир СССР-ла ВДНХ-ла мургьила, арцла ва жармала медальти. Манаба МяхIяммадовала мургьи-арцла ваяхI нушала улкала 16 музей­лизир экспонатуни кьяйда гьаладихьили сари. Илди лер Грузияла, Германияла ва цархIилти улкнала музейтазир, вегIдешла коллекциябазир. Манабала искусстволичила делкIунти жузира лерти сари. Жузи лер сунени делкIунтира. Документальный кинора леб Манабачила «Ну гIярбукIан сарра» ва «Цала гъай» («Монолог») бикIути.
ЦагьатIи машгьурси адам левси сай ил хъалибарг­лизив. Ил сари ГIяб­дул­ма­жид­лара Манабалара риштIаси рузи Фатима Абакарова, ГIяхI­мад­хан Абу-Бакарла гIямрула рархкья, мезла, литературала ва искусствола Институтлизир рахъхIи рузули калунси гIярбукIла ва лебилра даргала фольклорла хIялумцан, дахъал жузала автор. ЧевяхIсини сунес дигуцад дусмира арадешра дедаб.

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru