f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

ГIяпрахъур шадлихъуни

Дахадаевла район­низир, ГIяп­ра­хъур, мерличиб чули чус гьуни чебиахънила БархIилис ва туризмала вахт абхьнилис багъишладарибти далдуцуни дурадеркIиб. Илар районна 5 ко­мандали бутIакьяндеш да­риб. Командаби ишди сарри: районна администрацияла ап­паратлизиб бузутала, район­на организациябала ру­ко­­во­дительтала, депута­ту­на­ла ва шимала Советунала пред­се­да­тельтала, физкультурала ва спортла хIянчизартала, духI­нарти къуллукъунала хIян­чи­зар­тала.

27 апр 2018 0 комментарий   ХIяжимурад Ражабов

Оргкомитет районна бекIла заместительтазибад ва районна­ организациябала руководительтазибад бикIибсири. Балбуцла программа хIясибли, дарес гIягIнитири гIергъити удир гьандушибти­ хIянчи: турис­тунала­ марш-бросок, камси гьара­хъ­дешличи дуцI, баб­за гьая би­тIикIни, бухъяндешличи тIя­хIухъ­ни, волейбол ва лишанисни.
Командаби сягIят вецIлис Уркарахъла удир «Хъямла къатти» бикIуси мерличир цахIнадикиб. Иларад командабани, гьалав вашули районна бекI Ж.ГIямаров, тарихла комплекс Кьара-Кьурейшлизи баайчи туристунала марш-бросок дураберкIиб. ГIяхIцад гьуни лебри илаб, даари кьадарла ахъес къиянти гьалабизунира.
«Дахадаевла районнизир республикала ва хIукумат­ла даражала тарихла-куль­тура­ла 549 памятник лер, илдала лугIилизир — Кьара-Кьурейш, 16 ибил даршдуслизиб тIашбатурси лишанна-къараулдешла кIялгIяличил бархси тIабигIятла парк ИцIари, лебил дунъяличиб машгьурти мургьи-арцла устнала ши Кубачи. ИшбархIила нушала балбуцла мурад районнизиб туристунас гьуни (маршрут) кабихьни саби», — викIи Ж.ГIя­маров.
Кьара-Кьурейшлизи баиб­хIели, ил Ал­лагьла дурхъаси мер­личиб мавлидра ба­рили, ГIя­п­­рахъубяхI гьуни даим­ба­риб.
МягIничеб­деш­личилси бал­­­­­буцла бутIа гьар мурталра­ван, Дахадаевла районна гимнличил абхьиб. ГIур спорт­ла культурала далдуцуни дура­дер­кIиб. Дагъиста эстрадала гIяр­тистунани ва Дахадаевла рай­онна зирняв бирхъутала ан­самбльли концертра чебаахъиб.
Ил шадлихъличиб Ж.ГIя­ма­ров­ли бахъхIи муниципалитетла хIянчи бузахъутас баркалла багьахъур, 25 дусличиб имцIали илаб бузути баркаллала кагъуртачил ва арцличил шабагъатлабариб.
Илис гIергъи дурадеркIиб спортла хIязани. Тупанглизибад лишаннис игьес гьар командализибад кIикIел адам дурабулхъутири, хьунул адамтала командабазибадра. Ил хьунул адамтачи хасси ахIенси абзлизиб цаибил мер бикиб Иракьила школала директор Анжела Гебековас, кIиибил мерличи ракIиб районна администрацияла хIянчизар Марисат Рабазанова, хIябэсил мер бикиб физкультурала ва спортла управлениела методист Анисат ХIямзаевас.
Гьая битIикIнилизиб районна школабала директортала команда чедибикиб. Къаркъа гьарахъдешличи иргьнилизив Кьялкнила школала директор МяхIяммад Сулайбановличил чедивикеси цалра адхIехъиб. ОМВД-ла хIянчизартала командали волейболла абзаначиб цаибил мер буциб.
Лерилра журала абзана­чир дуцибти мерани хал­да­риб­­хIели, цаибил мерличи ур­га даражала школабала ди­рек­­тор­тала команда бакIиб, ва илдас савгъатлис цIерхьси ки­гьа бедиб. КIиибил мер сархиб районна администрацияла ко­мандалис, хIябъибил – шила Со­ветунала председательтала ко­мандалис.
Чедибикибтас грамотабира арцра дедиб, лебилра хьунул адамтас – вавнала халубира.

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru