f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

ЧебяхIси байрамличи хIядурбикIули

Ишди бурхIназиб Мажалис­ли­зиб дявтазиб алхунти гьан­бир­кахънилис ва призывникла Бар­хIилис багъишлабарибси балбуц дура­бер­­кIиб. Иличиб лебри, бахъал цар­хIил­тачил бархли, районна собраниела пред­седатель МяхIяммад ХIясановра ве­те­ран­тала Советла председатель Зия­ву­дин КьахI­румановра.

27 апр 2018 0 комментарий   Нушала корр.

Шадлихъличив гъайухъунси Дахадаевлара Хайдакьлара районтала дявила комиссар ГIумар СягIидовли буриб:
— ЧебяхIси ВатIа дергъла ахIерти вете­ранти! АхIерти юлдашуни! ЧебяхIси Че­дибдешла байрамлис гьалаб нушани ду­рабуркIулра призывникла БархIиличил барх дявтазиб алхунти гьанбиркахънилис хас­барибси балбуцра. Ишдусла майла 9-личир дурадуркIути сари Чедибдешла бар­хIи 73 дус биънилис хасдарибти шадлихъунира.
Гьандуршисра Дагъиста ва нушала районна ЧебяхIси ВатIа дергъличил дархдасунти тарихла баянтира. Дагъистайзибад дергълизи арбякьунтири 160 азир бургъан. 58 бургъан-дагъистанланнис Советский Союзла Игитла у бедибсири, илдала лугIилизиб — нушала царайонлан СултIан Кьадирбекович ГIялисултIановлисра.
Хайдакьла районнизибад дявтази арбякьунти саби 3000 адам. 1260 бургъан дявила авлахъуначиб игитла бебкIали алхун.
Авал чулахъ-фронтовик са­би гьанна бусягIят районнизиб ми­­цIир­ли лебалти. Нушазибад кумек гIягIнили саби илдас. Иш­хIел­ла наслубани гIибрат кайсули саби Че­бяхIси ВатIа дергълизиб бутIакьяндеш дарибти чула дудешуназибад ва хала дуде­шу­назибад.
Нушала районнизибад гIяр­миялизи ар­­букибтани улкала дахъал регионтазиб къуллукъби­ру­ли саби. ИшбархIи Россияла гIя­р­мия бегIлара гIяхIти, цархIилти гIяр­мия­базир агарти дявила техникаличил ва ярагъличил гIеббуцили саби. Илини балта­хъуси саби нушала ВатIа хъар­хIе­рагар­деш ва азаддеш.
Арбякьунси дуслизиб нушани гIяр­миялизи бархьира 100 хайдакьлан. Призывникунала лугIилизибад 80 процентли офицерти бетаэс кьасбариб. ИмцIати кав­лу­ли саби гIярмиялизиб вягIда хIя­сиб­лира. Иш­бархIилис нушала районнизибад гIяр­миялизиб вягIда хIясибли къуллукъбирутала лугIи 62-личи абикили саби.
Челябкьуси наслуличи дугьаилзули, бу­рес дигулра: баркалла хIушаб ВатIайс къул­лукъбарес мурталра хIядурли диъни­лис. ГIярмиялизиб къуллукъбирухIели, хъум­­­мартидая хъулиб хIушачи хIерти лебти биъни, ва илдачил лерилра нуша гьар секIайзиб хIушаб кумекбарес мурталра хIядурти диънира. Нушала гIярмиялис, гьар мурталраван, секIал балути, духути, гъаб­задешла бегIти бургъанти гIягIнити саби.
АхIерти гьалмагъуни! Наб дигулра хIу­шаб, хIушала тухумтас къаркъагъуна чIумаси арадеш ва даарицад тIалихIчерти гIямру гили, дурхъаси ВатIан балтахъес хIуша мурталра хIядурли диахъес багьандан».

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru