f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Асар хIебарили кахIевлан

Апрельла 5-личиб ДГПУ-ла заллизиб са­­кIуб­дешри. Гьар мер­­личиб жагьилтала ва ха­латала кьукьни цаладикили, дар­­гала декIар-декIарти лу­гъа­­ту­нала ихтилатуни, ра­зи­ти­ ду­кел­­цIи иргъулри. Ба­гьес­­ли­­ри, ил­ди дебали мягI­ни­чеб­си­ шад­лихъличи ца­ла­би­ки­ли биъ­ни. 

06 апр 2018 0 комментарий   ПатIимат Кьурбанова

Арбякьунси дусла апрельла 5-личибра дарган мез мяхI­кам­­дирнилис хасбарибси бал­­буц дураберкIибсири Мя­хIяч­­­­къалализибси ДГПУ-лизиб. Ила цалабикибтира итхIелира иш­­хIеливан Дубуртар Улкала де­кIар-декIарти районтала ва ша­гьуртала хIур­мат­ла гIяхIли, гIя­лимти, писательти, поэтуни, жур­налистуни, преподаватель­ти, учительти, студентуни, школь­никуни, нешла мезла хIур­мат­би­ран­ти.
Илкьяйдали апрельла шуибил бархIи дарган мезла бар­хIи­лизи халбаресли барибсири арбякьунси дусла бал­буц­личиб.
ХIера, ишдусра ил байрамличи хIерти даргала жамигIят дяхI шалали илис гьунибаиб. Ил гьарли-марли даргантала халаси байрам саби, неш­ла мезлис, нушала хала бегI­тала дурхъати гIядатунас ва челябкьлалис хасбарибси. Илдигъунти байрумтани ши­мазибти ва шагьуртазиб хIер­би­рути даргантази чула нешла мез хъумхIертахъес кумекбиру. ЦацабехIтани пикри бяхIчихIейули хьалли, ил дебали челукьуси масъалара саби.
Лебилра даргала жамигIят­лис ил­гъуна масъайлаличила пик­­рибухъес хIяжатбиркур. Се­на­хIен­ну чеалкIуси наслули нешла мез хIедалнила урехи леб дубурла шимазибра. ДурхIни урус мезлицун гъайбикIули са­би бегIтачил, зилантачил ва чи­чил-дигара. Амма неш­ла мез дяр­къес дигуси чеэс ви­рули ахIен. Илди дагьахъес къайгъила­ вегIра агара. Школабазиб бузути дарган мезла ва литерату­ра­­ла мугIяллимти, поэтуни-пи­са­тельти ва журналистуни хал­хIе­ба­ралли.
ВегIла мез хIедални ва урус мезли гъайикIни илдигъунтани культурализи ва дагьрила ахъдешлизи халбирули саби. Телефонтази «бухIнакабикили», вегIла бегIтала, шантала ва ахирра-ахир дубурлантала кьисматла бекI­ли­биуб­сигъуна бутIали детаурти мез хIедални илдигъунтани халаси хатIа бирнила лишан саби. Илдигъунти хатIаби гьардирнила балбуц саби апрельла шуличиб дураберкIибсира. Илала хIурматбирули, вегIла нешла мез руркъни жигарчеббирули, илдигъунти байрумти имцIадирес ва бахъла бутIакьяндешличил чедетаахъили дурадуркIес хIяжатбиркниличила чула пикруми дуриб ил балбуцличиб гъайбухъунтанира.
Шадлихъ ибхьули гъайухъун профессор Дибиров Ибрагьим. Илини цалабикибти шадлихъличил мубаракбариб ва республикала мезани гьаладяхI дашахъес багьандан илдигъунти далдуцуни дурадуркIни гIеббуцес мурталра хIядурли виъниличила буриб.
ГIур гъай бедиб П.БяхIян­до­вази. Или­ни­ра цалабикибти даргантас мягIни­чеб­сили сабси мезла байрамличил мубаракбариб. Даргантачи ва лебилра дагъистанлантачи дигили рицIибси, бахълис багаладирути жузи дуракаахъес ва цархIилти гIяхIти баркьудлуми дурадеркIес мурталра къайгъилизирси илини иш гьакIлисра чумал жуз хIядурдарахъес кумекбирниличила буриб.
Нешла мезлис хасдарибти назмурти, макьалаби, хабурти цаладирхъяхъес дурхIни биштIахIейчибадли бурсибирес чебиркур нешла мезла мугIяллимтас. Жагьилтала ва дурхIнала нешла мезличи диги акIахъес вируси учитель сай бегIлара хIурматчевси, челябкьлализир илди хIедебкIахъес къайгъилизивси. МугIял­лимла мез руркънилизиб кьадри халасихIели бурги шадлихъличибра имцIали педагогуни сабри гъайбулхъути. Гьарилла пикри битIакIести ва мурхьси мягIнала гъай дуриб ДГУ-ла преподаватель Узлипат ХIясановани, Избербашлизирадси дарган мезла учительница Зугьра Тааевани, Краснопартизанскла СОШ-ла дарган мезла учительница Насибат ХIяжиевани, «Замана» газетала бекI редакторла заместитель Салимат ГIя­лие­вани, Дагъиста халкьла поэт Аминат ГIябдулманаповани ва цар­хIилтанира.
Шадлихъла кIиибил бутIа­лизир даргала чебби­кIиб­ти гIяртистунани ва ДГПУ-ла сту­дентунани жагати далай-дел­хъличил цалабикибти разибиахъуб.
Бурес чебиркур, ил балбуцличи вакIибси цалра адам гIяхIлашал асар хIебарили кахIелун. Гьаннала гIергъи илдазивадли гьарилли нешла мез гьатIира гIяхIил дагьес ва биубцад ункъли илдачирли чула багьудлуми чедицIахъес кьасбирниличи вирхес вирар.

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru