f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

МягIничебси хIянчи бузахъути

1918 ибил дус­ла ап­рель­ла 8-ли­чир­­ Халкьла Комис­са­ри­ату­на­­­­ла Советла Декрет хIя­сиб­­ли, Россияла декIар-де­кIарти мер-мусаличир дя­ви­ла ко­ми­с­­сариатуни акIа­хъуб­­ти­ри. Иш­дус ил бархIи ну­ша­ла ул­ка­ли­зир дявила ко­мис­са­­ри­а­тунала хIян­­чизар­та­ла Бар­­­хIи­лис хас­да­рибти шад­ли­хъу­ни дура­­­дур­кIу­ти сари.

06 апр 2018 0 комментарий   ХIяжимурад Ражабов

­Октябрьла революциялис гIергъи жагьси Советунала республикали чараагарли барес гIягIниси хIянчилизи халбирусири улкала гьарилра мераначирти дявила комиссариатунала кумекличибли дявила са­ни­гIят бяркъурти адамтази­бад бургъес бируси, гъармукабас жаваб бедес бируси гIярмия акIахъни. ХIера, гьанна нушала улкализиб даршал дус дявила комиссариатунани чучи хъарси, нушала Ярагъладарибти ЦIа­кьани алкIахъуси ва илди гьа­ладяхI дикуси хIян­чи чебета­ахъили бирули саби. Ил­кьяйда саби лебилра Дагъис­тайзибра.
1924 ибил дуслизир Мажалислизиб Хайдакьла районна, Уркарахълизиб Дахадаевла районна дявила комиссариатуни акIахъубтири.
ХIунтIена ГIярмиялизи бур­гъанти бикни, гIягIнибикиб­хIе­­ли гIярмиялизи букести за­­­ма­наличиб хIядурбирни ва ил­­­дала кьа­дар бални; урчи, урк­ри­ ва пургъумти хIя­дурдирни — ил­ди сар­ри нушала дявила ко­­­­­мис­­са­риатунани хIяжатдеш хIя­­­­­­­сиб­ли ирзути масъулти. Ком­мис­­­­сариатунала къуллукъчиби ши­­­­­мала Советунази башутири гIяр­­­миялизи букес ахIебаибти дурхI­ни (доп­­ризывники) декIарбарили, ил­да­­­чил гIягIниси патриот бяркъ бед­­­лу­гули, хасси хIянчи би­ру­си­­р­и.
Дявила комиссариатунани ха­ласи мягI­ни­чебси хIянчи ду­­ра­­­­­бер­кIиб ЧебяхIси ВатIа дер­гъла дусмазиб. Илдала къай­­­­­­­­гъи­чеб­дешличибли за­ма­­­на­­личиб, дявтала цаибти бурхI­назиб, гIяр­­­мия­лизи букес баибти адам­ти­ жибариб (мобилизация), ши­ла­­ хозяйствобазибад дявт­а­зиб­ гIягI­­­­ни­бикеси техника бучиб. Дяв­­тала дус­мазиб дявила ко­мис­­­са­ри­ату­нани, бургъес бур­си­барили, ХIун­тIена ГIяр­мия­ли­зи 30 миллион адам бархьиб. Иличибли че­диб­деш сархнилизи халаси пай ка­­бихьиб.
Дявтас гIергъи дявила комиссариатунани гIярмиялизиб къул­лукъбарили гIергъи, гIягI­­­­­­­­ни­бикибхIейс баткаибти, ясирбуцибти, дявтазибад гьаб­­­­­­­­бухъунти ва гIярмиялизи хIе­­­­­­­букьес или дигIянбикибти адамтала кьа­дар белгибирни­ла шайчибси ха­ласи хIянчи ду­ра­беркIибсири. Дя­вила комис­сариатунала бекI­либиубси хIян­чи гIяр­мия­ли­зи­бад чарбу­хъунтала учет бузахънира ва­тIайс къуллукъбарес баибти жа­­­гьилти гIярмиялизи бик­нира са­­би.
2007-ибил дусла сентябрьла цаличир, цахIнадяхъили Да­­хадаевлара Хайдакьлара рай­онтала ца дявила комиссариат акIахъубсири.
2009-ибил дус­­лизиб, Ярагъладарибти ЦIа­кьаназир детаурти дарсдешуни хIисаблизи касили, Мажалислизиб кIелра районнис акIа­хъубсири ДР-ла дявила ко­­м­иссариатунала отдел. ГI.Ся­гIи­дов ил отделла начальникли катурсири. 2016 ибил дусла де­кабрьла цаличиб отделла у барсбариб. Хайдакьла ва Дахадаевла районтала дявила комиссариат бикIар гьанна илис. Под­полковник СягIидов ГIумар Му­саевич илав дявила комиссар сай. Илини комиссариатли­зиб бузути 26 хIянчизарлис бекI­­­дешдирули сай. Сунечил бу­зути хIянчизартала гъай хIя­­сиб­ли, ил пергер адам сай, сунени бекIдешдируси коллективличил валикибси, барх бу­зутала сунени чула тяхIярли, илала хIурматбирулира саби. ГI.Ся­гIидов учительтала хъалибарглизив акIубси ва халаваибси сай. АвцIали дус литературала учительли калунси нуни дебали гIяхIил балас, сен-сен руркъутил нушала учительтани чула дурхI­ни. Чулацуну, гьатIи?
Подполковник СягIидов ГIумар Мусаевичла редакциялизи бархьибси кагъарлизир лерри Хайдакьл­а районна администрацияла бекI ГIялим МяхIяммадович Те­мир­булатовлис ва Дахадаевла районна бекI Жаруллагь Рабаданович ГIямаровлис баркаллала дугьбира. Подполковник ГIумар Мусаевичли буриливан, районтала кIелра бекIли халаси пикри бяхIчиули саби чула районтазиб хIербирути жагьил адамтас патриот бяркъ бедлуг­нила шайчиб. Чули бирусигъуна кумекра гIеббиахъули са­би дяв­ла комиссариатунала хIян­чи­ ункъли бетерхахъес багьандан.
Дявила комиссариатуначила ва илаб бузути адамтачила иш кIиэсил макьала саби нуни лукIуси (челябкьлализиб гIур­ра­ бел­кIес къайгъибирисра). Или биубхIели, хIушала ихтияр хIя­сиб­ли, ахIерти нушала газета бучIанти, ца-кIел гъай илаб бузули калунти ва бусягIят бузути ца-хIябал дила юлдашличилара дурис.
Гьарли-марси дила гIяхIси юлдаш ви­ри Дахадаевла районна дявила комиссарли узули калунси (1991 ибил дус­личивад 2005-ибил дусличи бикайчи) пол­ковник Минатулла ГIяб­дуллабеков. Илис гIергъи ил кIел дус Хайдакьла дявила ко­мис­­сарлира узули калун. Ил сунела мина хIясиблира хай­дакьлан сай. Ми­натуллалира ну­нира дахъал кьацI дарх дер­кун­­­ти сари. Арадеш габну су­нес.
Варача Сулайбанра хIейрус нуни сунела байрамла бархIи гьанхIевшес. ВахъхIи калунси сай ил Ахъушав дявила комиссариатлизив узули, гIяхIцад дусми - начальникли. Сулайбан дила тухумра сай, «Замана» газетала вахъхIила марси юлдашра сай. Нуни иличила ну­шала газетализиб макьалара дураибсири. Назмуртани лу­кIес гIяхIти устадеш лерти са­ри Варачановла. «Заманала» агьлу хIерли саби илала бел­кIа­начи.
ХIебурес хIейрус дила шан ва дила юлдаш МяхIяммад Пашаевличилара. Илини таманбарибси саби Дибгашила урга даражала школа. ГIярмиялизиб космодром Байконурлизиб къуллукъбарибси саби илини. 1985 ибил дусличивад вехIихьили, цугли 33 дус ил узули сай Дахадаевла районнара Хайдакьла районнара дявила комиссариатлизив. Жавабла хIянчизарли, комиссарла кумекчили, гIярмиялизи аркути руркъуси ва илди гIярмиялизи жибируси отделла начальникли.
Нушала хIукуматли лайикьли кьиматлабарибси саби илала­ жигарчебси хIян­чира. Мя­хIяммад Пашаев «ГIяр­­миялис къул­лукъ­бир­нилизив де­кIа­ру­хъ­ни багьандан» бикIуси хIя­балра даражала медальтачил ва «Дявтала къуллукъуназив де­кIа­рухъ­нила» кIиибил да­ражала медальличил шабагъатлавариб­си сай.
Дахъал дусмазиб Хайдакьла военкоматлизив дявила комиссарли узули калун Жаруллагь Усев. Военкоматлизиб халаси хIянчи барибти ва ишбархIира бузути саби ПППУМР-ла отделениела начальник Магьият Арсланбекова, Анжелика ГIябдуллаева, Рабазан Абакаров, Расул ХIясанов, дигIянаси бутIала начальник Адикат Халирбагьинова, профотборла шайчибси призывла отделениела начальникла кумекчи Бахтум ГIялиева, социальный бяхIчибизла масъул­тала шайчирси дявила комиссарла кумекчи Хадижат Хажаева, ПППУМР-ла отделениела на­чальник ГIябдулла Мя­хIям­­мадов, медсестра Заира Кьур­­банисмягIилова, къараул Кадаш Мажидов, Валигулла Ражабов, дявила комиссарла кумекчи ХIябиб Ибрагьимов. Ле­билра илдани чула гьала тIаш­датурти мурадуни гIягI­ни­си тяхIярли хъарарахъули сари.
ХIуша лерилра, дявила комиссариатла хIурматла хIян­чизарти, мубаракдирулра са­ни­гIятлашалси байрамличил. «Замана» газетала агьлули хIушаб, хIушала гъамтас арадеш ва талихIчерти гIямру дул­гули сари. Дигулра хIушала хIян­чилизир сархибдешуни диубли.

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru