f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Дарган мез дигахъес

МяхIячкъа­ла­лизиб бетерхурси рес­публикала «Неш­ла мезла бегIлара гIяхI­си учитель — 2018» конкурсличила нушани ар­бякьунси номерлизиб бел­кIун­сири.

06 апр 2018 0 комментарий   Наида Гъуруева
Гьанна биалли наб бурес дигулра ил конкурсличир бутIакьяндеш дарибси цагьатIи учительницаличила. Ил сари Даха­даев­ла районна Меу­сишала школала дар­ган мезла ва литера­турала учи­тельница Юсупова Зем­фира Муъминовна. Кон­курс­личиб илини чебаахъибси дарс наб дебали гIяхI­бизур. Ил литературала дарс 11 ибил клас­слизиб сабри дура­бер­кIиб­си. Тема — сари акIубси ши­личила, илабти адам­тачила, сунела учитель Расул БяхIяммадовличила.

Илала дарс бехIбихьиб даргантала гимнличил.
Даргантас дарган мез дигахъес ва руркъес гIягIнили биъниличила дурхIнази пикри аргъахъиб ва мисалти киб. Илала ученикуни гIяхIил хIядурбиублири, мез ункъли далулри. Чула пикри каргьахъурли, аргъесли бурулри.
Дарсличир чебаъла гIягIниахълуми ва гьаб-убла манзилла ваяхI лерри: диштIадарили дарибти чIап, дукI-дураз, уси ва цархIилти. Илдала уми дурхIнази дуриб ва словарьличил хIянчи дураберкIиб. Доскаличир темаличи далдикибти белкIани, жузала выставка, газетаби, журналти сарри. Дагъистайзир дарган мезли дурадулхъути газетаби-журналтачил дурхIни тянишбариб ва выставкаличирти Расул БяхIяммадовла жузачила буриб, кьукьнадли хIянчи бариб. Гьар секIал хIядурдарилри дурхIнас кункдеш биахъес, илаб урус мезличил ва дарган мезличил бархбас биуб. Интерактивная доскаличир проекторла кумекличил мягIна хIясибли гIягIнити слайдани дарс­дикIулри, ва илдала кумекличил дурхIнани дарс бурулри. Ургаб дурхIнази бамсриахъахъес лугIурбачил хIяз дураберкIиб.
Учительницани сунела дарсла тема чебетаахъили гьаргбариб. Гьарил илала буруси дев ва чебиахъуси хIянчи патриот бяркъ бедес, нешла мезличи, гьаб-убла гIядатуначи, ватIайчи диги адикьес пикриличил пай­далабирулри. Илини сунела мугIяллим Расул БяхIя­мма­довлис багъишлабарибси наз­му гьалабихьиб, дурхIнази анализ барахъес. ХIера, иш:
«Нешла мезла дугьбачи
Даим уркIи изуси,
БиштIати-халатачи
Дигичевли узуси.

ЧеалкIуси наслулис
ГIяхIцад дусми харждарри,
ГIякьлу-дагьрила гIиниз
Илдас хIу ветаурри.

Бугаси кьаламличил
Чумра назму каргьурри,
Илдазир бархьдешгIерти
Дугьби зайдухъахъунри.

Шантас ва дурашантас
Чумра гIякьлу дурири,
Чумилра илдазибад
ХIела гьунчи каири.

МугIяллимтас мугIяллим
Марли, хIу ветаурри.
Пергер гъубзнала сияхI
ХIуни чебицIахъири.

Бузерила адамван
Россияли вагьурри.
Меусишала шила
ХIу пахру ветаурри».
Жюрила члентани илала дарслис анализ барили, чула пикруми дуриб ва ахъли кьиматлабариб. Нешла мезла конкурсличир бутIакьяндеш дарибти Насибат ва Земфирагъунти учительти лебай, рирхулра нешла мез детхIейхъур.

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru