f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Разиси гьунибаъни

ГIергъиси замана школабала бучIанти «Замана» газетала редакциялизи башни гIядатли бетаурли саби.

22 дек 2017 0 комментарий   ХIяжимурад Ражабов

Гьалабван нушачи гIяхI­лад­ли бакIибтири Хайдакьла районна ХIуллила школала бу­чIанти. Илдас гIергъи Сер­го­къалала районна ГIяй­мау­ма­хьила школала дурхI­ни­ра нушачи бакIили лебри. Даргала­ мезла кьадриличила, илди рур­къес гIягIнили биъниличила са­бри гьунибаиънибала му­радра.
Сергокъалала районнизиб лебилра, Хайдакьла районнизиб цакамти къумукъланти ахIенти, даргала миллатла адамти саби хIербирути. Ил багьандан гьамадли аргъес вирар илди районтала шимазибад дурхIни нушачи башес дигни, сенкIун дарган мез дихIуси ва хIердируси бегIлара халаси анкъи саби «Замана» газета. Баркалла дурхIнас ва илди нушачи кибти учительтас. Нушабра ил дигеси анцIбукьли бетарули саби.
ИмцIали дигеси анцIбукь­лизи халбирулра шагьарла шко­­лабала дурхIни редакция­ли­зи башни. ХIера, ишди бурхI­на­зиб МяхIячкъалала 42 ибил номерла урга даражала школала дурхIни нушала редакциялизи бакIиб.
Ил школала дарган мезла ва литературала учительница Зу­­бай­дат МяхIям­мад­за­гьи­ров­на ХIу­­­­­сейновани жура-журала клас­су­­нала дурхI­на­зибад де­кIар­­ба­рибти дурхI­на­ла халаси кьукья нушала редакциялизи киб.
Зубайдат ХIусейнова 2012 ибил дуслизир МяхIячкъала шагьарлизир «Дусла учитель» бикIуси конкурслизир чедирикибси сари. Илини нушачи кибти дурхIнала кьукьялизибра бахъал лебри дарган мезлис ва литературалис хасдарибти конкурсуназиб бутIакьяндеш дарибти. Учительницани сунела бучIантачи пахрубирулри. Илди-ургаб лебри дарган мезличиб жагали текст бучIнила конкурсуначиб чедибикибти дурхIнира: Мамаева ПатIимат (10-ибил класс), ГIялибатиров Артур (9-ибил класс), ГIисаева Па­тIимат (9-ибил класс), ГIя­ма­рова Зубайдат (8-ибил класс), МяхIяммадова ПатIимат (8-ибил класс), Мугиева Сапинат (11 ибил класс). Республика­ла саркъахъили бучIнила кон­­курс­личир ва дунъяла хал­кьа­ни-ургабси макьалаби лукIнила конкурсличирра че­ди­рикибсира Рабаданова Па­тIи­­мат (7-ибил класс) ва ГIяб­дул­лаева Оксана (7-ибил класс).
Гьунибаъни гьаргбирули, газетала бекI редакторла заместитель Салимат ГIялиевани дурхIнас ва учительницас нушачи бакIнилис халаси бар­калла багьахъур. Илини ишди гьай дуриб: «Гьамадли ахIен жура-журала лугъатла дурхIнас цахIнабси дарган мезла дарс кабирхьес. ХIуни халаси хIянчи саби бируси, Зубайдат Мя­хIям­мад­за­­­­г­ьировна. Къиянси саби ба­­хъал миллатунала адамти хIер­бируси шагьарлизиб вегI­ла миллатла гъайличи, куль­ту­ра­личи, гIядатуначи диги ади­кьес. ХIуни ил хIянчи ункъли ду­рабуркIулри».
Гьунибаъниличир гъайру­хъун журналист, поэт ва писатель ПатIимат Кьурбановара. Илини дурхIнази жузани, журналтани ва газетабани адамла дагьриличи халаси асар бирниличила ва вегIла мезла кьадриличила буриб.
ДурхIни дебали разибиуб чучил гьунираэс Дагъиста халкьла поэт Аминат ГIяб­дул­ма­панова ракIниличи. Илини дурхIнас хасдарибти сунела ва цархIилти писательти ва поэтунала диштIати произведениеби делчIун.
— ЛукIеная ва делкIунти газетализи дурхьеная, белики, хIушазибадра бетаэс лукIути адамти. Чили бала? — бикIи журналистуни дурхIнази.
Ахирличиб Зубайдат ХIу­сей­новани журналистунас бар­калла багьахъур «Замана» газетала ва «Лачин» журналла номерти дурхIнас пешкешдарниличибли гьунибаъни та­манбиуб.

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru