f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Тарих ва Игитуни хъумхIертехIе

Ишди бурхIназиб Ахъушала районна МухIела шила биб­ли­отекализиб ВатIа Игитуни гьанбиркахънилис хасбарибси балбуц бетерхур. Ила жибарилри МухIела лицейла бучIантира. Балбуц нушала Ва­тIа тарихла гъабзадешла бяхIяначила бу­чIантала багьудлуми имцIадиахъес, патриот бяркъ бедес, тарихличи пахрула хIялани акIахъес ибси кьасличил дура­беркIибсири.

22 дек 2017 0 комментарий   Нушала корр.

Библиотекала заведующая Гулбарият Рашидовани дурхIнази ВатIа тарих балес ва илала хIурматбирес гIягIнили биъниличила буриб.
Чебаэслири, Г.Рашидовала къайгъначибли балбуцличи чебетаибси хIя­дур­деш барнира. 1992 ибил дусличибад библиотекализиб хIянчи барибси илини иш яргализиб дурабуркIуси балбуцра сегъунти тяхIурти далдуцалли, ил ункъли бетурхарал, иличи биштIатала иштяхI секьяйда алкIахъутил, гьайгьайрагу, балулри. Ил багьандан балбуц ахъси даражаличиб бетра бетерхур.
ДурхIнани тема хIясибси викторинализир жигарла бутIакьяндеш дариб: суалтас хъярхъли ва гьамадли жавабти дургулри, ВатIа игитуначила ва игит-шагьуртачила гьанбиркахъулри. Илдани илкьяйдали ишхIелла игитуначила къантIти хабурти хIядурдарилри, илдачила назмуртира делчIун. Балбуцличиб зайбухъун «Дила Россияла Игитуни» бикIуси далай.
Цалабикибтала гьалар гъайрулхъули, администрацияла бекIла заместитель ГIяйшат Чупановани дурхIназир Ва­тIан багьандан гIямру кьурбандарибти Игитуначи пахрула хIялани адилкь­ни­ла шайчибра балбуцла халаси мягI­ни­чебдеш лебниличила буриб.
Ил бархIи нуша тянишдиубра нушала улкала тарихличил, гьанбика­хъи­ра Игитуни. Нушала пергер тарихличи биштIатала иштяхI ва гъира имцIадирахъуси ил балбуцлизибад илдани багьур, адамти игитунили ад­хIелкI­ни, игитли гьарил ветаэс вирни.

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru