f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Даргантала къакъбяхъ

Республикализиб бегI­лара хала­си­гъуна МяхIячкъалализибси Р.ХIям­затовла уличилси Миллатла биб­лиотекализи гьарвакIалли, илар дяхI ша­ласи ва дебали малхIямси дар­гайчил къар­шидиркудая. Ил крае­ведческий ва мил­латунала от­делла бекI редактор ва дар­гала секцияла ведущая сари. Ил ХIурхъила шилизирадси Са­лимат ХIяжиева сари. 

22 дек 2017 0 комментарий   ПатIимат Кьурбанова

Иличил декIар-декIарти дал­дуцуначир ну мурталра къар­­шириркули рирус ва гьа­­ча­мичир-гьачам илала хIял-тIа­­бигIятличи, бикIуливан, гIя­­шикь­рирули рирус. Дахъал дус­­мазир республикала ра­ди­ове­­щаниелизир рузули калун­си илини даргантала аслу-ми­на­­личила, баркь-бацличила, адамдешла черикIла хасиятуначила, … ункъли балули риъни чебаэсли саби. Даргантани чи­наб, сегъуна балбуц дура­бур­­кIаллира, Салимат илар бегI гьалар рагьаррирар ва или­зир жигарла бутIакьяндеш диру. ХIяжатбикалли гъайрулхъан, гIягIнидеш акIалли жуза­ла выставкаби гьаладирхьу, кам­ли къаршидиркути сурату­нала стен­­дани диру… Рах-магли илала гьайбатси тIама РГВК-ла даргала передачаби дирухIелира зайбулхъан. Бархьаначи буралли, ил даргантала къалагъуна къакъбяхъ сари. Республика­ли­зир ил машгьурси адам риъ­нилис бикьридеш дирули са­ри илала бахъал тянишуни, гьалмагъ-хъиланти, юлдашуни,… лебнилира. Гьачамцунра ахIенри илини набзира ил­ди­­гъунти цархIилтазибадли леб­­гIеб декIарбулхъути багьадурти багьахъурти. Хаслира ну баркалла рикIулра Салиматлис илдигъунтазирадли сарси хабарла хIурхъан Хадижатличил тянишрарни багьандан. Хадижат дургъбала дусмазир Дахадаевла районнизир хIеррирули калунсири. Ил итхIели райкомла цаибил сек­ретарьли узуси Ибрагимов Адамла хьунул сарри. Дахъал кьиматчерти баянти дурулри дила районничила ил духуси ва дебали халаси гIякьлули жа­­гарарибси дубурлан хьунул адамли. Илини итхIели детаурти анцIбукьуначила ва районнизиб бузути адамтачила даг де­тауртачилаван чебетаахъили бурулри.
Салиматли набчи зянкъдя­хъялли, бусягIятал шакриркус, се­гъуна-биалра балбуцличила яра гIяхI­си адамличила макьала бел­­кIа­хъес дигули риъниличила. Би­­кIули бираргу, гIяхIси адамли гIяхI­лацун хабар биху или.
ГIе, илала кумекличил дирар имцIаливан библиотекализир даргала поэтуначила, писательтачила ва цар­хIилти машгьурти адамтачила шадлихъла далдуцуни ду­ра­дур­кIу­ти. Илала сипталичил детурхути далдуцуни дебали че­детаахъили ва цалабикибтас гIяхIдизестили дирар. Илди­гъунти шадлихъуначивадли ару­кьесра бархли хIейгахъу. Ди­раргу анцIдукьести ва сен-биалра дурадуркIути далдуцунира. Илдигъунтачив уэсра гьамадли хIебирар.
ХIяжиева Салимат МяхIям­мад­­сягIидовна акIубси сари 1962 ибил дуслизир Серго­къа­лала районна ХIурхъила шилизир. Сари акIубси шилизиб 8- ибил класс таманаили гIергъи, МяхIячкъалализибси ду­бурлан рурс­бала школа-ин­тер­нат­ли­зиб белчIуди даимбариб. 1982 ибил дуслизир ДГУ-ла филфаклизи заочноли ручIес карерхур. Илини сунела бузерила цаибти гунзри кацIибтири 1980 ибил дуслизир ДАССР-ла­ Гостелерадиола редакторли рузули. Рузиб ил фильмо-видеотекала заведующаяли, Гос­телерадиола кагъуртала от­делла редакторли, дарган мезла вещаниела корреспондентли, «Дагъистан» ГТРК-ла библиотекарьли. Республикала чумра районнизи раиб ил сунела хIянчи ункъли тIашбатес багьандан. Илини цаладяхъибти программаби гьаннара Дагъиста радиола Мургьила фондлизи кадерхурли лер. Библиотекарьли рузухIели Салимат МяхIяммадсягIидовнани цаладяхъибти архивла материалти бахълис бусягIятра дагаладирули сари. Илди сари суратуни, видеоби, аудиоби, печатьла продукция. Коллективлизиб халаси хIурмат сархибси иличи Дагъиста радиола профкомла председательла хIянчира хъардарибтири. Ил­хIе­ли илини дурадуркIутири да­­хъал юбилейный вечерти ва бахъал адамтала бу­тIа­кьян­дешличилти далдуцуни.
Бузерилизир диахъубти сар­хибдешуни багьандан ил чуй­нара ХIурматла Грамотабачил шабагъатларарибсири. Салимат ХIяжиева респуб­ликала культурала рурибси хIян­чи­зар­ла уличира лайикьрикибси са­ри.
2009-ибил дусличирадли Р.ХIям­­за­товла уличилси Мил­лат­­ла библиотекализир крае­вед­­ческий ва миллатла отделла бекI редакторли рузескарииб. Иш­бархIира ил санигIят ламусличил бузахъули сари.
Нушала Салимат пагьмучерси, дагьрила ахъанайтачи раибси, адамтачи дигили рицIибси, черетаибси, сунела бузериличи чекаризурси пергер адам сари. Иличил дунъяла вай-гIяхIличила лякьирикIес, дугати масхуртала ургьур батаэс, жузачила ихтилатикIес ва гIямруличила пикруми дурес гьамадли бирар. СенахIенну ил гIямру ункъли далуси, дахъал жузи дучIуси ва ишхIелла хIякьикьатлис лайикьси кьимат бедес балуси пасихIкар сари.
Илала бузерила мерличиб – даргантала рухIласи давла­чебси хазнали сабси жузала дунъяличиб творческий чебяхI­деш, игитти адамтала бузерила ахъдеш гьанарули бирар. Илкьяйдали илала гьарил секIал: жузи, газетаби, суратуни ва цархIил журала хIяжатдиркути секIал сунела мерличир дирар. Илини бусягIятал сунечи дугьаизурсилис, цархIилтиван чинар-биалра ил баргес къяйцI­рикIули замана дугIли хIе­беркIили, гьалабирхьу. Ца­ца­хIели чумал жураличиб, бикIуливан, ца итилли чебирцIахъули, суал ирзулира рирар. Иличила чIянкIли гаплацун пикруми аргъес вирар библиотекализи башутала. Ил дяхI шалали гьунириур ва се хIяжатлил хьарбиу. Ва­кIиб­си­ла къуллукъ бурили ахирличи хIебикили лебай, Салиматли ил бусягIятал иргъу ва бекIбиру.
Салиматли уркIиличир дала даргала пагьмучебти поэ­тунала назмурти ва их­ти­лат­­рикIухIели, илди мисаллис гьан­дуршу. ИмцIаливан илини ГIя­марла Батирайла ва Мя­хIям­мад ХIямидовла дирар па­сихI­ти тугъи гьандуршути.
Замана бургу ХIяжиевани нушала «Замана» газетализи сунени делкIунти макьалабачил гьаррикIесра. Илгъуна гIя­хIял, гьайгьай, нушала лу­кIан­тасра дигахъу. Чедетаахъили делкIунти статьябачил ва умуси дарган девла хазналачил ра­шу­хIели. Салиматли нешла мез мяхIкамдирнилизи халаси пай кабирхьнила баркьуди саби илра. Гьайгьай, радиолизив дарган мез лергIер ункъли далусицун вираргу узусира.
Салиматла гIямрула марси гьалмагъ ГIялиев ГIямар медицинала страховая «ВТБ» компанияла филиаллизив узули сай. Илдала лер Зубалжат бикIуси рурсира. Ил автомобильно-до­ро­ж­ный кол­леджла студентка са­ри.
Ишди бурхIназир Салимат 55 дус риуб. Илгъуна мягI­ни­чеб­си анцIбукьличил бархбасахъи, нушала газетала уржибси авидлира ил уркIи-уркIиларадли мубаракрирули илис иш дунъяличир лертигъунти гIяхI­де­шунира дулгули сари. Дила марси гьалмагълис нуни ишди чумал тугъра пешкешдирулра:
ХIела дяхIличир ухар
МалхIямдешла нурани,
ХIела хIулбазир улкан
ЯхI-ламусла зубарти.

ХIурхъила хъябуртачир
ГьардикIул берхIигъуна,
Даргала дубуртачир
Жанайла вавагъуна.

Буруси дев мургьила,
КайцIуси ганз умутла,
ХIугъунти чехьертала
Дааб мурад уркIила.

ХIела Зубалжат – зубар
Игъбар-талихIли раргаб,
Илала гьарбизуна
ХIела уркIи шадбараб.

Гьачам-гьатIи шуцIали
Дедаб хIед ЧевяхIсини,
Илди дусми арали
Ва хIулкIули деркIаби.

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru