f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

МулебкIан яхIла бегIти

Пачала хIукумат паш­бе­хъуб­ли халаси замана хIедикили, сагаси хIу­ку­матли улкализиб хIербирути адамти багьудичебтили бетаахъес «Лик­ви­дация безграмотности» бикIуси хIук­му кьабулбарибсири 1919 ибил дусла декабрьла 26-личиб. Халкьла хIу­ку­матли ил хIукму гIямрулизиб бетер­ха­хъес дахъал харжанира имкантира пайдаладарибтири. Гьанна вирхесра гьамадси ахIен итди гьарахъти дус­ма­зир багьудила шайчир цIябти ва гIеле­ка­­духъунти шимазирра школаби ибхьес бехI­бихьниличи.

24 нояб 2017 0 комментарий   МяхIяммадмухтар МуртузагIялиев

Сергокъалала районна УбяхI Мулеб­кIила шилизиб бегI гьалаб школа абхьес 1924 ибил дуслизив цаибил ДАССР-ла багьудила халкьла комиссар ГIялибек ГIялибекович Тахо-Годи вакIибсири. Илини хъумартурли ахIенри мулебкIан Аминат бикIуси хьунул адамличив сай виштIали вируси замана хIериъни.
ГIялибек Тахо-Години дурибти гъай­личи шанти разибикили, Дариш БяхIям­махъа юртлизиб цаибил школа абхьибсири.
Гьанна мицIирли агарси ШяхIбанов ГIяб­дуразакьли сай виштIали вирухIели шко­лализи укьниличила хабар бурибсири.
«Ну ва цархIилти дурхIни школа ибхьули саби ибси хабарличи разидиубтири школа ибси девла мягI­нал­ра хIебалули диахIелра. БегIтази хьар­­хIебаили школализи вякьунра. Жа­гати кьалумти, кагъурти ва чадирала чIянкIила шалбарра хIевара школализи бакIибти дурхIнас дутIибтири.
Илдигъунти жагати палтар нушани чедаибти ахIенри. Илди чегьурли дебали хамли ва разили хъули вакIира. Хъярхъли дудешли дила разидеш каберхахъур. Чердатахъурли палтар, къалабали хIези гибсилизи духили деда или, чарварили вархьира… Илкьяйдали ца бархIили таманбиубсири дила школализи вашнила хIянчи». Динна агьлула шантачи асар халаси сабли, школализи башутира гьала-гьала камли бирутири. Халкьли белчIудила мягIна ва кьадри аргъибхIели, ликбезунази биштIати дурхIницун ахIенну, халатира башутири. Ункъливан лукIес – бучIес бурсибиубтачи учительла хIянчира хъардирутири. Илкьяйда учительла хIянчи бирули калунтири Рамазанов Ражаб (Танзирхъа), Ражабова Умусалат ва цархIилтира. 1930 ибти дусмазиб шила дублаб хIу­куматли шалати ва халати классуначилси школа тIашбатурсири. ВегIдешла юр­таназиб диштIати хъулразиб бучIути дурхIни сагаси школализиб бучIес бехIбихьиб. Школализиб итхIели бузути учительтачила дахъал баянтира кали ахIен. ЧебяхIси ВатIа дургъби дехI­ди­хьиб­хIели, шилизиб верхIел дусла школа бузусири. Улкалис бегIла урехиласи ва къиянси заманара хIукумат халкьличила пикрибикIули, УбяхI МулебкIила шилизиб ГIямарла БяхIяммахъа юртлизиб интернат абхьибсири. Школала директорли узусири ХIямидов Ибрагьим. Интернатлизиб дурала мер-мусаличибад бакIибти дурхIни хIербирутири. Мирзаха ПатIмани интернатлизибти дурхIни балхутири. Агри-гашила замана школализи башути дурхIни кьацIли балхни бегIтас халаси кумек сабри. Шилизибси школализир дурабад бакIибти дурхIнасра мусни хIедиухIели, ХIусехIясанхъа юртлизир классуни абхьибтири. Дургъби тамандиубхIели, школализи узес ва­кIиб­сири ЧIапIаев Кьурбан. Амма багьуди касибти бахъалгъунти учительти дурабад бакIибти бирутири. ХIурхъила шилизибад башули бузути учительти бири Рукьият Мирзаевна, Сапат ХIя­ми­дов­на, ПатIимат Сунгъуровна (математик), ГIябдулла МяхIяммадович (физик), ПатIимат ГIисаевна (историк), Баху Улахъаевна (бехIбихьудла классунала учительница) ва бахъал цархIилтира.
ЧебяхIси даражала багьуди касили гIергъи школализиб бузутири Барка Кьурбанович, СягIидов Арслангерей, Ражабов Чамса, ГIябидов ГIябид Кабулиевич (химик), ГIяхIмадкьадиев МяхIяммад, НурбяхIяндов МяхIяммад (математик), Запиров ШапигI (историк), Мур­тузагIялиев Шарапутдин (историк), ЧIа­пIаев Мухтар, МирзамяхIяммадов Чам­сулвара, МуртузагIялиев Кьурбан, Ас­хIябова Бурлият (химик). БяхIям­маев Мя­хIяммад (математик) гIурра цар­­хIилтира. 1957 ибил дусличибад бехI­бихьили, школала директорла хIян­чи­личиб бузули калун ГIяхI­мад­кьадиев Мя­хIяммад, Ражабов МяхIям­мад­расул, Мур­тузагIялиев Шарапутдин, Запиров Ша­пигI, МуртузагIялиев Мя­хIям­мад, Шапиев МуртазагIяли.
2000 ибил дусличивад вехIихьили директорли узули сай МуртузагIялиев МуртузагIяли Кьурбанович.

Гьанна
школала бузери
Школализиб дахъал дусмазиб педагогла хIянчи барибти, дебали бахъал уршби-рурсби школализибад дураибти хIурматла учительти Барка Кьурбанович, Арслангерей СягIидович, ГIябид ГIябидович, Бурлият АсхIябовна, МуртузагIяли Ражабович, МяхIяммад БяхIяммаевич школализиб агара. Школализиб бузули саби 19 педагог. МуртузагIяли Кьурбанович, ГIусбан ГIусбанович, Гьану ХIяпизовна, Разият Чамсаевна бузерила ветеранти саби. Леб бахъал жагьилти учительти. ИмцIатигъунти гьалаб ил школализиб бучIули калунтири. «Биэс хIяжатти лебилра специалистуни леб. 19 учительлизибад завучра, физрукра, нура мурул адамти, гIурилти биалли хьунул адамти саби», — викIули сай пишяхъили школала директор.
1975 ибил дуслизив ну узес вакIиб­хIели, бахъалгъунти учительти мурул адамти бири. Се биру гIур, мурул адам­тас школализиб бузес хIейгули бургар.
МуртузагIяли Кьурбанович (бузерила дурсрала), ГIусбан ГIусбанович (физик), Шамил ХIябибович (физрук), Разият СягIидуллаевна (математик), Зарипат Мя­хIяммадовна (бехIбихьудла классунала учительница), чебяхIси даражала категорияла учительти саби.
ПатIимат ГIябдуллаевна, Гьану ХIя­пи­зовна, Разият ГIусбановна, Лейла Нур­мяхIяммадовна, Барият Мя­хIям­мадсаламовна, Аксана ГIябдул­га­лиевна цаибил даражала категорияла учительти саби. Районнизир лерти школабазиб белчIудила, бяркъла ва цархIилти сархибдешунала баянти халдарибхIели УбяхI Му­лебкIила урга даражала школа гIе­ла­кабухъунтала къяяназиб гьачамалра биубси ахIен.

директор
МуртузагIялиев МуртузагIяли Кьур­банович ДГПУ-ла индустриально-педа­гогический факультет белчIи гIергъи, УбяхI МулебкIила урга даражала школализив дурхIнас бузерила дурсри кадирхьули 1983 ибил дуслизив узес вехIихьибсири. 1987 ибил дуслизив иличи завучла хIянчи хъардарибтири. Школализив узуси завучла хIянчи дурсрала расписание барниличил тамандирути ахIен. Методикалашалси хIянчи, учительтала дурсрачи вашни, дурсрала мурхьли анализуни дарни, учительла дураберкIибси дарсла гапдарестира нукьсантира шалуби чедаахъни, гIур нукьсандешуни хIедиахъес, учительли бируси хIянчи къулайбиахъести насихIятуни дурни саби.
Педагогикала ва методикалашалти багьудлуми агарси завучли илгъуна журала хIянчи барес вирхIейрар. Ил шайчив, МуртузагIяли Кьурбанович, хаслира жагьил учительтас, кумекчира насихIятчира сай.
2000-ибил дуслизив биалли МуртузагIяли Кьурбанович директорла хIянчиличи катур. Гьайгьайрагу, учительла хIянчира завучла хIянчира дарес бажардихIеркули виалри, районнизибти хIякимтани иличи жавабкардешла хIянчи хъархIедири. Директорла хIянчи хъардарибси гIибратчевли виэс гIягIниси сай дурхIнала, учительтала ва шила шантала гьалав. Дебали дахъал гьар бархIи арзес ва бекIдарес хъарти масъулти дирути сари директорла. ЯхIличил, сабурличил, гьалакдеш агарли, цацахIели чIумадешра дакIудирули, узес хъарси саби директорличи. Дебали халаси къайгъи дакIубирули вирар илини районнизир дурадуркIути предметунала олимпиадабачи ва цархIилти далдуцуначи, ЕГЭ-личи дурхIни хIядурбарес. 2014-2015-ибил белчIудила дуслизир районнизир дурадуркIути олимпиадабачир УбяхI МулебкIила школала дурхIнани 29 гьаларти мерани дуцибтири, 2016-2017-ибил белчIудила дуслизир биалли, 16 гьаларти мерани дуциб. Амма белчIудиличи гъира агарти дурхIнира къаршибиркули саби. 2014-2015-ибил дуслизиб урус мезлара математикалара ЕГЭ бедес бажардихIебиубтира биуб. 2016 ибил белчIудила дуслизиб, 11 ибил классла ученик МяхIяммадов МяхIяммадкамилли, школа мургьила медальличил таманбариб­сири. Илини математикалара урус мез­лара ЕГЭ бедлугухIели, 155 балл касили, районнизиб цаибил мер буцибсири. Астраханьнизирти 3 факультетлизи кьабулварибсири. Школализиб удирти классунала дурхIни повар МяхIяммадова Муъминатли бизиси хурегличил балхути саби. Баркалла викIули сай МуртузагIяли Кьурбанович Сергокъалала районна бекI ГIямаров МяхIяммад Амировичлис школала куцагардиубти лерилра улкьайтира стол-утнира сагадарнилис, МяхIяччкъалала ЖКХ-ла начальник ГIябдуразакьов ХIяжимурад ШяхIбановичлис, Халкьла Собраниела депутат ХIяжиев Мурад Станиславовичлис, суненира спортзалла бурхра чIябарра кIапIдарахъес уркьли дархьибси. ХIяжимурад ШяхIбановичли гьачамцун ахIен школалис кумекбарибси. Школалисра шантасра дугели кьакьурби шаладирути лампаби, школала азбар жагабирути янира шинишли дуути галгуби, биштIати хIязтабиркьахъес хIязла ваяхI хиб.
— ХIянчилизиб челукьуси се леба? – хьарбиулра директорлизи.
Буркькабиубли нуни сагабарес имкан агарси школала юрт. Янила замана классуназиб ванадеш биахъес къиянни биъни. Мушулбашантала залра мякьлаб тIаш­батурли спортзаллизирти лерил хIянчи дарили бекIдарес бажар­ди­хIе­дирк­ни.
ВецIал дус биубли саби или махьурбазибти дурхIни автобусличиб баинхъес хIебалтни, — иб МуртузагIяли Кьурбановичли. Я жявли, я кьани биэсгу илди хIянчи дарахъесра хIукуматла кумек.

завуч
МяхIяммадхIяжиев ГIусбан ГIусба­но­вич ДГУ-ла физикала факультет бел­чIи гIергъи, 1977 ибил дуслизив сунени бел­­чIунси школализи узахъес вархьибсири.
ГIусбан ГIусбанович наб ца дус гьалав школализив учIусири. Дила пикрили, чула класслизив ахIенну, школализивра ункъли учIуси ученик вири. Спортлизивра серхурси вири. ГIяхIти кьиматуначил школа таманбарибсири. Илкьяйда ункъли учIусири университетлизивра. Сунела предмет ункъли балуси, дигиличил хIянчи бируси, бучIути дурхIнас илала дурсри мурталра гIяхIдилзан. Физика тамашала предмет саби. Дарсла тема дурхIнази гIямрула мисалтачил аргъахъес къайгъибиру. МалхIямти хIял-тIабигIятла педагог, дурхIначил рахлира ахъли, илди балтIули ва тIягIямагарли гъайхIейкIар. ЧебяхIси даражала категория илис чис-биалра арц дедибхIели, лявухъунхIели ахIен бедибси. Районнизивра гIяхIсигъуна физик сайни багьандан саби бедибси. ГIяхIцад дусмазиб учительла хIянчи барили гIергъи, школала завучли катурсири. Дурсрала расписание барниличибадли бехIбирхьуси саби завучла хIянчи. Халаси бажардибиру илини учительти разибикесли расписание цалабяхъес. Физикцун ахIен ил. Математикра сай, химикра сай. Математикала учительтира къиянтиван масъулти ирзухIели, иличи дугьабилзан. Дигалли учительтас, дигалли дурхIнас сунечи дугьабизурхIели, кумекбарес хIядурли вирар. Методикалашалси хIянчира ахъси даражаличиб дураберкIес къайгъилизив вирар. Жагьилти учительницабала дарсла анализ бирухIели, цархIилти сегъунти-биалра суалти акIубхIели, сунела рурсбази кьяйда малхIямли гъайикIули бурес дигуси иргъахъу. (ГIусбан ГIусбановичла хIябалра рурси Сапиятра, СягIидатра, Разиятра учительницаби саби).
Гьачам школализи ДГУ-ла ректор ГIямар ГIялиевич ГIямаров вакIибсири (выборти багьандан вииши). Илини дебали жагали ГIусбан ГIусбановичли учительтала бузери гьамадбиахъес барибси методуголок хIисаббариб.
«Чина-дигара вякьунра. Амма ишаб кьяйда гьарра шайчиб балкьаахъурси методуголок чехIебаира. Чили барибси иш хIянчи?» – дугьаизур ГIямар ГIялиевич? «Уголок кьалли нуни барибси саби, ГIямар ГIялиевич, амма районна багьудила управлениелизибад бакIибти хIянчизартани «ит убаса, иш белкI барсбара, ит бара, иш бара» бикIули гьа­чамалра дила хIянчи гапбарибси ахIен», — иб завучли. Учительскаялизиб багьу­ди­ла управлениела хIянчизартира леб­ри. Илди гъай детаурли гIергъи, ГIус­бан ГIусбанович районнизибад ба­шути хIянчизартани паргъатли узахъес ватур. Дебали халаси хIянчи биру за­вучли предметник-учительличил ва Мур­тузагIяли Кьурбановичличил барх дурхI­ни ЕГЭ-личи хIядурбирули. ГIусбан ГIус­банович декIли зягIипикилира калун. Школализиб бучIути дурхIнала игъ­барлисван, ил школализи чариубли узули сай.

Дурашанра шан вирар…
Школализиб бяркъла шайчиб дура­буркIуси хIянчи дебали мягI­ни­чебси саби. Илгъуна хIянчи дурхI­на­чил лебилра учительтани гьар бархIи би­руси саби. Биалра хIянчи къел­гIеб­бикахъес катурси хIянчизарра левси сай школализив. Гьанна чумал дус бяркъла шайчиб хIянчи бируси директорла кумекчи сари школализир ГIяхI­мадова ПатIимат ГIябдуллаевна. УбяхI МулебкIила шилизирад шел километрла гьарахъси ХIурхъила шилизир акIубси, ручIуси, халараибси ПатIиматли мулебкIан урши Мирзаев Вазирличил хъали-цIа дуциб.
ДГПУ-лизиб филологический факультет белчIун. ЦIурмахьила бехI­би­хьудла школализир 1992 ибил дуслизир учительницали рузес рехI­рихьиб. 1995 ибил дуслизир биалли УбяхI МулебкIила урга даражала школализи шуррухъун. БегIла гьалаб ПатIиматла хIянчила хъарихъуни саби классла руководительти. ДурхIнала бегIтачилси бархбасра имцIали пайдалабиру. ДурхIни дурсрачи кьанхIебирахъес, школализи хIебакIибтала сабаб багьес, учительли воспитательный плантазир чедаахъибти хIянчи дирниличи, классный часани дурадуркIниличи хIеруди барес ва гIурра дахъал хIянчи лерти сари ПатIимат ГIябдуллаевнала. Шилизирад 2-3 километрла гьарахъти махьурбазибад башути саби гIяхIцад дурхI­ни школализи. Сари ПатIимат ГIяб­дул­лаевнара ЦIурмахьилизирад хIян­чиличи рашуси сари. Автобусли бикули бурсикабиубти, хаслира биштIати дурхIнас, кьанхIебиубли дурсрачи сабиэсра гьамадли ахIен. Сегъуна-биалра балбуц дурабуркIуси замана школализи дурхIнала бегIтира башар. Даргала поэт Айдимир Каймаразовла (сай мицIирли левхIели) чумал дус гьалаб творческий вечер дурабуркIухIели, махьурбазибад, алавти шимазибадра балли адамти цалабикибтири. Районна администрацияла бекI МяхIяммад ГIямаровра левсири вакIили. Ил балбуц дураберкIахъес жигарла бутIакьяндеш дарибтири ПатIимат ГIябдуллаевнани ва Луара Мя­хIям­мадовнани. Вечер бакIибтас гьарли-марли байрамличи шурбухъунсири. Илкьяйда разили ва шадли детурхули дирар 1-ибил сентябрьла, сагал дусла ва гIергъити зянкъла замана дурадуркIути далдуцунира. Дурарухъи ПатIиматлира жагаси тIамаличил далай бучIа. «Дурашанра шан вирар шантани шан варалли» ибси бурала лебси саби. Гьачамалра ПатIимат дурашан са­ри или гьанхIебиркур я учительтас, я шантас. Ил школализиб бузути учительти шантачира дурашантачира буртIули хIе­би­рар.
ПатIимат ГIябдуллаевна бажардичерси, къайгъичерси, сунечи хъарси хIянчи барес балуси педагог сари.

Физрук-военрук
УбяхI МулебкIила урга даражала школализиб бучIути дурхIни бахъал ахIен (даршличиб имцIалира бирар камлира). Амма гIергъити 10-15 дус школализиб бучIути дурхIнала спортла сархибдешуни тамашадизести сари. Гьачамцун ахIен, чуйнара районнизир дусла духIнар дурадеркIибти декIар-декIарти спортла шайчирти абзанала баянти каибхIели, УбяхI МулебкIила урга даражала школа цаибил мерличи дурабухъунсири. Лергу районнизир 1000 дурхIя бучIути халати школабира. Гьайгьайрагу, сунела уржибти командабази районнизирти 21 школабазирад 20 школа гIелар датурли, гьаларти мерани дурцахъуси «гIяйибла вегI» физкультурала учитель МяхIяммадов Шамил ХIябибович сай. Шилизибси школа белчIи гIергъи, 1989-1991-ибти дусмазиб илини гIярмияла къяяназиб къуллукъбариб. 1989-1994-ибти дусмазиб МСХТ белчIун. 1994 ибил дуслизив ДГПУ-ла физкультурный факультетлизи заочно керхур. Ил дуслизив школализив физкультурала учительли узесра вехIихьиб. Шамил ХIябибович чебяхIси даражала категорияла учитель сай. ХIянчилизир сархибдешуни диахъес багьандан багьудира, гъирара, къайгъира, бажардира диэс хIяжатти сари. Зубрачирад забван къиян кахIебихьили, сархибдешуни дирути ахIен. Сунела хIянчилизир лерилра багьудлумира имкантира пайдаладарес балуси педагог сай Шамил ХIябибович.
Сегъунти журала абазаназир гьаларти мерани дурцули школала командали?
— Волейболла, кункси атлетикала уршбалара рурсбала командабани гIергъити дусмазир чуйнара гьаларти мерани дуциб. 2014-2015-ибти дусмазир районнизир дурадуркIути мини-футболла абзаназиб школала командали гьаб-гIергъили кIел дус цаибил бетаур. Ил школализиб бучIантани районнизир дурадуркIути абзаназирцун ахIенну, республикализирра ЮФО-лизир дурадуркIути абзаназирра бутIакьяндеш дирули гьаларти мерани дурцули саби. Мисаллис буралли, 2014 ибил дуслизиб ядро ва копье иргьнила абзаназир бутIакьяндеш дарили, Дагъиста чемпионти бетауртири Кьурбанов Идрис (Ядро иргьнилис 1-ибил мер), Айдамиров МяхIяммад (Копье иргьнилис 1-ибил мер). Айдамиров Рабазан (диск иргьнилис 1-ибил мер). ГIергъила дусра БяхIямгIялиев ГIяхIмадли диск иргьнилизив цаибил мер буциб, Вазиров Кьурбай – кIиибил мер.

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru