f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

БучIантачилси гьунибаъни

Ноябрьла 1-личиб нушала га­зетала редакциялизи Хайдакьла районна ХIуллила шилизибси ур­га даражала школала 8-ибил класслизиб бучIути 11 рурси ва 2 урши гIяхIладли бакIиб.

03 нояб 2017 0 комментарий   МяхIяммадмухтар МуртузагIялиев

Гьарахъси архIяличи дурхIначил рарх ракIилри гьанна ил школализир математикала дурсри кадирхьули рузуси, гIяхIцад дусмазир Чумлила школализир директолира калунси, ГIябдусаламова Мисей Рабадановна. ДурхIнас газетала бекI редактор Арсен ГъазимяхIяммадович Юсупов, илала заместитель Салимат ГIялиева ва журналистуни разили гьунибаиб.
Конференцияби дурадуркIуси заллизиб дурхIначил ихтилатдикIуси замана ила дарган мезли дурабулхъуси «Лачин» журналла редактор, Дагъиста халкьла поэтесса Аминат ГIябдулманаповара ракIиб. Илини дурхIнас сунени Россияла Игит МяхIяммад НурбяхIяндовлис багъишладарили делкIунти ва биштIатас гIяхIдизести назмурти делчIун.
Салимат ГIялиевани дарган мезличил дурадулхъути газетаби-журналтала нешла мез гьаладяхI дашахънилизибси кьадриличила, газетализи даргала шимазиб хIербирути мухбиртани дурхьути макьалабачила, журналистунала бузериличила ва газета дурайъниличила буриб. ДурхIнани газетаби садирхъулри ва «Лачин» журналти хIердирулри.
Мисей Рабадановнани ХIуллила шили­зиб хIербирути адамтала гьар юрт­лизиб ПатIимат ибси уличилси хьу­нул адам рируси сари или буриб.
Амма нушачи гIяхIладли бакIибтала ургар цалра ПатIимат бикIуси уличилси рурси агарли уррухъун. Дагъиста писатель ГIяхIмадхан Абу-Бакарла «Даргала рурсби» бикIуси повестьлизибти игитуни рурсбала умала бегIти кIел ГIяшура лебли уббухъун илдала ургаб. ГIурилти рурсби ХIява, Гюльминат, Урайнаб сабри. ЦархIилтани чула уми дуресра урузбиуб.
Гъазиханова ГIяшура Ражабовначил ва ГIямарова ГIяйшат Жамалудиновначил нуни декIарли ихтилатбарира. Илди кIелра гIяхIти гьалмагъ рурсби саби.
ГIяшурала дудеш Ражаб ва неш Зубалжат гIядатла яшавбирути адамти саби. Илала сунечиб биштIати хIябал узира леб. Шамилра, МяхIяммадра, Расулра саби-ургаб дебали дигичебти узби саби. Рах-магли ахIи ГIяшурачил жалтанира хIебиркьур. БегIтани хIердирули 8 гамушра лер. Илдачи хIеруди барес Шамилли бегIтас кумекбирули вирар. ГIяшурас дарган мезла ва литературала дурсрира гIяхIдилзан. ИмцIаливан дигахъу буралаби, багьираби, халкьла хабурти. Школа белчIунхIели, жагати хIевни дирес, палтарла уста ретаэс хьул леб ГIяшурала.
ГIяйшат биалли неш Зайнабличил хIеррирули сари. Дудеш вебкIили агара. Илис школализи рашесра дигахъу. ИмцIаливан гIяхIдилзан географияла, урусла литературала, математикала дурсри. Школа белчIунхIели тухтурла хIянчи, илхIелира хирургла, чеббикIес ибти пикруми сари ГIяйшатла.
ХIуллила шилизибси урга даражала школала 8-ибил класслизиб бучIути кIелра урши Руслара Динисламлара ва вецIну царалра дарган рурсила абулхъуси берхIиван шалати пикруми гIямрулизир гьардизаб!

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru