f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Общество

Дубуртази хIеб хибти

Янила бугIярдешуна миъби-дяхIурбази буцахъибси ду­бура мурткIал илдазибадли батхIебулхъан ва илар вава-кьар дагьар­хIе­дирар или гьанбикесли бирар.
Пятница, 08 июня 2018 Автор

Патриот бяркъ бедлугули

2015 ибил дусла октябрьла 29-личиб РФ-ла Пре­зи­дент В.Путинни ле­бил Россияла жамигIятла-пачалихъла гIу­лу­хъа­бала «Россияла бучIантала хIяракат» бикIуси организация акIахъес ибси хIукму къулбасбарибсири. Илала дазурбазиб 2016 ибил дусла январьличиб РФ-ла оборонала министр С.Шойгула сипталичил «Юнармия» бикIуси ВВПОД акIахъуб. Илис байрахъ, лишан (эмблема) дедиб. 2016 ибил дусла сентябрьла цаличибадли ил организация бузескабииб. 
Пятница, 08 июня 2018 Автор

Пагьмурти дерхъаб!

Майла 29-личиб Мос­квализибси В.Па­леновла ули­чил­си Россияла халкьла пагьмуртала Юртла выстав­ка­бала «Народная галерея» ибси центрлизиб «Хайдакьла ня­кьиш (вышивка) Гьаларла ва гьан­нала» бикIуси экспозиция аб­хьиб.
Пятница, 01 июня 2018 Автор

ВатIайс къуллукъбиру

Ишди бурхIназиб Хай­дакьла районна искусствобала шко­лала заллизиб РФ-ла Ярагъ­ладарибти ЦIакьаназиб къул­лукъ­барахъес жагьилти гьуниб­балтнила балбуц дура­беркIиб. Илар бутIа­кьян­деш дариб Да­ха­даев­лара Хайдакьлара рай­онтала дявила комиссар ГI.Ся­гIидовли, дургъбала ва бузерила ветерантала Со­ветла председатель З.Кахрумановли, къул­лукъ­­барахъес жибирнила граж­данинтала дявила от­де­лениела начальник М.Па­шаев­ли, Хайдакьла районна ад­­министрацияла жагьил­та­ла политикала бекI специ­а­­лист­ Х.Мажидовли, ил­кьяй­­да­ли декIар-декIарти ка­би­зу­на­ла ва ведомствобала руко­во­ди­тельтани. Жагьилти гьу­ниб­батес бакIилри илдала гъамти, юл­дашуни, бузерила ве­те­ран­ти ва цархIилти.
Пятница, 25 мая 2018 Автор

Ядала вацIализиб шадибгьуни

ДахъхIи хьул­ди­кIу­тири ну­ша, «За­­мана» газе­та­­­ла агьлу, ядала вацIа­ли­зи ша­диб­гьуни дураберкIес. «Ядала ва­цIурби Ахъу­ша­­ла районна гIяхI­цад ши­ми-алав лерти сари, — ри­кIар Ахъушала районна Ур­хьу­чи­махьилизирадси, га­зе­та­­лизир рахъхIи рузуси Ка­­ли­мат ГIябдуллаева. — Даши­рая, аркьехIе дила шилизи».
Пятница, 25 мая 2018 Автор

ПасихIси поэтла хIур­мат­лис

Майла 16-личиб КIишала урга даражала школала 9-ибил классла бучIантани Дагъиста халкьла пасихIси поэт Рашид Рашидов акIуб­­хIей­чирад 90 дус диркнилис багъиш­ла­­ба­риб­си бучIантала конференция дура­бер­кIиб.

Сархибдешуни гIурра дирар

Хъубзурани сабухъ гIебш­­ни­ бур­чули биал­­ли, бел­­­­­чIу­ди­ла учре­ж­­дениебани ба­­­гьу­­ди­ла ва бяркъла шайчибси са­бухъ бел­­чIу­дила дусла ахир­ли­чиб, хIеб­ла замана бурчули саби. 
Пятница, 25 мая 2018 Автор

ГIяпрахъур шадлихъуни

Дахадаевла район­низир, ГIяп­ра­хъур, мерличиб чули чус гьуни чебиахънила БархIилис ва туризмала вахт абхьнилис багъишладарибти далдуцуни дурадеркIиб. Илар районна 5 ко­мандали бутIакьяндеш да­риб. Командаби ишди сарри: районна администрацияла ап­паратлизиб бузутала, район­на организациябала ру­ко­­во­дительтала, депута­ту­на­ла ва шимала Советунала пред­се­да­тельтала, физкультурала ва спортла хIянчизартала, духI­нарти къуллукъунала хIян­чи­зар­тала.
Пятница, 27 апреля 2018 Автор

Интернетличил пайдала­би­кIа­хъес бурсибирули

Дагъиста пенсионерти матъал Интернетлизиб бузес бурсибиэс бирар. Ил бируси саби «Культурала-историяла, гIилму-ахтардила ва багьуди кайсахънила «Тарих — 21 ибил даршдус» бикIуси центрли, РФ-ла Президентла Грант хIясибли. Проект бяхIчиаибси саби гьести гIямрула адамти Интернетличил пайдалабикIахъес бурсибарес ибси мурадли.
Пятница, 27 апреля 2018 Автор

ЧебяхIси байрамличи хIядурбикIули

Ишди бурхIназиб Мажалис­ли­зиб дявтазиб алхунти гьан­бир­кахънилис ва призывникла Бар­хIилис багъишлабарибси балбуц дура­бер­­кIиб. Иличиб лебри, бахъал цар­хIил­тачил бархли, районна собраниела пред­седатель МяхIяммад ХIясановра ве­те­ран­тала Советла председатель Зия­ву­дин КьахI­румановра.
Пятница, 27 апреля 2018 Автор

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru