f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Гъагул

Жагаси цIуба Гъагул шишимъала агарли хIеркабирулри. Илини балули ахIенри секьяйда саби дунъяличиб дакIубиубсил ва неш лерсилра хIебалулри. Ил багьандан ил талихIчебси биэсра асубирар.

03 нояб 2017 0 комментарий   Якуб Калас

Ил заклизиб дакIубиубси бархIи, бархьаначи буралли, савлилизиб дебали паргъатси аргъри. ДибгIянти мицIирагла тIамри дархли, гIячихъли дикьулри.
Ил бархIи дягIла сегъуна-сабил байрам бурги, яра байрумтачиб даг гIяхIил батбухъи кали бурги, гьанналис бусули лебалри, БерхIи хIерейчи гъамбикIули биалра.
БуцIарлири ил савлилизиб. Вавалибяхъилри гречка, картошкала кIапIрира бу­цIар­дешлиур дерубтиван духъутI­кадиубли сурдухъири. БиштIаси цIуба кьала гьала-гьала Гъагул сабри, гIур халабикIес, бягIубикIес ва чIумабирескабииб.
ГIяхIил сабри илис ЧевяхIсини дунъяличиб урцес имкан гибхIели ва ванзаличирти жагати сунела удир чедиути мер-мусаличи хIеркабикIес бирухIели.
Гъагул арцурси ил кахси ахъдешличибадли лерилра секIал жагали чедиулри. Гьарахъларадли нушаб гьарил секIал, са­ри лерсиван ахIи, декIарси тяхIярли че­диули дирехIегу. Нушачил дарх агарти ва гьарахълирти секIал гIяхIтили чеэс дигахъни ну­шала рухIлизи минабиуб­си саби. Багьлали арцурлири Гъагул гьа­рахъси гьунчи. Урга-ургади тIашра бил­зулри ва сунес гIяхI­­­­дизуртигъунти су­ратуначи хIер­ка­би­­­­кIулри. Гъумла авла­хъуни, хIуркI­бани да­лкIа къелдарибти ши­ниша авлахъуни, дахъ­хIила вацIурби хIя­сиб­дирулри ба­ра гьалабван акIубси илини. Илди лерилра гIяламатуни гIелар кавлулри ва хьанцIа гавлизи гIеладиркутиванри. Ми­наагарси Гъагуй сунела талихIли цар­хIилличирти балагь-кьадар чедиули ахIенри. Илис гьан­биркулри сабиван лерилра дунъяличирти гьарил секIалра ми­цIи­рагра талихI­чер­ти дургар или. Сунела кьисматличи ил ил­цадра разилири. Иличибли илини иргъули ахIенри ванзали­чир су­нени сегъунти анцIкьи-децI гIелар дал­тулрил, милигси ванзалис секьяйда милиги ахъес дигулил.
ХIера шила мякьлар духъутIкадиубти су­сул лавшардикIули. Ил бара чебаргъибси дягI­ла хIянчи саби. Сусулла язихъти лугни цаагили пикриличил Гъагуйчи хIердикIулри. Са­хаватси Гъагуй уркIецIибирниличи хьул­дикIули замана-заманаличир илди мицIир­дирутиванри. Амма Гъагул сунела гьуни бу­цили аркьулри, илала дяхIцIицун сабри ван­зали­чиб куртIбирхIуси. Чизилра зигар­хIе­­бикIули, аргъала детахъибсиван цIакьа­гар­­биубси ванза, къухIкадизурти лугнауб лехI­кахъилри. Гъагуй гIелар датурти лерилра мер-муса анцIкьилизи дикилри. КIел цIерцIлира чула далай тIашаиб ва кьарлизи дигIяндикиб. Илдани Гъагуйс саб­ри далай бучIусира, далайличи ил ле­хIхIе­бизур­хIели ва хIурматхIебарибхIели, илдас децIагилри.
Арцантира лехIкахъиб. БиштIаси хIеркI­ли биалли, сунела шишимти кьадуба­ла уди ардухили гьалакбикIусиван билзулри.
Гъагул биалли талихIчебли, разили ва май базла савливан аязли дунъяла белгили ахIенти улкназибяхI гьайбиублири. Илкьяйда бурсибиублири ил ва бамсриагарли гьалабяхI башулри.
Илкьяйдали Гъагул абзурли бархIи башулри. БерхIи гIелабиркескабиибхIели, ил саби гьунчи дурабулхъухIели лертигъунтачи мешули ахIенти мер-мусаличи баиб.
Илала гьалар лерри даршдусмадли дяхIили дуцибти ахъти дубурти. БерхIи ванзала бехIличибад убяхI кабацIили ди­­­гIян­биркулри ва сунела цIала кьялтуби­гъун­ти нурани Гъагуйчи дяхIчиаиб ва багьла-багьлали дишун. Дубурла бургачибад бугIярдеш Гъагуйчи биулри. Ил чукурбиубли биштIакабаиб ва букIукабиуб. Дубуртала ургаб дигIянбикеси мер баргиб ва Шурличи хъарбихьи тIашбизур. Урухбиублири Гъагул.
— Чинабадли бакIири хIу, мискин?, —хьарбаиб Шурли.
ИлхIели Гъагул гьатIира цIакьли урухбиуб.
—ХIебалас, — урехили руржахъули жаваб бедиб илини.
— Сегъуна пагьла бегI сабри хIу, сегъуна­ хIянчи бирусири?
Гъагул гьатIира биштIакабаиб ва лехI­ка­­хъиб.
— Дунъяличир сегъунти анцIбукьуни ка­диркулил наб лехIбизес дигахъис, —би­кIу­ли саби Шури, — хIуни се чебаирил бура гьанна.
Гъагул циила ряхIятбиуб ва хабурта бугьес бехIбихьиб. Илини бурулри ванзаличиб секьяйда гIяхIил сабил, секьяйда талихIчебли ва шадли лебилра хIербирулил, секьяйда далуйта дучIулил дибгIя мицIираг ва ризкьила лугни жагали лавшардикIулил.
—ВегI талихIчевли виалли, цархIилтира талихIчебли саби или гьанбиркуси саби, —бикIар ЧIака, — Нура калунсира ил баибти мер-мусаличиб. Илаб талихI леб бикIулрив хIу? ХIела пикри хIясибли, талихIагри се саби гьатIи? Иларти ванзурбани бегIла гIергъити нургъби картIиб хIед гIямру гес багьандан. Илаб гьанна аръа маркалра агара. Илдани хIу акIахъес ва хIу урхIла мер-мусаличиб ласбикIахъес багьандан нургъби картIибти ахIенригу … — илкьяйдали Гъагуйчи гIяйиббирули бахъхIи калун гъайбикIули ЧIака.
ЧIакачи лехIбизурли Гъагул пикрумази ахъиб. Дуги шалгIеббухъун, сагаси бархIи бехIбихьиб. Гъагул гIурра архIяличи дурабухъун. Гьанна ил гьалабван талихIчебли ва разили ахIенри, иличи ЧIакала гъайли халаси асар барилри.
БурхIни ардашулри, шалгIердулхъулри жумягIуни, ил биалли лягIнатбушибсиван дунъякад башулри. Чина-дигара баиб ил. Сецад-дигара балагь-кьадар чекасес чебуркъуб илис.
Ил баиб гъумла авлахъуначи, дуб агарти урхьначи. ДягIли ил ита-иша бирхъулри, бутIнадбирулри. Ванзала къакъличиб илис тIашбизеси мер аги. Чарбухъун Гъагул саби дурабухъунти мер-мусаличи. ДухъутIкадиубти авлахъуни, дерубти кьар, ризкьила буцIардешли дерцIахъибти лугни пашмай гьунидаиб Гъагуйс. ЦIудар-цIяббиуб ил, пашманкабиуб, даткаиб кьачми ва дяргIибти нургъбачил бисескабииб сунела авлахъунала чедиб.
Бухъна мигла галга маркалиуб бизули, разибиуб ва сунечил бахъхIи гьалмагъбикибси Леглегличи дугьабизур:
— ХIера, хIела дурхIнас дарс саби ил. Илдази чIумали бура гIягIниагар шайчир чинар-биалра ласхIедикIули, сари акIубси мерличир дуахъес. Гьариллис дарести камдирути ахIен вегIла мусаличир.
Леглег лехIкахъилри. Белики ил цархIил тяхIярли хIербикIули бииши илдигъунти пишначи. Яра гьалмагъла гъайла мягIна хIергъили биэсра асубирар.
Шурбатурси — ПатIимат Кьурбанова

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru