f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Наб юлдашли ватурси

Адам тамашахIейэс хIейрар илала дахъал шалубарси пагь­му­кар­д­ешличи. ЧявяхIсини ал­жа­нала анхълизи рухI хьурадарабну су­нела, «Замана» газетала вахъхIила хIян­чизар, даргала поэт ва журналист, дила юлдаш МяхIяммад Рабадановли вагьахъурсири набзи Марат ХIяжиев. БегI гьалаб «Молодежь Дагестана» газетала бекI редактор Абаш Абашиловра ва илала за­меститель Марат ХIяжиевра наб къар­ши­бикибтири печатьла Юртла мякьлаб, илав ну илдачил МяхIяммадли тянишра ва­рибсири. ИтхIейчирад дехIдихьили, бар­хIичир-бархIи имцIадикIули сари Ма­ратлара дилара юлдашдеш. Бархьли бурисра: ну ил анцIбукьличи дебали ра­зилира сайра. «Наб юлдашли ватурси», —ви­кIул­ра ну Маратлис.

27 апр 2018 0 комментарий   ХIяжимурад Ражабов

Ну «Молодежь Дагестана» газетала ре­дак­циялизи жумягI бархIи сайри вашуси. Ила нуни ил бархIи сагаси макьала бихусири ва дила белкIличилси газетала сагаси номер кайсусири. Абашра Маратра газетализиб лебалхIели, ил газетализир дила цугли 100 макьала дурадухъун. Наб хасбарили чебаахъибси «ГIямру» бикIуси бяхI балли лебсири газетализиб.
БусягIят шакикира ну, газетала хIянчизартани Марат ХIяжиевла халаси хIурматбирниличи. «Молодежь Дагестана» газетализив ил 1996 ибил дусличивад вехIихьили узусири. Гьар итни бархIи планеркабачиб, набзи бурни хIясибли, Маратли буилри газетализи кадяхъибти макьалабас бархьси кьимат лугусира. Газетала жавабла секретарь Светлана ГIямарова цацахIели набзи «Маратли хIела макьала гIяхIил гапбариб» рикIули рири. Дила белкIанас ахъси кьиматлизи халдирутири нуни Маратла гапла гъай, ва ну илдани сагаси белкIличи гьуцIирусири.
Бархьси саби, ну гьаланачив ташмиши­кIу­ли вираси: «Чинав бурсивиубси Марат ХIяжиев журналистла санигIятличи, илини белчIунси Дагъиста политехнический инс­титут биалли?». ГIе, учIули касибси са­нигIят хIясибли, ил журналист ахIен, амма ЧевяхIсини гибси пагьму хIясибли, ил дахъал шалубар пагьмукардешла вегI адам сай. Марат ХIяжиев писательра, халати устадешла вегI фотографра, урхIличи мешуси ахIенси художникра, тилмажра, издательра сай.
Писатель сайлин Маратли белкIунси саби Дагъистайзир ва арагIеб Кавказлизир сунени дурадеркIибти сапартачила «Зе» бикIуси дахъал суратуначилси жуз («Соль» — книга о путешествиях). Р.ХIямзатовла уличилси Миллатла библиотекализиб жузличил бучIанти тянишбирниличиб Дагъиста гIяхIтигъунти писательтани ил гIяхIил кьиматлабарибсири.
Художник Марат ХIяжиевла суратунала выставкаби детерхурти сари МяхIяч­къалализир, Каспийсклизир, Краснодарлизир, Москвализир. Илини кадяхъибти суратунала бегIла гIергъиси «Рассвет» бикIуси выставка ишдусла февральла 8-личиб Беларусьла тах шагьар Минсклизиб ахъси даражаличиб бетерхурси саби. Ил выставка майла 15-18-личиб бетурхуси саби Казахстанна Актау бикIуси шагьарлизибра.
Марат ХIяжиев пагьмучевси фотохудожникра сай. Дагъиста Миллатла библиотекализир чуйнара детерхур илини касибти суратунала выставкабира, бегIлара гIергъиси, «Дунъя дявти агарли» бикIуси, арбякьунси дусла ахирличиб.
Дагъистайзивцунра ахIи, Россиялизивра вархли, М.ХIяжиев издательванра валуси сай. Ил сиптакар ветаурли, гьар дус Дагъистайзиб «Тарки-Тау» бикIуси жузала ярмарка дурабуркIуси саби. Россияла регионтала издательтани дурайути жузицун ахIен ила дихути, дурала улкнала далли диху.
ХIера, кIел дус гьар-гIергъили ярмаркабас хасдарили, Марат ХIяжиевли издательский Юрт «Дагистайзир» дураили сай литературно-художественный альманахла сборникуни «Кавказский экспресс-2016» ва «Кавказский экспресс-2017». Ила кадерхурли сари дунъяла улкнала писательтала прозала ва назмула произведениеби. Машгьурти художникунала суратуначирад касибти фотокопиябира лер илар. Жузала ярмаркаличир ахъли кьиматладарибти сари илди альманахуни.
Маратли сунела харжаначил 2009-ибил дусличибад 2017 ибил дусличи би­кайчи дурайули калун Кавказла ли­те­ратурно-художественная газета «Горцы». Гьанна ил «Дагестанская правда» газетала вкладыш-приложение тяхIярли базли цайна дурабулхъули саби.
Марат ХIяжиев акIубси сай 1968 ибил дусла апрельла 28-личив Грозныйлизив интеллигентунала хъалибарглизив. БусягIят илини «Дагестанская правда»-ла бутIаван газета «Горцы» дурайули сай. Марат «Кавказла переводунала юрт» бикIуси жамигIятла организацияла директорра, «Дагестан» издательский Юртла художественный редакторра, Миллатла библиотекала бекIливиубси библиотекарьра сай. Бурасли, илди лерилра хIянчурби диресра валкьарули сай.
Камси гьалаб, «Замана» газетализив узули, гьалавван урус мезли хабурти хIе­лу­кIули викIули гIяйиббарили, набзи Ма­рат­ли ибсири: «ЛукIес гIягIнисири хIу мурталра, гьанна кахIедяхъялли, гIур мурт-биалра чили-биалра кадирхъу хIела бел­кIа­нира».
Баркалла хIед илди гъай дурнилисра хIу нушачил вархли левнилисра, ахIерси юлдаш. Наб дигулра хIуни деркIибтицад гIямру (50 дус) гIурра лукIули, суратуни кадирхъули, жузи дурайули гьарил секIайзив арали кали.

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru