f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Последние новости

Гьунибаъни

Эй, гъубзни, да­ширая ля­кьир­­ли­зи ихъехIе, ур­­кIи­ла шиши­мъала ну­ша-ур­гар дуртIехIе.
Пятница, 06 октября 2017 Автор

ГIяхIгъубзнала спорт

МяхIячкъалализибси «Яко­рек» бикIуси дурхIнала ара­дешла лагерьлизиб, Тарки-Тау бикIуси мер-мусаличибад 300 метрла тяй­дили, хард-эндуро абзанала гьаргси Дагъиста чемпионат бетерхур. Илди, хIербикIутас дебали тамашадизести мотоспортла абзани, Мя­хIячкъала шагьар 160 дус биъниличил дарх­дасахъи дурадеркIибтири. Шагь­ар акIубси бархIила байрам илди аб­за­нани жагабариб. Хард-эндуро гIяхI­гъабза адамтани бутIакьяндеш дируси спортлизи халбируси саби. Латин мез­личибад шурбатурхIели, «Хард» ибси девла мягIна — чIумаси, «эндуро» биалли чекасес, яхIбарес, мукIур­хIе­ва­кIес ибси саби. Хард-эндуро спортла цаи­бил Дунъяла чемпионат 1906-ибил дус­лизиб дураберкIибсири, кIиэсил биалли — 1913 ибил дуслизиб. СССР-ли­з­ир илгъуна журала спортла абзани «мо­­томногоборье» ибси уличил детур­хутири.
Пятница, 06 октября 2017 Автор

Шагьарла бай­рам

ХIера, ишди бурхIназиб Да­гъиста тах шагьар Мя­хIяч­къалали сунела 160 дус биъ­ни­ла юбилей дурабуркIули саби. Шад­лихъла далдуцуназир шагьар­лан­таницун ахIи, гIяхIланира бутIакьяндеш диру.
Пятница, 22 сентября 2017 Автор

Шаласи сипат уркIилизиб

Республикала жамигIятласи газета «Колхозла байрахъ», «Ленинна байрахъ», «Замана» нуни шуцIали дусра-сера бучIулра ва иличил гьалмагъдеш дузахъулра. Халаси иштяхIличил, илизир дурадухъунти макьалаби дучIули вирус. Дусличи-дус газетала бетуц барскабикIули саби. Ил даргала мез дигантас дигусили бетаурли саби. Амма гьаннала манзилла тяхIяр-кьяйдали, газеталичира асар бирули саби. Или биалра, газета дурабулхъули саби ва гIурра дурабулхъан. Даргала мез дигантас дигусили бетарниличи сегъуналра ташмишдешра агара. Газета бучIантас дигусили бетаахъес, илаб бузути хIянчизартани мекелли халаси хIянчи бариб. 
Пятница, 22 сентября 2017 Автор

«Нушала мурад — паргъатдеш гIеббуцни»

Гьалабван районна администрацияла актовый заллизиб Ахъушала ши­ли­зиб хIеруди бирути духIнарти къул­лу­къунала отделла­ участковый инс­пек­тор­тани бируси хIянчила хIекь­ли­зибси суал хIер­бариб.
Пятница, 22 сентября 2017 Автор

Нуша хIечи хIерлира!

61—62 дус. Адамла гIямрулис дусмив гьатIи илди?! Илцад­ра жявли гIямрулизивад арукьес гIягI­ни­сирив хIед, ахIерси МяхIяммад? Сен хIу илцадра къалабаикибсири? ХIе­риэсра къалабаикIади. Хабарра агарли, гIе­лавяхI ласалра хIехъяли гIям­ру­лизивадра къалабали арякьунри. Чи­лилра хIергъиб хIуни барибси: я хъа­ли­барг­ли, я нуша хIела юлдашунани.
Пятница, 22 сентября 2017 Автор

БекI гIяшбурцулра

1980 ибил дуслизир ну жагьси рурси Дагъиста радиолизи кагъуртала отделла младший редакторли рузес ракIибсири. Биалра, бара гьалабван ил анцIбукь кабикибсиван билзули саби. Гьалактигу ишди байтарманти дусми…

Дунъяла чемпион

«ВегIлис дигалли, шурмазирадра шин дураэс вирар».
Пятница, 22 сентября 2017 Автор

Бялихъунала фестиваль

ХIера, ишдусра сентябрьла 16-личиб Ак-Гель парклизиб «Каспи урхьула бялихъ» би­кIу­си Дагъиста кIиэсил фестиваль бетер­хур. Илис сиптакар сабри Дагъиста эко­ло­гия­ла ва тIабигIятла сурсатунала шайчибси Ми­нистерство. Иш яргалисра спон­сор­танира фестиваль гIеббуцилри.
Пятница, 22 сентября 2017 Автор

Нушачиб гIяхI­лад­ли

ГIергъиси замана ду­рала улкназибад Да­­­гъистайзи ба­хъал ту­­ристуни башули саби. Ил­ди-ур­габ леб Хайдакьла район­ни­зи ар­хIяличи дура­бу­хъес ди­гу­ти­ра. 
Пятница, 08 сентября 2017 Автор

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru