f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Последние новости

Даргантала байрам

Октябрьла 18-личиб ДГУ-ла фи­ло­ло­гичес­кий факуль­тет­ла актовый заллизиб Да­гъис­та лерилра даргала район­тала шимазибадли, Из­бербаш ва МяхIячкъала ша­гьуртазибадли «Дарган мез: руркънила аги, масъулти ва челябкьла» ибси маж­лис­личи бахъал гIяхIли цалабикиб. ГIе, гьарли-марли, ил даргантала байрам сабри. Мажлис бехI­бихьес гьалаб лебилра жаняхI­лизиб яхши-хушлизи ахъиб, бахъхIи чехIебаибти юлда­шунасра дяхI-дяхIли къар­ши­­биликили, лякьир ба­ре­с им­канбикIахъуси дигеси са­баб­ сабри илра. Дебали жа­га­ли далкьаахъурлири жаняхI ва актовый зал: машгьурти дар­­ган­тала суратуначил, пи­са­­тель­ти-поэтунала пергер дугь­ба­­чил, че­рикIла наз­мур­тала къя­я­на­чил…
Пятница, 20 октября 2017 Автор

БучIантала уркIбачи гьуни баргибси пагьму

Дахадаевла рай­он­низиб учи­тельла БархIи Да­гъис­та халкьла поэтесса Ами­­нат ГIяб­дулманаповала поэ­зияла бай­рам­ли хIекьли жа­га­бариб. Ур­карахъ­ла дахъал шалубарси гим­на­зияла актовый зал ши­ми-ма­хьурбазибад муза­бу­хъунти му­гIяллимтани, куль­турала хIян­чизартани, школа­бала бу­чIан­тани ва гIя­датла адам­тани гарч­ли бицIилри.
Пятница, 20 октября 2017 Автор

Мез мяхIкамдарни – гьарилла чебла

ИшбархIи гьарил адам вегIла нешла мез­личил дарх урус ва англияла мезанира далусили виэс гIягIнибиркур. Лебилра мил­латунала вакилтиван, гьай­гьай, даргантира чула мез ункъ­ли далутили биэс хIяжатли са­би. Хаслира хъалибарглизиб вегIла мезличил гъайбикIути саби. Ил бекIлибиубси шартI са­би миллат калахъес багьан­дан.

Хала бегIтала гIядатуни даимдирули

СирхIяла мер-мусаличиб бегIлара ахъсигъуна «БегIурмая» бикIуси дубурла бекIличивад хIерикIалли, Ду­­гIа­хъарла администрациялизи кадур­ху­ти лерилра шими дай хъатларван че­диу.
Пятница, 13 октября 2017 Автор

Анкъили бетаур

Багьес хIейрар даргала театр сен чIянкIли 1961 ибил дусла сентябрьла 12-ли­чиб акIахъубсирил. Се­нахIенну ил замана дузули да­хъал дусмазир лертири къумукъунала, лез­­­гибала кIарахъала, булугунала театр­ти? Илала дурабадра, дарган, нар­ком­прос­­ла председатель, машгьурси гIялим ГIя­­либег Тахо-Години, илди театрти акIа­хъе­с ва дузахъес халаси хIянчи ба­риб­­сири.

ИцIари, тамашала ши

Нушала газетала хIянчизар ХI­я­жи­му­рад Ражабовра нура ихтилатдикIуси замана Да­ха­даев­ла районнизибси ИцIарила шиличила ва ил дубуртазибси шилис гIямрулис къараулдеш дирусиван шила чедибси ахъдешличиб тIашси дявила кIялгIяличила гъай детаур.
Пятница, 13 октября 2017 Автор

Жагьил пагьмукар

Салим Герейбековли Дагъиста па­чалихъла университетла фи­ло­логияла факультетла урусла-дагъиста мезанала отделение таманбариб.
Пятница, 13 октября 2017 Автор

Алжанала анхъгъуна биради хIу, Сугурби

Сугурбимахьи­ли­чи­ла ва сугурбима­хьилантачила ма­кьа­ла Ильяс Идзиевла «Сугурби» наз­муличил бехIбирхьулра: 
Пятница, 13 октября 2017 Автор

Дагъистайс бекIдешдиру

ЖумягI гьалаб, сентябрьла 27-ли­чиб, Да­гъис­та БекI Рамазан ГIябдул­ла­тIи­пов­л­и, суненира 2014 ибил дусла январьла 1-личирад ре­гионнис бекIдешдируси, за­маналис гьалар къуллукъуни далт­ниличила багьахъурсири. Ок­тябрла 3-личиб сабри улкала Президент Владимир Пу­­тинни республикала БекIла отс­тавка кьабулбарибси.
Пятница, 06 октября 2017 Автор

«Се багьандан вакIибсира ну иш дунъяличи?»

Дарганти-ургаб бахъал хабар­дер­хурти, хIя­лал­ти, духути ва пагь­му­чебти адамти леб, илдазивад ца — ХIямидов МяхIяммад Халимбекович. ХIямидхъала МяхIяммад даргантала гIямрулизирцунра ахIи, лебил даргантала кьисматуназирра къел датурси пагьмучевси адам сай. 
Пятница, 06 октября 2017 Автор

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru