f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Последние новости

Разиси гьунибаъни

ГIергъиси замана школабала бучIанти «Замана» газетала редакциялизи башни гIядатли бетаурли саби.
Пятница, 22 декабря 2017 Автор

ЖамигIятлис кьадриласи

МяхIячкъала­ли­зи­б,­ декабрьла 19-ли­чиб дин ва­ багьудлуми тIинтI­би­ру­си­ газета «Нур-уль-Ислам» 20 дус биънила балбуц бе­тер­­хур. Газетала юби­лей­лис ба­гъиш­лабарибси бал­буц­ли­зиб­ бутIакьяндеш да­риб ДР-ла­ Муфтийла цаибил за­мес­ти­тель ГI.Аджимоллаевли, га­зе­­тала бекI редактор М.ХIя­жиев­ли, ДР-ла адаб-хIяяла, азад­дешла ва динна ор­га­­ни­зациябачил барх буз­нила Ко­митетла заманалис къул­­лу­къуни дузахъуси пред­се­да­тельла заместитель Х.Хар­би­лов­ли, динна гIялимти Х.Абу­­ба­каровли, М.Саадуевли, рес­­публикала жамигIятла, дин­на ва гIилмула вакилтани.
Пятница, 22 декабря 2017 Автор

Кумекбирес хIядурти

Дагъиста адамти уцахъуси ва ум­цIу­си Россияла МЧС-лизи кабурхуси отряд леб­ни­личила нуни бакьибсири. Ам­ма ил сегъуна мерличиб ва чи­наб сабил балуси ахIен­ри.
Пятница, 22 декабря 2017 Автор

Тарих ва Игитуни хъумхIертехIе

Ишди бурхIназиб Ахъушала районна МухIела шила биб­ли­отекализиб ВатIа Игитуни гьанбиркахънилис хасбарибси балбуц бетерхур. Ила жибарилри МухIела лицейла бучIантира. Балбуц нушала Ва­тIа тарихла гъабзадешла бяхIяначила бу­чIантала багьудлуми имцIадиахъес, патриот бяркъ бедес, тарихличи пахрула хIялани акIахъес ибси кьасличил дура­беркIибсири.
Пятница, 22 декабря 2017 Автор

Даргантала къакъбяхъ

Республикализиб бегI­лара хала­си­гъуна МяхIячкъалализибси Р.ХIям­затовла уличилси Миллатла биб­лиотекализи гьарвакIалли, илар дяхI ша­ласи ва дебали малхIямси дар­гайчил къар­шидиркудая. Ил крае­ведческий ва мил­латунала от­делла бекI редактор ва дар­гала секцияла ведущая сари. Ил ХIурхъила шилизирадси Са­лимат ХIяжиева сари. 
Пятница, 22 декабря 2017 Автор

Илдас дебали гьарбизур

Даршуси манзил биалра, дявила гьундури ахъибси Игит Юнус-Бек Евкуровли республикалис бекIдешдирни ингушлантас гьарбизни саби. Илала биография гъабзадешличила бурути баянтачил давлачебси саби.
Пятница, 24 ноября 2017 Автор

Журналистунала мажлис бетурхар

Ингушетияла хIу­ку­матли Се­вер­­ный-Кавказла фе­де­раль­ный­ округла (СКФО) СМИ-бала ноябрь­ла 30-йчибадли декабрьла ца­ли­чи би­кайчи Магаслизиб ду­ра­­бер­кIес гIягIниси маж­­лис­личи гьан­надал хIядур­деш бирули са­би.
Пятница, 24 ноября 2017 Автор

Гъабзадешла хIячми

Адамлис дахъал секIал дарес хIя­жатти ахIен маш­гьуриэс багьандан. Илала ца баркьудили гIялам халкь тамашабирахъулира бирар. Яра вайла шайчиб, яра – гIяхI­ла. ГIяхIла шайчиб ну­шачи асарбирути жа­гьил­ти алкIни ишбархIи ле­б­гIеб ха­ласи игъбарлизи хал­ба­ресра вирар. 
Пятница, 24 ноября 2017 Автор

Нешанала хIурмат

Россияла нешанала БархIи — нушала хIу­ку­матли гьанна кьан­ни байрамван дурабур­кIуси бар­хIи саби Илини жибирули са­би адамти нешанала кьадри ба­лахъес ва илдала хIурматби­рахъес.
Пятница, 24 ноября 2017 Автор

МулебкIан яхIла бегIти

Пачала хIукумат паш­бе­хъуб­ли халаси замана хIедикили, сагаси хIу­ку­матли улкализиб хIербирути адамти багьудичебтили бетаахъес «Лик­ви­дация безграмотности» бикIуси хIук­му кьабулбарибсири 1919 ибил дусла декабрьла 26-личиб. Халкьла хIу­ку­матли ил хIукму гIямрулизиб бетер­ха­хъес дахъал харжанира имкантира пайдаладарибтири. Гьанна вирхесра гьамадси ахIен итди гьарахъти дус­ма­зир багьудила шайчир цIябти ва гIеле­ка­­духъунти шимазирра школаби ибхьес бехI­бихьниличи.
Пятница, 24 ноября 2017 Автор

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru