f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Последние новости

Анкъили бетаур

Багьес хIейрар даргала театр сен чIянкIли 1961 ибил дусла сентябрьла 12-ли­чиб акIахъубсирил. Се­нахIенну ил замана дузули да­хъал дусмазир лертири къумукъунала, лез­­­гибала кIарахъала, булугунала театр­ти? Илала дурабадра, дарган, нар­ком­прос­­ла председатель, машгьурси гIялим ГIя­­либег Тахо-Години, илди театрти акIа­хъе­с ва дузахъес халаси хIянчи ба­риб­­сири.

ИцIари, тамашала ши

Нушала газетала хIянчизар ХI­я­жи­му­рад Ражабовра нура ихтилатдикIуси замана Да­ха­даев­ла районнизибси ИцIарила шиличила ва ил дубуртазибси шилис гIямрулис къараулдеш дирусиван шила чедибси ахъдешличиб тIашси дявила кIялгIяличила гъай детаур.
Пятница, 13 октября 2017 Автор

Жагьил пагьмукар

Салим Герейбековли Дагъиста па­чалихъла университетла фи­ло­логияла факультетла урусла-дагъиста мезанала отделение таманбариб.
Пятница, 13 октября 2017 Автор

Алжанала анхъгъуна биради хIу, Сугурби

Сугурбимахьи­ли­чи­ла ва сугурбима­хьилантачила ма­кьа­ла Ильяс Идзиевла «Сугурби» наз­муличил бехIбирхьулра: 
Пятница, 13 октября 2017 Автор

Дагъистайс бекIдешдиру

ЖумягI гьалаб, сентябрьла 27-ли­чиб, Да­гъис­та БекI Рамазан ГIябдул­ла­тIи­пов­л­и, суненира 2014 ибил дусла январьла 1-личирад ре­гионнис бекIдешдируси, за­маналис гьалар къуллукъуни далт­ниличила багьахъурсири. Ок­тябрла 3-личиб сабри улкала Президент Владимир Пу­­тинни республикала БекIла отс­тавка кьабулбарибси.
Пятница, 06 октября 2017 Автор

«Се багьандан вакIибсира ну иш дунъяличи?»

Дарганти-ургаб бахъал хабар­дер­хурти, хIя­лал­ти, духути ва пагь­му­чебти адамти леб, илдазивад ца — ХIямидов МяхIяммад Халимбекович. ХIямидхъала МяхIяммад даргантала гIямрулизирцунра ахIи, лебил даргантала кьисматуназирра къел датурси пагьмучевси адам сай. 
Пятница, 06 октября 2017 Автор

Гьунибаъни

Эй, гъубзни, да­ширая ля­кьир­­ли­зи ихъехIе, ур­­кIи­ла шиши­мъала ну­ша-ур­гар дуртIехIе.
Пятница, 06 октября 2017 Автор

ГIяхIгъубзнала спорт

МяхIячкъалализибси «Яко­рек» бикIуси дурхIнала ара­дешла лагерьлизиб, Тарки-Тау бикIуси мер-мусаличибад 300 метрла тяй­дили, хард-эндуро абзанала гьаргси Дагъиста чемпионат бетерхур. Илди, хIербикIутас дебали тамашадизести мотоспортла абзани, Мя­хIячкъала шагьар 160 дус биъниличил дарх­дасахъи дурадеркIибтири. Шагь­ар акIубси бархIила байрам илди аб­за­нани жагабариб. Хард-эндуро гIяхI­гъабза адамтани бутIакьяндеш дируси спортлизи халбируси саби. Латин мез­личибад шурбатурхIели, «Хард» ибси девла мягIна — чIумаси, «эндуро» биалли чекасес, яхIбарес, мукIур­хIе­ва­кIес ибси саби. Хард-эндуро спортла цаи­бил Дунъяла чемпионат 1906-ибил дус­лизиб дураберкIибсири, кIиэсил биалли — 1913 ибил дуслизиб. СССР-ли­з­ир илгъуна журала спортла абзани «мо­­томногоборье» ибси уличил детур­хутири.
Пятница, 06 октября 2017 Автор

Шагьарла бай­рам

ХIера, ишди бурхIназиб Да­гъиста тах шагьар Мя­хIяч­къалали сунела 160 дус биъ­ни­ла юбилей дурабуркIули саби. Шад­лихъла далдуцуназир шагьар­лан­таницун ахIи, гIяхIланира бутIакьяндеш диру.
Пятница, 22 сентября 2017 Автор

Шаласи сипат уркIилизиб

Республикала жамигIятласи газета «Колхозла байрахъ», «Ленинна байрахъ», «Замана» нуни шуцIали дусра-сера бучIулра ва иличил гьалмагъдеш дузахъулра. Халаси иштяхIличил, илизир дурадухъунти макьалаби дучIули вирус. Дусличи-дус газетала бетуц барскабикIули саби. Ил даргала мез дигантас дигусили бетаурли саби. Амма гьаннала манзилла тяхIяр-кьяйдали, газеталичира асар бирули саби. Или биалра, газета дурабулхъули саби ва гIурра дурабулхъан. Даргала мез дигантас дигусили бетарниличи сегъуналра ташмишдешра агара. Газета бучIантас дигусили бетаахъес, илаб бузути хIянчизартани мекелли халаси хIянчи бариб. 
Пятница, 22 сентября 2017 Автор

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru