f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Последние новости

Халкьанала цадешлис хасдарили

Октябрьла 29-личир Ахъушар Социалист Бузерила Игит Хамис Казиевала приз багьанданти халкьла цадешла БархIилис хасдарибти футболла абзанала цаибил бутIа дураберкIиб.
Пятница, 03 ноября 2017 Автор

Мурталра пикрила дайлаб биахъес

Итни бархIи, октябрьла 23-личиб, ДР-ла промышленностьла Ми­нис­терствола сипта хIясибли, рес­­публикала СМИ-бала вакилтас гачла къаркъа ва гIенби дируси «Ма­раби» бикIуси сагаси заводлизи букьес им­кан­бакIиб. Завод мерлабиубли саби Къум­­тор­къалала районна Тюбе поселок­ли­зиб. 
Пятница, 27 октября 2017 Автор

ВатIа гьалабси чебла ахъахъес гьуниббалтули

Ишди бурхIназиб Хайдакьла ва Да­хадаевла район­­­та­ла шайчибси ДР-ла дя­вила комиссариатла юрт­ли­зиб жагьил уршби Рос­сияла Федерацияла Ярагъ­ла­дариб­­ти ЦIакьанала къяянази бурхьнила балбуц бетерхур.

«УркIила байрам»

ЦацахIели наб ма­кьа­лалис яра ха­бар­лис лукIес ве­хIи­­хьибхIелил у бедес къиян­бул­хъули бирар. Илгъуна ан­цI­букьлизиб лукIуси белкIи гIер­­гъи, мягIна хIясибли у пик­ри­би­рули вирус.
Пятница, 27 октября 2017 Автор

Диги адилкьули

Халкьла бегIлара халаси давла —мез сари. ХIязлис ахIен гьар дус лебил халкьани-ургабси неш­ла мезла БархIи дурабуркIуси. Мез агарли дунъяла халкь хIербиэс хIебирар, шин агарли бялихъван. Мез агарли нуша пик­ри­дикIес, ихтилатдикIес, се-биалра ал­кIа­хъес хIедирехIе. 

Шадлихъ дураберкIиб

Октябрьла 23-личиб Хайдакьла район­ни­зиб рес­пуб­ли­ка­ла литературала ва ме­за­нала байрамлис ха­с­барибси «Да­гъистан – дахъал мил­­ла­ту­нала мезла урхI­ме­шу­ахIенси культурала край» ибси ли­тературала-му­зыкала шад­лихъ дурабер­кIиб.
Пятница, 27 октября 2017 Автор

Даргантала байрам

Октябрьла 18-личиб ДГУ-ла фи­ло­ло­гичес­кий факуль­тет­ла актовый заллизиб Да­гъис­та лерилра даргала район­тала шимазибадли, Из­бербаш ва МяхIячкъала ша­гьуртазибадли «Дарган мез: руркънила аги, масъулти ва челябкьла» ибси маж­лис­личи бахъал гIяхIли цалабикиб. ГIе, гьарли-марли, ил даргантала байрам сабри. Мажлис бехI­бихьес гьалаб лебилра жаняхI­лизиб яхши-хушлизи ахъиб, бахъхIи чехIебаибти юлда­шунасра дяхI-дяхIли къар­ши­­биликили, лякьир ба­ре­с им­канбикIахъуси дигеси са­баб­ сабри илра. Дебали жа­га­ли далкьаахъурлири жаняхI ва актовый зал: машгьурти дар­­ган­тала суратуначил, пи­са­­тель­ти-поэтунала пергер дугь­ба­­чил, че­рикIла наз­мур­тала къя­я­на­чил…
Пятница, 20 октября 2017 Автор

БучIантала уркIбачи гьуни баргибси пагьму

Дахадаевла рай­он­низиб учи­тельла БархIи Да­гъис­та халкьла поэтесса Ами­­нат ГIяб­дулманаповала поэ­зияла бай­рам­ли хIекьли жа­га­бариб. Ур­карахъ­ла дахъал шалубарси гим­на­зияла актовый зал ши­ми-ма­хьурбазибад муза­бу­хъунти му­гIяллимтани, куль­турала хIян­чизартани, школа­бала бу­чIан­тани ва гIя­датла адам­тани гарч­ли бицIилри.
Пятница, 20 октября 2017 Автор

Мез мяхIкамдарни – гьарилла чебла

ИшбархIи гьарил адам вегIла нешла мез­личил дарх урус ва англияла мезанира далусили виэс гIягIнибиркур. Лебилра мил­латунала вакилтиван, гьай­гьай, даргантира чула мез ункъ­ли далутили биэс хIяжатли са­би. Хаслира хъалибарглизиб вегIла мезличил гъайбикIути саби. Ил бекIлибиубси шартI са­би миллат калахъес багьан­дан.

Хала бегIтала гIядатуни даимдирули

СирхIяла мер-мусаличиб бегIлара ахъсигъуна «БегIурмая» бикIуси дубурла бекIличивад хIерикIалли, Ду­­гIа­хъарла администрациялизи кадур­ху­ти лерилра шими дай хъатларван че­диу.
Пятница, 13 октября 2017 Автор

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru