f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Последние новости

Илдигъунти адамти камли саби

1989 ибил дус, сентябрь баз. Ну, бехI­бихьудла бел­чIуди хъа­ра­ахъурли, авъибил класслизи дуравхъунсири. Авал дус дила цаибси учительница Мар­зият ТIал­хIятовнани багьу­дила дигIяндешуни гьарг­ди­рули, нушазир адаб-хIяяла къиликъуни адилкьули, халаси хIянчи барили, чедирти классунази дуракаибсири. Дила уркIилизир декIар-декIарти пикруми лукьулри: гьанна бикайчи ца учительница сарри, гьаннала гIергъи гьарил дарсла декIар-декIарти бирар. Сегъунти бирара илди? ИтхIели бу­чIантала белчIудиличи пик­ри, гьанналагъуна хIебири, де­кIарси сабри. ДурхIналара багьу­диличи гъира бири.
Пятница, 02 сентября 2016 Автор

Жузачил рарх гIям­рукад

Нушаб гIергъи ванза­ли­­чир кавлути сари адам­тачила гьан­­бик­у­ни.  Лебилрацун ахIенгу машгьурдешла ахъа­най­тачи аби­цIу­ти ва чу­чила чеалкIутази хъумхIерта­хъес ихтияр сархути. Р.ХIям­затовла уличилси Мил­­латласи библиотекализиб бузути пенсионерти — илди пагьмучебти хIян­чизар­тала машгьуртала кьукья саби, сабира мурхьти багьуд­лу­мачилцун ахIи, гIяхI­баркьла баркьуд­лу­ма­­чил­ра декIарбулхъути.

Миллатла масъулти ирзули

Гьаларван «Дагъистан» РИА-ли­зир ДР-ла миллатла по­ли­тикала шайчирси ми­нистр Татьяна Гамалей жур­на­лис­ту­начил гьунираиб. Илини чула Ми­нис­терстволи бируси хIянчиличила ва челябкь­ла­ли­зир дарес пикридарибтачила бу­риб. Арбякьунси дуслизиб миллатла ма­съул­­­тазиб бузуси Министерство 25 дус биу­б­­сири. Иличил дархдасахъи, рес­пуб­ликализир ва илала дурар дахъал далдуцуни дурадеркIибтири. Дебали гIя­хIил бетерхур «ГIяхIялдеш» би­кIуси бал­буц. Ишдуслизиб «Унра» би­кIуси ба­лбуц ду­ра­беркIес пикрибарили саби. 
Пятница, 02 сентября 2016 Автор

ГIялимличил гьунибаъни

Августла 28-личиб, итни бархIи, «Дагъистан» РИА-лизиб журналистунала гьунибаъни бетаур Россияла хабарла гIялим-гамурби диран, «Дагдизель» заводла генеральный конструктор ГIялиев Шамил Гимбатовичличил. Ил ХХ-ХХI-ибти даршдусмала пикруми ва багьудлуми тIинтIдиранра сай.
Пятница, 02 сентября 2016 Автор

МФЦ халкьлис къул­лукъ­ли­ч­и­­б

ХIела ванзала бутIа мяхIкамбара Нушала республикализир ванзала бегIтала аварагардешличиблира, ванзала вегIдеш кабилзахъути документуни дирцIахъутала хатIаличиблира гьар дус кадиркули сари дахъал такьсирти.2017 ибил дуслизир лебилра Россиялизир лайикьси тяхIярличи дуршути сари ванза бирцнила-иснила, ванза вегIдешлизи бурцнила ва бузахънила документуни. Ванзала вегIлис ва документуни делкIунсилис ил къиянси масъалали уббухъес асубирар.
Пятница, 02 сентября 2016 Автор

Челябкьлаличила пикриикIуси

ИшбархIи сецад-дигара гъай дикьулра нешла мезличила, илдала кьадриличила, илди руркъес гIягIнили диъни­ли­чила... ГъайбикIули саби гIя­лимти ва мугIяллимти, хIя­ким­ти ва депутатуни, гIя­дат­ла адамти ва пачалихъла ха­­­лати къуллукъуни ду­за­хъут­и… Духути пик­руми ду­ру­ли сари школабазир ва уни­­верситетуназир, илди иргъулра те­ле­видениелизирад ва ахъти три­бу­­набачирад…Че­биу­­ливан, сецад-ди­гара леб ил масъалаличила ахъли ва бамс­­­ни­агарли гъайбикIути. Дир­хаирая, илди ка­лахъес ва гьаладяхI ардукьяхъес гьар­ли-марли бузути дебали камли саби.Узесичиб гъайикIес гьа­мад­си саби... 
Пятница, 02 сентября 2016 Автор

«МяхIкамли – дурхIни!»

БелчIудила дуслис гьалаб августла 24-личибад сен­тябрьла 14-личи бикайчи, Мя­хIячкъала шагьарла мер-мусаличиб «МяхI­камли – дурхI­ни!» би­кIуси мяхI­кам­дешбирнила лебил Рос­сия­ла бал­буцла 2-ибил бутIа дура­бур­кIу­ли саби. 

«Урусла танкла» чедибдеш

2016 ибил дуслизир детурхути Олимпиадала хIязаназиб азадли мушулвашнила шайчиб ГIяб­дул­рашид Садулаевли Россиялис мургьи сархиб.
Пятница, 26 августа 2016 Автор

Цаси гъазализи ахъибтачир

Гьаларван районна шила хозяйствола уп­рав­ле­ние­ла начальник Мя­­хIям­­мадов ХIусен ГIябдул­хIя­ми­дов­ли­чил Къаякентла мер-муса­личирти хъа­ра­хъу­нази архIяли ду­ра­духъунра.
Пятница, 26 августа 2016 Автор

Изайзибад мяхIкамдеш

1989 ибил дус­личибад Д­а­гъис­­тайзиб кIел­ азирлим 709 ВИЧ-ла изай­­­зи бикибти адам леб ви­кIи­ журналистунази августла 19-личиб «Замана» газетала кон­­ференц-заллизиб дура­бер­­кIибси гьу­ни­баъ­ниличив Да­гъиста арадеш бихIнила Ми­нис­терст­вола гьалабси СПИД-ли­зи­бад мяхIкамдеш бирнила ва илала асурти агардирнила рес­публикала Центрла бекI тух­тур ГIябдулла ГIябдуллаев.
Пятница, 26 августа 2016 Автор

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru