f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Последние новости

Арадешлис къарауйчиб

Заблис гIергъи, Къуппала шилизиб ванаси бархIи сабри. ТабигIятлира медицинала хIянчизарти чула Бар­хIиличил мубаракбирулри. Юртла гьалабси фонтанра шинни парч­би­кIули, гIяхIлас бакIнилис баркалла би­кIу­­си­гъунари. КIел сягIят дикибхIейс, боль­ницала хIянчизартира, бакIибти гIяхIлира конференц-заллизиб цалабикиб. Илди бяхIлизирти жагали далкьаахъурти су­ра­тунани тамашабарилри. Илди суратуни ДМА-ла студентка Зури Муслимовани дари­б­тири. Лебилра мубаракбирули боль­ницала бекI тухтур, РФ-ла ва ДР-ла урибси тух­тур, Ис­мягIилов ИсмягIил Шей­хович гъайухъун:
Пятница, 16 сентября 2016 Автор

Ахъушантачил гьунибаъни

Сентярьла 11-личиб «Нушала партия – Да­гъистан» агитдесант Ахъу­­­шала районнизи баиб. Ил де­ле­гациялизи кабер­хур­­лири ДР-ла печатьла ва багьахъ­нибала шай­чибси Ми­нистерствола ва­кил Амир Ша­пиев, халкьани-ур­габси урус мезличил лукIути жур­­на­лис­тунала ассоциацияла член Садык Касимов, Да­гъис­та халкьла поэтесса Ами­нат ГIяб­­дул­­манапова, ДР-ла БекIла шай­­­зивад МяхIяммад ХIя­­би­бул­­лаев, «Замана», «Мо­ло­дежь Да­гес­та­на», «Ел­даш», «Ил­чи», «Ор­ле­нок-Дагес­тан» ва да­хъал цар­­хIил­­ти газета­ба­ла­ жур­на­лис­туни.
Пятница, 16 сентября 2016 Автор

Сергокъалалантачил гьунибаиб

Сентябрьла 7-личиб савли республикала газетаби-журналтала редакциябала Юртла гьалаб са­кIубдешри. Илар тIаш­каибти маршруткабала мякь­лаб­ архIяличи букьес хIя­дур­биубти журналистуни цала­бир­­кесбииб. Илдачил барх букьес хIядурбиублири ДР-ла БекIла ва республикала де­кIар-декIарти органтала ва­килти, депутатуни, твор­чес­кая интеллигенция. Да­гъиста БекI Рамазан ГIяб­дул­латIиповла сипта хIясибли акIахъубси «Ну­шала партия — Дагъистан» иб­­си жила удиб агит­десант ка­би­­­захъурси за­мана хIясибли рес­публикала де­­кIар-декIарти районтази биу­­сири. Ил бар­хIира ил му­рад­­личилри цала­би­­кибти. 
Пятница, 09 сентября 2016 Автор

ТIамри дедахъес жи­бир­ули!

Сентябрьла 6-личиб ДР-ла БекI Р.ГIяб­­дуллатIиповла сипта хIя­сиб­ли Мя­хIяч­къалализиб Гьалмагъдешла Юртла гьа­лаб бетерхурси «Нушала партия – Да­гъистан» бикIуси выбортала шайчиб ир­гъахънила хIянчи дурабуркIнила балбуцличиб «Цаси Россия» партияла шайзивад — Юрий Ле­вицкий, «Справедливая Россия» пар­тия­ла шайзивад — Камил Давдиев, «КПРФ» партияла шайзивад МяхIмуд МяхIмудов, «Россияла патриотуни» партияла шай­зивад – НурмяхIяммад Шанавазов ва ба­хъал цархIилти жамигIятла хIяракатчиби гъай­бухъи гIергъи, нушала архIя сабри Къая­кентла районнизи.
Пятница, 09 сентября 2016 Автор

«Багьудлумала гьели велгIули…»

Августла 26-личиб Дахадаевла районна 1200-цад мугIяллим Уркухъла культурала ва гIя­да­ту­нала Центрлизи цалабикиб.
Пятница, 09 сентября 2016 Автор

Багьудлумачи унза абхьиб

Нушала улкала мил­лионти бучIан­та­чил бархли Даха­даевла районна 55 школали сентябрьла 1-личир дурхIнас ба­гьудлумачи унза абхьиб. Хъум­хIертеси байрам бе­тер­хур районна гьаркьяти уч­реж­де­ниебазибад цали саб­си КIи­ша­ла урга даражала шко­ла­ли­зиб­ра.
Пятница, 09 сентября 2016 Автор

БиштIатас савгъат

Багьудлумала БархIи районна центр Ур­кухъла ши­ли­зи­бадти биш­тIатас, ил­дала бегI­тас ва арагIебли ши­ла жамигIятлис хъумхIертеси бар­хIили бе­таур. Буралли, ил бархIи районна центрла сагаси къатIлизиб шадлихъла аги-хIяйзиб шаласи ва ванаси берхIила у би­хуси дур­хI­на­ла анхъ абхьиб, суненира 120 дур­хIялис дя­гIули унза гьаргдарибси.
Пятница, 09 сентября 2016 Автор

Илдигъунти адамти камли саби

1989 ибил дус, сентябрь баз. Ну, бехI­бихьудла бел­чIуди хъа­ра­ахъурли, авъибил класслизи дуравхъунсири. Авал дус дила цаибси учительница Мар­зият ТIал­хIятовнани багьу­дила дигIяндешуни гьарг­ди­рули, нушазир адаб-хIяяла къиликъуни адилкьули, халаси хIянчи барили, чедирти классунази дуракаибсири. Дила уркIилизир декIар-декIарти пикруми лукьулри: гьанна бикайчи ца учительница сарри, гьаннала гIергъи гьарил дарсла декIар-декIарти бирар. Сегъунти бирара илди? ИтхIели бу­чIантала белчIудиличи пик­ри, гьанналагъуна хIебири, де­кIарси сабри. ДурхIналара багьу­диличи гъира бири.
Пятница, 02 сентября 2016 Автор

Жузачил рарх гIям­рукад

Нушаб гIергъи ванза­ли­­чир кавлути сари адам­тачила гьан­­бик­у­ни.  Лебилрацун ахIенгу машгьурдешла ахъа­най­тачи аби­цIу­ти ва чу­чила чеалкIутази хъумхIерта­хъес ихтияр сархути. Р.ХIям­затовла уличилси Мил­­латласи библиотекализиб бузути пенсионерти — илди пагьмучебти хIян­чизар­тала машгьуртала кьукья саби, сабира мурхьти багьуд­лу­мачилцун ахIи, гIяхI­баркьла баркьуд­лу­ма­­чил­ра декIарбулхъути.

Миллатла масъулти ирзули

Гьаларван «Дагъистан» РИА-ли­зир ДР-ла миллатла по­ли­тикала шайчирси ми­нистр Татьяна Гамалей жур­на­лис­ту­начил гьунираиб. Илини чула Ми­нис­терстволи бируси хIянчиличила ва челябкь­ла­ли­зир дарес пикридарибтачила бу­риб. Арбякьунси дуслизиб миллатла ма­съул­­­тазиб бузуси Министерство 25 дус биу­б­­сири. Иличил дархдасахъи, рес­пуб­ликализир ва илала дурар дахъал далдуцуни дурадеркIибтири. Дебали гIя­хIил бетерхур «ГIяхIялдеш» би­кIуси бал­буц. Ишдуслизиб «Унра» би­кIуси ба­лбуц ду­ра­беркIес пикрибарили саби. 
Пятница, 02 сентября 2016 Автор

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru