f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Последние новости

ВатIайс къуллукъбиру

Ишди бурхIназиб Хай­дакьла районна искусствобала шко­лала заллизиб РФ-ла Ярагъ­ладарибти ЦIакьаназиб къул­лукъ­барахъес жагьилти гьуниб­балтнила балбуц дура­беркIиб. Илар бутIа­кьян­деш дариб Да­ха­даев­лара Хайдакьлара рай­онтала дявила комиссар ГI.Ся­гIидовли, дургъбала ва бузерила ветерантала Со­ветла председатель З.Кахрумановли, къул­лукъ­­барахъес жибирнила граж­данинтала дявила от­де­лениела начальник М.Па­шаев­ли, Хайдакьла районна ад­­министрацияла жагьил­та­ла политикала бекI специ­а­­лист­ Х.Мажидовли, ил­кьяй­­да­ли декIар-декIарти ка­би­зу­на­ла ва ведомствобала руко­во­ди­тельтани. Жагьилти гьу­ниб­батес бакIилри илдала гъамти, юл­дашуни, бузерила ве­те­ран­ти ва цархIилти.
Пятница, 25 мая 2018 Автор

Ядала вацIализиб шадибгьуни

ДахъхIи хьул­ди­кIу­тири ну­ша, «За­­мана» газе­та­­­ла агьлу, ядала вацIа­ли­зи ша­диб­гьуни дураберкIес. «Ядала ва­цIурби Ахъу­ша­­ла районна гIяхI­цад ши­ми-алав лерти сари, — ри­кIар Ахъушала районна Ур­хьу­чи­махьилизирадси, га­зе­та­­лизир рахъхIи рузуси Ка­­ли­мат ГIябдуллаева. — Даши­рая, аркьехIе дила шилизи».
Пятница, 25 мая 2018 Автор

ПасихIси поэтла хIур­мат­лис

Майла 16-личиб КIишала урга даражала школала 9-ибил классла бучIантани Дагъиста халкьла пасихIси поэт Рашид Рашидов акIуб­­хIей­чирад 90 дус диркнилис багъиш­ла­­ба­риб­си бучIантала конференция дура­бер­кIиб.

Сархибдешуни гIурра дирар

Хъубзурани сабухъ гIебш­­ни­ бур­чули биал­­ли, бел­­­­­чIу­ди­ла учре­ж­­дениебани ба­­­гьу­­ди­ла ва бяркъла шайчибси са­бухъ бел­­чIу­дила дусла ахир­ли­чиб, хIеб­ла замана бурчули саби. 
Пятница, 25 мая 2018 Автор

ГIяпрахъур шадлихъуни

Дахадаевла район­низир, ГIяп­ра­хъур, мерличиб чули чус гьуни чебиахънила БархIилис ва туризмала вахт абхьнилис багъишладарибти далдуцуни дурадеркIиб. Илар районна 5 ко­мандали бутIакьяндеш да­риб. Командаби ишди сарри: районна администрацияла ап­паратлизиб бузутала, район­на организациябала ру­ко­­во­дительтала, депута­ту­на­ла ва шимала Советунала пред­се­да­тельтала, физкультурала ва спортла хIянчизартала, духI­нарти къуллукъунала хIян­чи­зар­тала.
Пятница, 27 апреля 2018 Автор

Интернетличил пайдала­би­кIа­хъес бурсибирули

Дагъиста пенсионерти матъал Интернетлизиб бузес бурсибиэс бирар. Ил бируси саби «Культурала-историяла, гIилму-ахтардила ва багьуди кайсахънила «Тарих — 21 ибил даршдус» бикIуси центрли, РФ-ла Президентла Грант хIясибли. Проект бяхIчиаибси саби гьести гIямрула адамти Интернетличил пайдалабикIахъес бурсибарес ибси мурадли.
Пятница, 27 апреля 2018 Автор

ЧебяхIси байрамличи хIядурбикIули

Ишди бурхIназиб Мажалис­ли­зиб дявтазиб алхунти гьан­бир­кахънилис ва призывникла Бар­хIилис багъишлабарибси балбуц дура­бер­­кIиб. Иличиб лебри, бахъал цар­хIил­тачил бархли, районна собраниела пред­седатель МяхIяммад ХIясановра ве­те­ран­тала Советла председатель Зия­ву­дин КьахI­румановра.
Пятница, 27 апреля 2018 Автор

Гьаргси чемпионат — Лавашала шилизиб

Лавашаб миллатунала спортла абзанала ДР-ла Гьаргси чемпионат ва «Дубуртала тIама» бикIуси миллатунала далуйтала республикала фестиваль бетерхур. Илди далдуцуни чули чус гьуни чебиахъути хIянчизартала БархIилис ва азадли мушулбашантала ургав СССР-ла спортла мастер ветаурси ХIяпиз НурбяхIяндов (гьанна мицIирли агарси) 80 дус виънила хIурматлис багъишладарибтири.
Пятница, 27 апреля 2018 Автор

Чедибдеш сархиб

Дагъистайзиб бахъал саби спортсменти лебил дунъялис Да­гъис­тан машгьурбарибти. 2012 ибил дуслизиб акIахъубси дар­ган­тала цалабяхъибси командали гьар дусла чемпионатуначир чебиб­де­шуни сархули саби. Бара гьа­лаб­ван­ра Дагъистайзибси дарган­тала цала­бя­хъибси командали гьая зуз­бир­нила шай­чибси Россияла чем­пио­натличиб цаибил мер сархиб ва урегнайс чем­пионти бетаур. Ил чемпионат бетер­хур­сири Санкт-Петер­бург­­лизиб лебил Россияла командаби-ургаб.
Пятница, 27 апреля 2018 Автор

Наб юлдашли ватурси

Адам тамашахIейэс хIейрар илала дахъал шалубарси пагь­му­кар­д­ешличи. ЧявяхIсини ал­жа­нала анхълизи рухI хьурадарабну су­нела, «Замана» газетала вахъхIила хIян­чизар, даргала поэт ва журналист, дила юлдаш МяхIяммад Рабадановли вагьахъурсири набзи Марат ХIяжиев. БегI гьалаб «Молодежь Дагестана» газетала бекI редактор Абаш Абашиловра ва илала за­меститель Марат ХIяжиевра наб къар­ши­бикибтири печатьла Юртла мякьлаб, илав ну илдачил МяхIяммадли тянишра ва­рибсири. ИтхIейчирад дехIдихьили, бар­хIичир-бархIи имцIадикIули сари Ма­ратлара дилара юлдашдеш. Бархьли бурисра: ну ил анцIбукьличи дебали ра­зилира сайра. «Наб юлдашли ватурси», —ви­кIул­ра ну Маратлис.
Пятница, 27 апреля 2018 Автор

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru