f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Последние новости

Даргантала къакъбяхъ

Республикализиб бегI­лара хала­си­гъуна МяхIячкъалализибси Р.ХIям­затовла уличилси Миллатла биб­лиотекализи гьарвакIалли, илар дяхI ша­ласи ва дебали малхIямси дар­гайчил къар­шидиркудая. Ил крае­ведческий ва мил­латунала от­делла бекI редактор ва дар­гала секцияла ведущая сари. Ил ХIурхъила шилизирадси Са­лимат ХIяжиева сари. 
Пятница, 22 декабря 2017 Автор

Илдас дебали гьарбизур

Даршуси манзил биалра, дявила гьундури ахъибси Игит Юнус-Бек Евкуровли республикалис бекIдешдирни ингушлантас гьарбизни саби. Илала биография гъабзадешличила бурути баянтачил давлачебси саби.
Пятница, 24 ноября 2017 Автор

Журналистунала мажлис бетурхар

Ингушетияла хIу­ку­матли Се­вер­­ный-Кавказла фе­де­раль­ный­ округла (СКФО) СМИ-бала ноябрь­ла 30-йчибадли декабрьла ца­ли­чи би­кайчи Магаслизиб ду­ра­­бер­кIес гIягIниси маж­­лис­личи гьан­надал хIядур­деш бирули са­би.
Пятница, 24 ноября 2017 Автор

Гъабзадешла хIячми

Адамлис дахъал секIал дарес хIя­жатти ахIен маш­гьуриэс багьандан. Илала ца баркьудили гIялам халкь тамашабирахъулира бирар. Яра вайла шайчиб, яра – гIяхI­ла. ГIяхIла шайчиб ну­шачи асарбирути жа­гьил­ти алкIни ишбархIи ле­б­гIеб ха­ласи игъбарлизи хал­ба­ресра вирар. 
Пятница, 24 ноября 2017 Автор

Нешанала хIурмат

Россияла нешанала БархIи — нушала хIу­ку­матли гьанна кьан­ни байрамван дурабур­кIуси бар­хIи саби Илини жибирули са­би адамти нешанала кьадри ба­лахъес ва илдала хIурматби­рахъес.
Пятница, 24 ноября 2017 Автор

МулебкIан яхIла бегIти

Пачала хIукумат паш­бе­хъуб­ли халаси замана хIедикили, сагаси хIу­ку­матли улкализиб хIербирути адамти багьудичебтили бетаахъес «Лик­ви­дация безграмотности» бикIуси хIук­му кьабулбарибсири 1919 ибил дусла декабрьла 26-личиб. Халкьла хIу­ку­матли ил хIукму гIямрулизиб бетер­ха­хъес дахъал харжанира имкантира пайдаладарибтири. Гьанна вирхесра гьамадси ахIен итди гьарахъти дус­ма­зир багьудила шайчир цIябти ва гIеле­ка­­духъунти шимазирра школаби ибхьес бехI­бихьниличи.
Пятница, 24 ноября 2017 Автор

МяхIкамбарая нешани!

Ишдусла ноябрьла 20-личиб Хайдакьла районнизиб «МяхI­камбарая нешани!» ибси шадлихъ дураберкIиб. 
Пятница, 24 ноября 2017 Автор

Гьалмагъдешла архIя

Регионти-ургабси программа хьулчили буцили, Россияла Фе­дерацияла Правительствола Пред­седательла ва РФ-ла Фе­деральный гастрольтала бар­кьудлуми гIердурцуси центрла хъарбаркь таман­бирули, па­ча­лихъла д­рамала ГIямарла Батирайла уличилси Даргала театрли Ингушетияла Рес­пуб­­ликала Назрань шагьар­ли­зиб халатас хас­ба­рибси Р.Ну­ровла «Зулму» ва биш­­тIа­­тас хасбарибси А.ГIяб­дул­гъа­­­­­пуровла «Серхурси Тол­мас» бикIути спектакльти че­да­ахъиб.
Пятница, 24 ноября 2017 Автор

БучIантачилси гьунибаъни

Ноябрьла 1-личиб нушала га­зетала редакциялизи Хайдакьла районна ХIуллила шилизибси ур­га даражала школала 8-ибил класслизиб бучIути 11 рурси ва 2 урши гIяхIладли бакIиб.
Пятница, 03 ноября 2017 Автор

Гъагул

Жагаси цIуба Гъагул шишимъала агарли хIеркабирулри. Илини балули ахIенри секьяйда саби дунъяличиб дакIубиубсил ва неш лерсилра хIебалулри. Ил багьандан ил талихIчебси биэсра асубирар.
Пятница, 03 ноября 2017 Автор

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru