f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Последние новости

Арцантала суратуни

Апрельла 1 — халкьани-ургабси арцантала БархIи саби. Ил байрам дурабуркIуси бархIи ца ити декIарбарибси ахIен.
Пятница, 06 апреля 2018 Автор

Урехи хIебиахъес

Даг МяхIячкъалализив, «Да­гъис­тан» РИА-лизив ДР-ла шайчибси миллатла гвар­дияла гIяскуртала федеральный ка­биз­ла Управлениела начальник Ба­ачилов Мя­хIяммад ХIусейнович жур­на­лис­ту­на­чил гьуниваиб. Илар жа­ми­­гIят­лис урехи хIебирахънила масъул­ти ахъ­дуциб.
Пятница, 23 марта 2018 Автор

Выбортачи – байрамличиван

Ишдусла мартла 18-личир Рос­сия­ла Президентла выборти де­терхур. 
Пятница, 23 марта 2018 Автор

ВегIла мезличи диги

ГIергъиси замана нешла мез­лис хас­да­рибти шад­­ли­­хъуни, гьунибаъниби де­тур­хули сари шко­ла­базир ва Вузаназир. Чинар илди детурхули диалра школабала учительтас ва дурхI­нас гьунибаэс дигахъу пи­­сательтачил, гIялимтачил, дургъбала бу­тIакьянчибачил. ГIергъити чумал бар­хIи наб, пи­сатель сарлин, кьадарбиуб гьу­нираэс МяхIячкъалала ва Каспийск ша­гьар­ла школабала дурхI­начил, Къая­кентла район­на Сагаси Вихърила шко­ла­ла бу­чIан­тачил, Губданила ва цар­хIил­ти ши­ма­лара. 

Сегъунти масъулти гьунчидиркахъути?

Россияла Президент Вла­д­имир Пу­тин гьан­на руш­бат­чи­дешлис къар­­шидеш дирнила хIя­­ра­кат бе­тур­­хуси, сабира Пра­ви­­тельстволичи ва район­на хIу­­­­ку­матличи къячбикунси, Да­гъис­­тан Рес­публикализи бу­зе­рила архIяличил ва­кIиб. Па­­ча­лихъла БекIли Дагъиста жа­­ми­гIят­ла вакилтачил их­ти­­лат­бариб ва рес­публика гьа­­ла­­бяхI башахънила масъул­тала шай­­чиб совещание дура­бер­кIиб.
Пятница, 16 марта 2018 Автор

Чучи хъарси хIянчи бирути

РФ-ла фи­на­н­су­нала Ми­­нис­­терст­во­ла уч­реж­дениела ца­ла­­­бяхъ­ла охрана акIахъуб­хIей­чирад ва бу­зухIейчирад 95 дус диркули сари 2018 ибил дуслизир. Ил бузес бехI­би­хьибсири ОГПУ-ла гIяс­кур­тази кабурхуси 6-ибил полк акIахъубхIели.
Пятница, 16 марта 2018 Автор

Разиси гьунибаъни

ГIергъиси замана школабала бучIанти «Замана» газетала редакциялизи башни гIядатли бетаурли саби.
Пятница, 22 декабря 2017 Автор

ЖамигIятлис кьадриласи

МяхIячкъала­ли­зи­б,­ декабрьла 19-ли­чиб дин ва­ багьудлуми тIинтI­би­ру­си­ газета «Нур-уль-Ислам» 20 дус биънила балбуц бе­тер­­хур. Газетала юби­лей­лис ба­гъиш­лабарибси бал­буц­ли­зиб­ бутIакьяндеш да­риб ДР-ла­ Муфтийла цаибил за­мес­ти­тель ГI.Аджимоллаевли, га­зе­­тала бекI редактор М.ХIя­жиев­ли, ДР-ла адаб-хIяяла, азад­дешла ва динна ор­га­­ни­зациябачил барх буз­нила Ко­митетла заманалис къул­­лу­къуни дузахъуси пред­се­да­тельла заместитель Х.Хар­би­лов­ли, динна гIялимти Х.Абу­­ба­каровли, М.Саадуевли, рес­­публикала жамигIятла, дин­на ва гIилмула вакилтани.
Пятница, 22 декабря 2017 Автор

Кумекбирес хIядурти

Дагъиста адамти уцахъуси ва ум­цIу­си Россияла МЧС-лизи кабурхуси отряд леб­ни­личила нуни бакьибсири. Ам­ма ил сегъуна мерличиб ва чи­наб сабил балуси ахIен­ри.
Пятница, 22 декабря 2017 Автор

Тарих ва Игитуни хъумхIертехIе

Ишди бурхIназиб Ахъушала районна МухIела шила биб­ли­отекализиб ВатIа Игитуни гьанбиркахънилис хасбарибси балбуц бетерхур. Ила жибарилри МухIела лицейла бучIантира. Балбуц нушала Ва­тIа тарихла гъабзадешла бяхIяначила бу­чIантала багьудлуми имцIадиахъес, патриот бяркъ бедес, тарихличи пахрула хIялани акIахъес ибси кьасличил дура­беркIибсири.
Пятница, 22 декабря 2017 Автор

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru