f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Последние новости

Гъармукадеш черардукиб

Ишди бурхIназив сав­ли цIябли ле­балли хъулкис Къиз­ларлизибси ца супер­мар­кет­лизи ухIнаухъес бикиб. Илабад­ли шагьарлизиб де­журст­воличибти Дагъиста рос­г­вардиялизиб къул­лукъ­бирути старший сер­жан­туни Ши­ха­мир Лелеевличи ва Ря­хIим Ну­хIов­личи вяв­деш­ла сигнал бакIиб.
Пятница, 17 августа 2018 Автор

Аги ункъ­би­ахъес чебиркур

Федеральный налоговый ка­бизла специалистунала кьукья лябкьуси саби Дагъистайзи, ил шайчиб низам кабизахъес багьандан, или буриб ДР-ла БекIла къуллукъуни заманалис дузахъуси Владимир Васильевли июльла 23-личиб бетерхурси совещаниеличиб.
Вторник, 31 июля 2018 Автор

Выставка абхьиб

Июльла 18-19-личиб дурхIнала арадеш къулайбирахъути «Ореховая роща» ва «Огонек» лагерьтазиб Хайдакьла районна культурала, спортла, жагьилтала политикала от­дел­ли Россияла халкьанала ми­л­латла культурала «Кай­таги» Центр­личил барх хай­дакьла някьишла «Халкьла искус­с­т­вола черикIла секIал» би­кIу­си выс­тавка абхьиб.
Вторник, 31 июля 2018 Автор

«Шумрал чебиргъули са­б­и…»

Шумери тIемдикIуйхIи КIишала ши бетаахъурти, ила дархдикибти верхIел ма­хьурби-гIяябазибад ца са­би Шумралла гIяя. Гьанна илаб гIяя эс гIяяра кали ахIен, ва­цIала дубларти хъуми-кьа­сур­ба­чирти къаркъубала бекIни хал­хIедаралли.
Вторник, 31 июля 2018 Автор

Анкъи

Гьарил адамла шилизиб биаб, шагьарлизиб биаб, вегIла гIямруличил барх­ба­сунси, сецад дусми ардукьялра хъу­мартес хIейруси, дурхъаси мер лебси са­би. Гьайгьайра, ил вегIла халаси Ва­тIай­зибси камси мер саби, ва нуша илис анкъи дикIутира. 
Вторник, 31 июля 2018 Автор

МучлахIедирулра

Бусурмантала дурхъадешра, минала бегI­тала ахъти баркьудлумира асил­дешра гьандиркахъуси, итил дунъяличи арбякьунти минала бегI­та­ла гьалаб ил гьунчибад сабира ба­шули ле­бални ва, гьайгьайрагу, Ду­буц­царла Бай­рам шадлихъла аги-хIяй­зиб ду­ра­бер­кIес кьасла бегIти биъни ир­гъа­хъулри машинабала бегIтани. Илдас бар­калла хIейкIес хIейрули, гьаргала кайиб­си набчи гIямрула уртахъ гъамриуб, нуван илра Аллагь хъумхIертутас баркалла ри­кIули лерли, ахъли рикIар:
Вторник, 31 июля 2018 Автор

Разиси анцIбукь

Россияла халкьанала гIя­датласи куль­ту­рала «Кайтаги» Центр­­­ли­зиб гьалабван ЧебяхI­си ВатIа дергъла бутIа­кьян­чи­­ла хьунул Эсбет ГIя­шур­­­бе­ко­ва 95 дус риънилис хас­ба­рибси гьунибаъни бе­терхур, ба­лахъули саби му­ни­­ци­пали­тет­ла пресс-служ­бализиб.
Пятница, 13 июля 2018 Автор

Халаси пай кабихьибси

Гьалабван Лавашала районна ЦIудахъарла шилизиб Дагъиста хIукуматла ва жа­ми­гIят­ла-политикала хIяракатчи, цIудхъран Мя­хIяммад-Салам Ильясович Умахановла хIурматлис хас­барибси анхъ ва уркьули ибхьнила шадлихъ бе­тер­х­ур.
Пятница, 13 июля 2018 Автор

Халкьличил валикибси

Ишдусла июльла 4-личиб Да­гъиста писательтала Сою­з­л­а Р.ХIямзатовла уличилси му­зей­лизиб литературала бай­рам бе­тер­хур. Ила цалабикилри Да­гъис­та писательти, поэтуни ва жур­на­лис­ту­ни. Илди гьу­ни­баиб даргала маш­гьур­­­си фольклорист, педагог-писатель, Россияла Федерацияла урибси учитель, РФ-ла цахIнабси багьудила хIурматла хIян­чизар, Россияла писательтала Союзла член, Дагъистан Рес­пуб­ликала куль­турала уриб­си хIянчизар, РФ-ла гIяхI­тигъунти учительтала кон­курс­лизив че­диикибси бузерила ва дургъ­бала ве­теран Расул Мусаевич БяхIям­ма­дов­личил.
Пятница, 13 июля 2018 Автор

Мубаракбариб

Гьалабван, хъа­ли­барг­ла, ди­гайла ва мардешла Бар­хIи­ла да­зур­базиб, Ахъушала цент­­рал­ьный библиотекала хIян­­­чизарти Хъаршабти Мя­хIям­­­мад­хIябиб ва ГIяйшат Чам­­­куровхъалачи бякьун, са­бира 61 дус даршудешлизиб ва бал­гун­дешлизиб барх хIер­биуб­ти.

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru