f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Последние новости

ГIяпрахъур шадлихъуни

Дахадаевла район­низир, ГIяп­ра­хъур, мерличиб чули чус гьуни чебиахънила БархIилис ва туризмала вахт абхьнилис багъишладарибти далдуцуни дурадеркIиб. Илар районна 5 ко­мандали бутIакьяндеш да­риб. Командаби ишди сарри: районна администрацияла ап­паратлизиб бузутала, район­на организациябала ру­ко­­во­дительтала, депута­ту­на­ла ва шимала Советунала пред­се­да­тельтала, физкультурала ва спортла хIянчизартала, духI­нарти къуллукъунала хIян­чи­зар­тала.
Пятница, 27 апреля 2018 Автор

Интернетличил пайдала­би­кIа­хъес бурсибирули

Дагъиста пенсионерти матъал Интернетлизиб бузес бурсибиэс бирар. Ил бируси саби «Культурала-историяла, гIилму-ахтардила ва багьуди кайсахънила «Тарих — 21 ибил даршдус» бикIуси центрли, РФ-ла Президентла Грант хIясибли. Проект бяхIчиаибси саби гьести гIямрула адамти Интернетличил пайдалабикIахъес бурсибарес ибси мурадли.
Пятница, 27 апреля 2018 Автор

ЧебяхIси байрамличи хIядурбикIули

Ишди бурхIназиб Мажалис­ли­зиб дявтазиб алхунти гьан­бир­кахънилис ва призывникла Бар­хIилис багъишлабарибси балбуц дура­бер­­кIиб. Иличиб лебри, бахъал цар­хIил­тачил бархли, районна собраниела пред­седатель МяхIяммад ХIясановра ве­те­ран­тала Советла председатель Зия­ву­дин КьахI­румановра.
Пятница, 27 апреля 2018 Автор

Гьаргси чемпионат — Лавашала шилизиб

Лавашаб миллатунала спортла абзанала ДР-ла Гьаргси чемпионат ва «Дубуртала тIама» бикIуси миллатунала далуйтала республикала фестиваль бетерхур. Илди далдуцуни чули чус гьуни чебиахъути хIянчизартала БархIилис ва азадли мушулбашантала ургав СССР-ла спортла мастер ветаурси ХIяпиз НурбяхIяндов (гьанна мицIирли агарси) 80 дус виънила хIурматлис багъишладарибтири.
Пятница, 27 апреля 2018 Автор

Чедибдеш сархиб

Дагъистайзиб бахъал саби спортсменти лебил дунъялис Да­гъис­тан машгьурбарибти. 2012 ибил дуслизиб акIахъубси дар­ган­тала цалабяхъибси командали гьар дусла чемпионатуначир чебиб­де­шуни сархули саби. Бара гьа­лаб­ван­ра Дагъистайзибси дарган­тала цала­бя­хъибси командали гьая зуз­бир­нила шай­чибси Россияла чем­пио­натличиб цаибил мер сархиб ва урегнайс чем­пионти бетаур. Ил чемпионат бетер­хур­сири Санкт-Петер­бург­­лизиб лебил Россияла командаби-ургаб.
Пятница, 27 апреля 2018 Автор

Наб юлдашли ватурси

Адам тамашахIейэс хIейрар илала дахъал шалубарси пагь­му­кар­д­ешличи. ЧявяхIсини ал­жа­нала анхълизи рухI хьурадарабну су­нела, «Замана» газетала вахъхIила хIян­чизар, даргала поэт ва журналист, дила юлдаш МяхIяммад Рабадановли вагьахъурсири набзи Марат ХIяжиев. БегI гьалаб «Молодежь Дагестана» газетала бекI редактор Абаш Абашиловра ва илала за­меститель Марат ХIяжиевра наб къар­ши­бикибтири печатьла Юртла мякьлаб, илав ну илдачил МяхIяммадли тянишра ва­рибсири. ИтхIейчирад дехIдихьили, бар­хIичир-бархIи имцIадикIули сари Ма­ратлара дилара юлдашдеш. Бархьли бурисра: ну ил анцIбукьличи дебали ра­зилира сайра. «Наб юлдашли ватурси», —ви­кIул­ра ну Маратлис.
Пятница, 27 апреля 2018 Автор

Асар хIебарили кахIевлан

Апрельла 5-личиб ДГПУ-ла заллизиб са­­кIуб­дешри. Гьар мер­­личиб жагьилтала ва ха­латала кьукьни цаладикили, дар­­гала декIар-декIарти лу­гъа­­ту­нала ихтилатуни, ра­зи­ти­ ду­кел­­цIи иргъулри. Ба­гьес­­ли­­ри, ил­ди дебали мягI­ни­чеб­си­ шад­лихъличи ца­ла­би­ки­ли биъ­ни. 
Пятница, 06 апреля 2018 Автор

МягIничебси хIянчи бузахъути

1918 ибил дус­ла ап­рель­ла 8-ли­чир­­ Халкьла Комис­са­ри­ату­на­­­­ла Советла Декрет хIя­сиб­­ли, Россияла декIар-де­кIарти мер-мусаличир дя­ви­ла ко­ми­с­­сариатуни акIа­хъуб­­ти­ри. Иш­дус ил бархIи ну­ша­ла ул­ка­ли­зир дявила ко­мис­са­­ри­а­тунала хIян­­чизар­та­ла Бар­­­хIи­лис хас­да­рибти шад­ли­хъу­ни дура­­­дур­кIу­ти сари.
Пятница, 06 апреля 2018 Автор

Пагьмулис баркалла дикIулра

ПатIимат Кьурбанова нуни иличил рарх рузес рехIрихьибхIели сарри гъамли рагьурси. Илала лер журналистла чараагарли диэс гIягI­нити къиликъуни: чедетаахъали даргала литературный мез дал­ни, макьалализиб каргьахъурли пикри гьалабирхьни, цар­хIил­тала макьалаби къулайдирни, бедибси материал шурбалтни, редакциялизи дархьибти назмурти гIягIниси тяхIярли гьунчидиркахъни ва цархIилтира. Илала декIар-декIарти темабачил дел­кIунти макьалаби нушала бучIантас тяништи ва илдас дигахъути сари, сенахIенну илала черкад дашути дахъал кагъуртани илис бикь­ридеш дирули сари. 
Пятница, 06 апреля 2018 Автор

Дарган мез дигахъес

МяхIячкъа­ла­лизиб бетерхурси рес­публикала «Неш­ла мезла бегIлара гIяхI­си учитель — 2018» конкурсличила нушани ар­бякьунси номерлизиб бел­кIун­сири.
Пятница, 06 апреля 2018 Автор

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru