f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

ЛехI: пикри бяхIчиаэси масъала! Минутла анцIбукь зузхIебил­тIа­хъ­ехIе!

«Минутла баркьуди» би­кIуси белкI МяхIяч­къа­ла­ли­зирадси Самия Уваровани бел­кIунси ишдусла мартла 17-личиб дурабухъунси «Молодежь Дагестана» газетализиб леб:

07 апр 2017 0 комментарий   МяхIяммад Рабаданов
Избербашлизивадси хирургли аденомала простатала иза­ла ца минутла бухIнаб сагъбирахъуси операция гьамадли ду­раберкIес вирар ибси пик­ри бурули саби. ИлкIун халаси­ анцIбукьла баркьуди саби, суне­чира бегI гьалаб халати хIя­кимтани пикри бяхIчиаэс гIягIниси, сенахIенну дунъяличиб камли ахIен кьалли мурул адамти ил изайзибад инжитбирули гIямру дуркIути.
Хирург Запиров Запир ХIул­ма­дович Избербашлизи­в хIе­ри­­­рули сай. Ил дебали пагьму­чевси тухтур виъни багьесли­ са­­би, сенахIенну 50 дусла хIян­чи­­­ла устадеш лерси хирургли, су­нени адамла арадеш гIяхI­бу­хъа­хъес пикридарили, да­рибти гIягI­­ниахълумас 4 патент касили сай.
Запир ХIулмадовичли сунени пикрибарибси аппарат барила 2 дус диркули сари. Тухтурла сагаси гIягIниахъала ахтардибарибси саби Москвализиб ва Парижлизиб, чIянкIли нушачиб лебал гьанналис аппаратличи пикри бяхIчихIеили ва гьуни хIелугули. Гьайгьайра, кьястира айхъули саби ишаб илис диргалабулхъули.
Мурул адамла предстательная железала изала хирургли сен-сен арабарес вирарал чумилра опыт дурадеркIиб илини. Ил уркIилизи чIумали минабиубси пикрила чевкадли вахъхIи узули сай ва хIякимтачи дахъал гунзрира кацIили сари. Лер клиникализир дурадеркIибти хIялумцIлалис хасдарибти гIя­хIи­л детерхурти операциябира. Сунени пикрибарибси ап­парат бузерилизи каэс хирург викIули сай материалла-тех­никала хьулчи биули ахIен или.
Тамаша ахIену, арагIеб ду­нъя­личиб ил изайзибад зягIи­п­ти миллионти лебхIели, сен па­чалихъла гьунар агарси­ ил тух­тур гIевуцеси. (Гьунарти­ кьалли пачалихъла тахличиб­ти цацабехIтас дигIес ва хъям-кьацI­дарес миллиардуни лерни­ нушани балулра!!!) Нушачиб­ гьа­мадли давлачеббиубтира­ бахъалхIели, ил хирургла­ адамли­с жагIялла бархIила гIям­ру­ли­с гIягIниси баркьуди гIеб­бу­­цес ахъри агарсив? Иличила­ кьалли­ ну­­ша мурхьли пик­­ри­ду­хъес ди­ре­­хIе. Дарганти би­кIу­­ливан, «да­хъал гъайли­чир­ра, гъал чуду гIяхIти дирар», гъай ца шайчир­ датурли, тухтур гIевуцести им­кантагIир лерилра нуша пик­ри­духъес­ дирехIе. ЧIянкIли ца­диуб­л­и, диргалахIедухъи, хирург гIе­ву­цести уркIи-уркIиларадти баркьудлуми диахъубли ахъли­ кав­лехIе. Нушала пикруми де­тер­­­хахъес Аллагьлизира дул­ге­хIе!

***
ВахъхIи агарли ну Запир ХIул­мадовичличил гьунивиус ва илала бузериличила газета бу­чIантас гIяхIси белкI гьа­ла­бир­хьехIе.
Нушани нушала адам гIев­хIев­­­­цахIелли, ил чили гIе­вур­цу­­си!?

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru