f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

«АхIульго» — цахIнарти гьанбикуни ва цахIнабси кьисмат

16508346 10210858492792139 2069737979851446423 nАрбякьунси жумягIлизиб, дурусли буралли, январьла 20-личиб Дагъистан Республикала Унцукульла районнизиб культурала-тарихла «АхIульго» комплекс ибхьнилис хасбарибси балбуц бетерхур.
Лерилра нушаб гьанбирку­ли саби, ХIХ ибил даршдусли­зиб кабикибси Кавказла­ дергъ Россияла ва Кав­каз­ла­ тарихлизир диубти мягI­ни­­черти анцIбукьуназибад ца­ли бетаъни. Лерти далилти хIя­сиб­ли, нуша итхIели Россияла пачалихълизи кадурхутири, амма бахъалгъунти Россияла ва Кавказла машгьурти хIяракатчибани дергъ кабикахъес къайгъни дакIудариб. БегIлара дахъал хIи картIибси, кьяркьси дяви кабикибсири АхIульго дубурличиб.Урусун­и ва дубурланти гъабзадешлизиб цалис ца гIелабулхъули ахIенри. Гьарилла сунела бархь­дешра лебри.
Гьанна 170-цад дус ардя­кьи сари итхIейчирад. ИшбархIи нушала цахIнабси кьисмат ва цахIнабси ВатIан саби. ЦахIнабси ВатIан багьандан сарри ЧебяхIси ВатIа дергълизир дарх хIира картIибти, душмайчибад чедибдеш сархес ца гIярмиялизир дургъути. Гьаннара мицIирли лебал ил дергъла бикьруми. СенахIенну Дагъис­та гьарил шилизибад гъармука фашистличи къаршили бургъес саби гIяхIъулали даршани адамти арбякьунтири. Дила пикрили, Дагъистайзив цалра адам агара нушала халкьани цатили бетаънила шайчив васвасикIуси. Амма цацахIели Интернетлизиб къалмакъар-къавгъа адикьес дигути камбирули ахIен, «нушала солдатуначила ва фашистуначила хъумхIертахъес Ленинград балтахъутас цахIнабси памятник тIашбалтехIе» или бикIули. Наб бурес дигуси се саби? Нушала ахIерси Дагъистайчи чуйнара чябхъинти дурадеркIибти сари. Нушаб имканбакIиб Надир-шагьла ва бахъал цархIилти душмантала гIяскурти гIеладяхI дянгаэс. Амма Россияличил нушала кьисмат нушала хала дудешунала хIиличил бархбаси саби. Нуша узити халкьли детаурра. Урусла халкьли дубуртала шимази сагадешуни ва къулайде­шуни хиб. Нушачи урусла бахъал­ учительти бакIиб, нушала­ хала бегIтала багьудлумас хьулчни кадихьиб. ИшбархIира нушала халкь илдас баркалла би­кIули саби ва халаси хIур­мат­бирули саби. Цати хъалибаргунира акIуб.
Гьанна нуша Россияличи­ къаршили кадатес дигута­ла­ чула хасти мурадунира­ лер дургар. Илдас дигули са­би­ сагаси дергъла цIа алкахъе­с, сагати кьурбунти детаахъес­. Дергълизиб биалли багьес хIей­рар – чи вархьлил, яра чи валкIлил. Цаибти хIи картIалли, чил­ра сабабтагIив умцI­хIем­цIар.
Нушаб гIягIнили саби нушала хала дудешунала на­си­хIя­туначи лехIдилзес ва, бетаурси дергълис кьимат бедлугули, бегIлара гIяхIси тяхIяр – цали цала уркIби аргъни биъ­ни багьес. Муртрил Дагъистайзиб Исламла дин ка­бил­за­хъухIелира ханжулти пайдаладарибтири, гьанна биал­ли ил нушала дин саби ва ну­ша ил багьандан гIямру дедесра хIядурлира. Заманали лерил секIал гьунчидиркахъути сари. Илкьяйда хIебиалри, нуша селичилра хIедирхути ва сяйти­ багьудлумачилти адамтили кавлутири.

 

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru