f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

ХАЛА БЕГIТАЛА ГIЯДАТУНИ ДАИМДИРУЛИ

СирхIяла мер-мусаличиб бегIлара ахъсигъуна «БегIурмая» бикIуси дубурла бекIличивад хIерикIалли, Ду­­гIа­хъарла администрациялизи кадур­ху­ти лерилра шими дай хъатларван че­диу.

16 окт 2017 0 комментарий
(0 голосов)
 
  • размер шрифта

Илди 10 лерти сари: ДугIахъар, Ху­лабарк, Сумия, Хъиша, Мукрисана, Сур­са­лабачIи, Муркарахъ, ГIузрая, Муза­махьи ва ШяхI­баннамахьи. Илди декIар-де­кIарти ме­ра­начир диалра, илаб хIербирути адамти ца школализиб бучIули, сяхIбатличиб ва цархIилти вай-гIяхIличиб цахIнаб бирути са­би. Илдала селизибалра (мезлизиб ва гIядатуназиб) сегъуналра декIардеш лебси ахIен. Лебилра илди дугIахъарланти саби. Алавти шимала адамтани бархли ДугIахъар дибгIянти шимазибадли цалабикниличила чебе­та­ахъили хIебалули биэсра асубирар. 

ГIергъиси замана, Интернет дакIу­биуб­ли гIергъи, дугIахъарлантала мукърачила дахъал баянти дакIудулхъули сари. Илгъуна бетаруси илди масхуртачил ва далай-делхъличил машгьурти биъни сабабли биэсра асубирар. Бархьси саби, лер видеоби дугIахъарлантала мукърачила, амма имцIатигъунти цархIилти шимала сари. Се вайси яра абдал баркьудиличилси биалра, дугIахъарлантала саби или лукIули саби видеолиу. ЦархIилтала «бунагьуни» дугIахъарлантас хIяжатли дургар или гьанбиркули биэс илди гьаладирхьутас. Яра сен саби дигIянбиркутилра аргъес рирули ахIен­ра. Белики, дугIахъарлантас вайбаркьлис илкьяйда бирули биэсра асубирар. Чили бала?
Сегъунти сари, гьатIи дугIахъарлантала гьарли-марти гIядатуни? ИмцIаливан дубурла цархIилти шималайчи мешути сари илдала баркь-бацра. Алавти УргIерила, КьярбачIимахьила, Бакьнила, СутбукIла ва Ахъушала районнизи кадурхути СирхIяла шималайчи гIядатунира баркь-бацра дебали мешути сари. Мукъри илди шимала адамтани жагали дурадуркIути сари. Жибарили чула шанти-тухумти ва тянишуни. Амма дугIахъарлантала илдазирадли декIардухъунти гIя­датунира лер. Мекъличи шан­ти-тухумти жихIебиру.
Илди лебилра биштIа-халати разидеш барх бутIес мекъла вегIличи башар. Дурашанти тянишуни, гьайгьай, жибиру чула гIядат хIясибли илди хIебакIес асубирарну. ЦацабехIтас тамашабилзули саби мекъличи жихIерили укьес вирусив или. Ил шайчиб дугIахъарланти ца хъалибарггъунти саби. СенахIенну илди илцадра цабалгунти ва хIурмат-хатир дирути саби. Сегъуна-дигара масхурти дирули хьаллира цаличи ца гьимхIебуркIар. Узи-рузи гьимхIебуркIуливан. 
ЦагьатIи ишаб пикри бяхIчиаэси секIал гьанбуршис: уркIилизи вайси кьас буцили дугIахъарлай масхара хIебиру. Шадлихъличив масхараличи гьимукIибси адам адамлизи халхIейру илдани. Илдала масхурти хIергъутира бирар. Илди масхурти сегъунти дирутил хIебалути адамти саби.
ДугIахъарлантас дебали дигахъуси гIядат саби сагали хъайчикабирутала бегIтани дирути чуднала. Илди илцадра халати дирар. Чуду кьакьализир гантрачи хъалч буцес хасбарибси букIула мегь кабихьили, чеди халаси журала силавча кабихьили буцIахъуси саби. Гьанна адамти дурала мераначиб хIербирухIели, ца чуду барили гIямал бетарули ахIен ва, 9-10 чуду дирули сари, лебилра тухум-шанти цалабикили. Илди абзур бархIи бузар. Шагьуртазир чудни пекарнябазир дерцIахъесра вирули сай. Чуду бирухIели 10 килограммла бадира нерхла, 150-200 гидгари (туке ахIенти), гIяхIти нусби ва дахъал цархIилти секIли хIяжатдиркути сари. Уршила хъулибадли чуду рурсила хъули архухIели иличи гъамтани, тухумтани ва нешли бегIлара гIяхIтигъунти савгъатуни кадирхьути сари. Нешли 10-15-дехI бегIлара дурхъати кIумби ва чIянкIби, палтурти, мургьи, бриллиантуни илхIели сари архути. Уршила бегIтани бухибси чуду рурсила бегIтачиб кавлан, рурсила бегIтани барибси чуду уршила хъули лебху. Илди дуртIахъу шилизив бегIлара хIурматла адамлизи. Гьала-гьала чуду беркахъес мурул адамти жибиру, кIинайс – хьунул адамти. Илди лебилра белкъи, хъулибти дурхIнас чучил дарх кесекунира касили арбашути саби. ГIергъиси замана цархIил журала деркести-держестира кадирхьули сари чудула сяхIбатла замана. Унра шимазибтани чуду бирнила гIя­дат урасили саби ибти гъай аргъира, амма дугIахъарлантани чула хала бегI­тачибадли баибси илгъуна гIядат гьа­тIира жагабарили бузахъули саби. 
Шилизибси дугIахъарлантала мекъ ил­цадра шадси ва жагаси бирар. Цаца­хIе­ли гьанбиркур иличибра къугъаси бал­буц дунъяличибра хIебургар или. КIел-хIябал бархIи лебилра шанти ца­ла­би­кили, букули-бужули далай-делхълизи ихъур. Урга-ургади масхуртира дирули. Масхуртира ибхIели дурашабадли ба­кIиб­ти тамашабирахъули. Мекъ ахир­личи биркни иргъахъули «Тугъла гIяяр» или ируси мурул адамтира хьунул адамтира гьала-гьала декIарли къяйбарили бястли булхъан. Мурул адамти хъалчурбачибадли тIяхIбулхъули бирар. ГIур илди цахIнаб халаси мява барили бамсайчи бул­хъан. ИлхIели илдани дирути масхуртира хъумхIертести дирар. Мекъличиб барибси бугасигъуна масхара гьан­бир­кахъухIели, дугIахъарланти дусми ардякьунхIелира дукаркIули бирар. 
БебкIала гIядатунира дугIахъар­лан­тани чуласун дузахъу. Адам веб­кIибси бархIи илала хъулиб халкь букахъес кахIебалта. Тухумтани ва унрубани халкь букахъес арбику. Дахъал берклуми кадирхьути ахIен столтачи, белхьунси диъра, илала нергъра, кьацI-шинра дирути сари. Садакьа буртIуси 3 бархIи ва 40 бархIи дикибхIели бирар. ХIяб икъантас ва бебкIа бекIбарибтас багьа лугуси ахIен. Илдигъунти гIядатуни гьаларра дирутири, гьаннара лебил адамтани цауркIли гIердурцути сари. Хабарагарли халаси кулпет лебси хъули балагь бакIалли, хъалибаргла имкан хIебиалли, чилра шакхIейкахъили шантани гьарил секIал бекIдиру. Цагьачам диркьаличиб бахъал биштIатала дудеш бехIемцIлизи викибхIели, ну бикьрили ретаурсири ца ишгъуна анцIбукьла. Ил хъалибаргла ун­руби, (илди чумал миллатла лебри) гьанна се биру вебкIибсила хьунуй бикIулри. Чинарадли ва секьяйда дагьардиахъубал дугIахъарлантани гьарил секIал чилра шак­хIейкиб, амма даили имцIадухъесцад гIягI­нити берклумира гьарил секIалра хили хъали бицIахъиб. Хъа регIра гъамтира музабухъайчи илгъуна хIянчи барибти чилилра хIебагьур. Илдас чучила гапъала ахIенри гIягIнити, чизибадалра урузхIебиэсли чула шан хIяриихьни сабри хIяжатси. Чумра илдигъунти баянти дурес вирар дила шантачила. ГIергъиси замана илдани акIахъубли хIяжатсилис кумек гIеббиахънила кьукьяра леб Спортлизиб гьалабдеш сархибсилис, ятимтас, къияндикибсилис яра цархIил шайчиб шабагъат хIяжатли биалли, бусягIятал ил кьукья музабулхъан. Чумал жагьил уршилизибадли цалабикибси саби ил кьякья. Арцла шайчиб чили кумекбиулилра бурули ахIен. 
БегIлара дила шантазиб гIяхIбилзуси — илдала цабалгундеш ва цаличи цала уркIи изни. Ил шайчирра сецад-дигара мисалти дурес вирар, амма иш биштIаси белкIлизиб имканхIебикIур.
Уктемдеш, пахру ва хамдеш агарти дугIахъарланти гIяхIял-шайс дяхI шалати, сахаватти ва гъабзадешлизиб бурибти саби. Илди мурталра илдигъунтили калаб ва чула челябкьла талихIли парчбикIусили биаб эс саби калунси.

 

Патlимат Кьурбанова
Другие материалы в этой категории: « Свадебный адат даргинцев

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru