ЗАМАНА - Материалы в газете

Материалы в газете

«Жявли айзурсилис Аллагьли садакьабируси саби» бикIар халкьлизиб. Илала мягIна ишгъуна саби: хIянчи дигуси ва азгъиндеш хIебалуси адам лебтасалра дигахъу, илгъуналис ЧевяхIсинира кумекбируси саби.
ГIергъиси замана нешла мезличи имцIали пикри бяхIчииъни дигеси анцIбукь биалра, илди хIедалути биштIатицун ахIенну, халатира имцIабикIни дебали хIейгеси анцIбукь саби. БиштIали лебалли, мез далутанира,
Анхълизирти цIе­деш­ла галгуби ца­ван дерхъили хIе­дирар. Ца­дехIличир гьар дус да­хъал цIе­деш дашар. Ца­ца­дехI­тачир камли дирар. Ил­­дира – куцагарти ва мил­къяли дер­гун­ти. Ил­да­чи хIеррикIухIели, наб
Хайдакьла районна Мажалисла шилизибси бекI­либиубси культурала-бамсриихънила Центрла ди­ректорла заместитель ХIябибуллагь Мирзаевли халкьани-ургабси тарихла-литературала конкурсличир бутIакьяндеш дариб.
Россияла печатьла Бар­­хIиличил барх­ба­­­сахъи, ДР-ла Пред­­­­седатель ГIябдулмуслим ГIяб­дул­муслимов ­респуб­ли­­ка­ла багьахънибала ва пе­чать­ла Агентствола кол­лек­тив­ли­чил гьу­ниваиб. Бал­­буц­личи жи­ба­рилри рес­пуб­ли­кала СМИ-бала бекI ре­да­к­торти.
Ражабова ХIялимат ГIялиевна акIубси са­ри ТIантIала шилизир, хала­си, хIур­матла хъалибарглизир. ТIан­тIа­ла ши­лизибси урга даражала школа гIяхIти кьи­ма­ту­начил та­ман­­­барили гIергъи, ил Дагъис­танна куль­турала ва искус­ство­ла
Ахъушала районна ТIантIала урга да­ра­жала школала 10-ибил классла учIан Ильяс Илья­совли гIяхIси сочи­не­ние­лис багьахъурси Рос­сияла кьад­рила кон­курс­лизир бу­тIа­кьяндеш дариб ва цаибил мер буциб.
ШалгIеббухъунси дусла ахирличиб Ахъушала район­на судла Председатель ГIяб­дуллаев МяхIяммад Нур­мя­хIям­мадовичла кабинет­ли­зиб ХIям­шимала шилизибси урга да­ражала школала 11 ибил классла авал бучIанничил гъунибаъни бетерхур.
1941-1945-ибти дусмазир гIяхIцад дявти де­тауртири, чулира фашист-Гер­­ма­ния­ли­чибад чедибдеш гъам­бирнилизи мекелли халаси пай кабихьибти. Илди­гъун­та­зи­бадли ца саби Сталинград багьанданси дяви, сабира тарихла игитлати бяхIянази бегIлара
Избербаш наб ди­га­хъуси саби дила юлдаш утамышлан Ра­вия, студенткахIелила юлдаш ПатIиматла узи Мустапа ГIябдиевич, театр­ла гIяр­тист Рупат Ча­раков, бар­кьу­­дила адам «Лу­койл­ли­зи­вад­си» Шамил Су­лай­банов ва
«ЦадехI секIал лер адам акIниличил дарх алкIути — илди сари вегIличи диги. Ва гьарил адамла гIямрула мурадли бетарули саби талихIличи ­ваъни! Селизибад ­цалабиркуси вара
Мансур колхозла мазала букIунни 30 дус калунсири. Улкализир дарсдешуни кадикибхIели, илини хъяйхъи бархьбатур, ва дахъалдегI гьунби ахъира гьанна чархлис ряхIятси хIянчи бургис или, сунела
Ишдус гьаб-гIергъили 11 дус Дахадаевла районна Кьялкнила шилизи Сагаси Дусла байрамлис ДяхIила Хала Дудеш вашули сай. Гьанбикес асубирар ил гьар дус школализиб тIашбалтуси ёлкаличи
Ахъушала районна ГIяли­хан­махьила урга даражала школала коллективли живарни хIясибли, Лавашала районна Къуппала шилизив хIерируси хIурматла адам ГIиса ГIямаров сунела гъамтачил 1952-54-ибти дусмазив мугIяллимли узули

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top