f ok v in t y        Версия для слабовидящих

Последние новости

Педагог, спортсмен ва гIяхIси адам

Идрисличила иш белкI барахъес баян­ти ва сурат гьала ка­дихьили тиладибарибхIели, гьа­ланачи ил суратлизив вагь­хIе­гьурра: ну иличил тяниш­си­ра ва вахъхIи чехIеиб­хIе­ли, вар­сиубли сай.
Пятница, 21 июля 2017 Автор

Дурашаб хIурмат сархибси

Чис гьанбиркусири гIяштан рур­си­лис Урагъила ши­лизир, савлила шалдаван ша­ла­рикIули, гIямрула дус­ми дер­кIес чебиркни, сарира зур­хIяб­ла ранганиван ура­гъантачил рал­рикили. Гьан­на 51 дус рузули сари Бал­гъуева ГIя­шура.
Пятница, 21 июля 2017 Автор

Игитуни бубкIути ахIен

Июльла вецIличиб Сер­го­къа­лала шилизиб МяхIям­мад ва ГIябдурашид НурбяхIян­дов­хъали дус гьалаб игитла бебкIаличил алх­нилис багъишлабарибси балбуц дура­бер­кIиб. 2016 ибил дусла июльла 9-личиб, Мя­хIям­мад ва ГIябдурашид, чула узи-ур­­шиличил Сергокъалала шилизибад гьа­рахъли ахIенси вацIала мякьлаб шадибгьуни барес бякьунтири. 
Пятница, 14 июля 2017 Автор

Мажлис дураберкIес хIядурби­кIу­л­и

Дахадаевла район­на бекI Жаруллагь ГIя­маровли ишди бурхI­­назиб экологияла-туриз­ма­ла жагьилтала «ИцIари — 2017» мажлис дурабуркIнила хIекь­­лизирти масъултас хас­ба­рибси совещание дура­бер­кIиб. Ил бетурхуси саби иш­дус­ла августличиб «ИцIари» би­кIу­си тIабигIятла паркла мер-му­са­личиб.
Пятница, 14 июля 2017 Автор

Белгити жавабти дедиб

Июльла 11-личиб, Мя­­­хIяч­къа­­ла­ли­зиб­­си Р.ХIям­­за­­тов­ла ули­­чилси Мил­лат­ла биб­лио­те­­кализиб жамигIятла маш­гьур­си хIяракатчи ва жур­на­лист Ва­ле­рий Коровинни жур­на­лис­туначил ва декIар-де­кIарти ор­ганизациябала хIян­чи­зар­тачил семинар дура­бер­кIиб.
Пятница, 14 июля 2017 Автор

Шираб абалкунси шалда!

Адамла талихI саби, вегIли чеббикIибси санигIят, илхIелира бахълис багаласи, дахъал дус­мазиб дигиличил буза­хъал­ли, вегI валутала ва вегI­ли балутала ургаб хIурмат-ха­тир­личил пайдалабиралли. Ил­кьяйда чеббикIибси сани­гIят­лизиб талихI баргибси сай, буся­гIятла замана районна полик­линикала заведующийли узуси Ширала шилизивадси Ра­ба­данов МяхIяммад.
Пятница, 14 июля 2017 Автор

Ил 14 дусцун сай виубси

Юлдаш  медальтачил вакIибДила кабинетлизи ГIяли Талипович ва­кIиб.
Пятница, 14 июля 2017 Автор

Дусмазир кавлути баркьудлуми

Гьаман наб ГъазимяхIяммад ЖабрагIилович Юсупов гьаниркур. ГIяхIил гьандиркур илала масхурти. Илини цацабехIти даргала, Дагъиста цархIилти вакил­тала писательтачил ва поэтуначил дарибти, детаурти мас­хурти… 
Пятница, 14 июля 2017 Автор

Челукьути суалти ахъдуциб

Талат бархIи, июльла 4-личив «Дагъистан» РИА-ла конференц-заллизиб «Гьаргси хIукумат» проектла дазурбазиб ДР-ла печатьла ва багьахънибала шайчивси министр Рашид Ака­вовлара Дагъиста жур­на­лис­туналара гьунибаъни бе­тер­хур.
Пятница, 07 июля 2017 Автор

Дила ГIяйнурбимахьи

ЖявхIелла замана Мулеб­кIи­ла гьанна лерти дахъал шими дуили ахIен. Лебилра халкь Шилизиб ва Миглакьасимахьилизиб хIер­­бирули буили саби.

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru