f ok v in t y        Версия для слабовидящих

Последние новости

Мурталра пикрила дайлаб биахъес

Итни бархIи, октябрьла 23-личиб, ДР-ла промышленностьла Ми­нис­терствола сипта хIясибли, рес­­публикала СМИ-бала вакилтас гачла къаркъа ва гIенби дируси «Ма­раби» бикIуси сагаси заводлизи букьес им­кан­бакIиб. Завод мерлабиубли саби Къум­­тор­къалала районна Тюбе поселок­ли­зиб. 
Пятница, 27 октября 2017 Автор

ВатIа гьалабси чебла ахъахъес гьуниббалтули

Ишди бурхIназиб Хайдакьла ва Да­хадаевла район­­­та­ла шайчибси ДР-ла дя­вила комиссариатла юрт­ли­зиб жагьил уршби Рос­сияла Федерацияла Ярагъ­ла­дариб­­ти ЦIакьанала къяянази бурхьнила балбуц бетерхур.

«УркIила байрам»

ЦацахIели наб ма­кьа­лалис яра ха­бар­лис лукIес ве­хIи­­хьибхIелил у бедес къиян­бул­хъули бирар. Илгъуна ан­цI­букьлизиб лукIуси белкIи гIер­­гъи, мягIна хIясибли у пик­ри­би­рули вирус.
Пятница, 27 октября 2017 Автор

Диги адилкьули

Халкьла бегIлара халаси давла —мез сари. ХIязлис ахIен гьар дус лебил халкьани-ургабси неш­ла мезла БархIи дурабуркIуси. Мез агарли дунъяла халкь хIербиэс хIебирар, шин агарли бялихъван. Мез агарли нуша пик­ри­дикIес, ихтилатдикIес, се-биалра ал­кIа­хъес хIедирехIе. 

Шадлихъ дураберкIиб

Октябрьла 23-личиб Хайдакьла район­ни­зиб рес­пуб­ли­ка­ла литературала ва ме­за­нала байрамлис ха­с­барибси «Да­гъистан – дахъал мил­­ла­ту­нала мезла урхI­ме­шу­ахIенси культурала край» ибси ли­тературала-му­зыкала шад­лихъ дурабер­кIиб.
Пятница, 27 октября 2017 Автор

Даргантала байрам

Октябрьла 18-личиб ДГУ-ла фи­ло­ло­гичес­кий факуль­тет­ла актовый заллизиб Да­гъис­та лерилра даргала район­тала шимазибадли, Из­бербаш ва МяхIячкъала ша­гьуртазибадли «Дарган мез: руркънила аги, масъулти ва челябкьла» ибси маж­лис­личи бахъал гIяхIли цалабикиб. ГIе, гьарли-марли, ил даргантала байрам сабри. Мажлис бехI­бихьес гьалаб лебилра жаняхI­лизиб яхши-хушлизи ахъиб, бахъхIи чехIебаибти юлда­шунасра дяхI-дяхIли къар­ши­­биликили, лякьир ба­ре­с им­канбикIахъуси дигеси са­баб­ сабри илра. Дебали жа­га­ли далкьаахъурлири жаняхI ва актовый зал: машгьурти дар­­ган­тала суратуначил, пи­са­­тель­ти-поэтунала пергер дугь­ба­­чил, че­рикIла наз­мур­тала къя­я­на­чил…
Пятница, 20 октября 2017 Автор

БучIантала уркIбачи гьуни баргибси пагьму

Дахадаевла рай­он­низиб учи­тельла БархIи Да­гъис­та халкьла поэтесса Ами­­нат ГIяб­дулманаповала поэ­зияла бай­рам­ли хIекьли жа­га­бариб. Ур­карахъ­ла дахъал шалубарси гим­на­зияла актовый зал ши­ми-ма­хьурбазибад муза­бу­хъунти му­гIяллимтани, куль­турала хIян­чизартани, школа­бала бу­чIан­тани ва гIя­датла адам­тани гарч­ли бицIилри.
Пятница, 20 октября 2017 Автор

Мез мяхIкамдарни – гьарилла чебла

ИшбархIи гьарил адам вегIла нешла мез­личил дарх урус ва англияла мезанира далусили виэс гIягIнибиркур. Лебилра мил­латунала вакилтиван, гьай­гьай, даргантира чула мез ункъ­ли далутили биэс хIяжатли са­би. Хаслира хъалибарглизиб вегIла мезличил гъайбикIути саби. Ил бекIлибиубси шартI са­би миллат калахъес багьан­дан.

Хала бегIтала гIядатуни даимдирули

СирхIяла мер-мусаличиб бегIлара ахъсигъуна «БегIурмая» бикIуси дубурла бекIличивад хIерикIалли, Ду­­гIа­хъарла администрациялизи кадур­ху­ти лерилра шими дай хъатларван че­диу.
Пятница, 13 октября 2017 Автор

Анкъили бетаур

Багьес хIейрар даргала театр сен чIянкIли 1961 ибил дусла сентябрьла 12-ли­чиб акIахъубсирил. Се­нахIенну ил замана дузули да­хъал дусмазир лертири къумукъунала, лез­­­гибала кIарахъала, булугунала театр­ти? Илала дурабадра, дарган, нар­ком­прос­­ла председатель, машгьурси гIялим ГIя­­либег Тахо-Години, илди театрти акIа­хъе­с ва дузахъес халаси хIянчи ба­риб­­сири.

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru